Help Print this page 
Title and reference
Líonadh talún dramhaíola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Líonadh talún dramhaíola

Tá neart bealaí éagsúla le dramhaíl a dhiúscairt. Is é cur i dtalamh, ar a dtugtar líonadh talún, an modh is lú inbhuanaitheachta ó thaobh an chomhshaoil de agus ba chóir é a choinneáil go dtí an méid is lú ar fad.

GNÍOMH

Treoir 1999/31/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 ar líonadh talún dramhaíola

ACHOIMRE

Tá neart bealaí éagsúla le dramhaíl a dhiúscairt. Is é cur i dtalamh, ar a dtugtar líonadh talún, an modh is lú inbhuanaitheachta ó thaobh an chomhshaoil de agus ba chóir é a choinneáil go dtí an méid is lú ar fad.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Féachtar ann le haon tionchar diúltach a chosc, nó a laghdú sa mhéid agus is féidir, mar thoradh ar líonadh talún ar uisce dromchla, screamhuisce, ithir, aer nó sláinte daonna. Déantar é seo trí dhiancheanglais theicniúla a thabhairt isteach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Roinntear láithreáin líonta talún ina thrí chatagóir: líonadh talún don dramhaíl ghuaiseach, líonadh talún don dramhaíl neamhghuaiseach agus líonadh talún do dhramhaíl thámh (dramhaíl nach ndianscaoilfidh nó nach ndófaidh, amhail gairbhéal, gaineamh agus cloch).

Ní mór do rialtais AE straitéisí náisiúnta a chur i bhfeidhm chun líon na dramhaíola in-bhithmhillte a chuirtear chuig líonadh talún a laghdú de réir a chéile.

Ní féidir le háiseanna líonadh talún glacadh le boinn úsáidte nó le dramhaíl atá leachtach, inlasta, pléascach nó creimneach, nó ó ospidéil agus ó chleachtais míochaine agus tréidliachta.

Ní féidir ach dramhaíl ar a bhfuil cóireáil déanta a chur i líonadh talún.

Féadfaidh dramhaíl chathrach dul go líonta talún do dhramhaíl neamhghuaiseach.

Ní mór d’údaráis náisiúnta a chinntiú go gclúdaíonn an praghas a ghearrann oibreoirí as an dramhaíl a dhiúscairt na costais uile atá i gceist, ó oscailt an láithreáin go dtí an dúnadh deiridh.

Ní mór d’oibreoirí láithreán líonadh talún iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar:

ainm an iarrthóra agus, i roinnt cásanna, an oibreora;

cur síos ar chineál agus ar mhéid na dramhaíola le cur isteach;

cumas agus cur síos an láithreáin, lena n-áirítear pleananna oibriúcháin, monatóireachta agus rialaithe;

bealaí chun truailliú a chosc agus a laghdú; agus

sonraí faoi ghnásanna dúnta agus iarchúraim.

Ar 16 Aibreán 2014, glacadh le reachtaíocht AE chun treise a chur le caighdeán an nós imeachta um thionchar comhshaoil a leagadh amach i dTreoir 2011/92/AE. Bhí sé seo riachtanach chun comhtháiteacht agus sinéirge a chinntiú le réimsí eile de reachtaíocht agus de pholasaí na hEorpa.

Leagann Cinneadh 2003/33/CE amach na critéir agus nósanna imeachta do ghlacadh le dramhaíl ag líonta talún.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach na leathanaigh um líonadh talún dramhaíola ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 1999/31/CE

16.7.1999

16.7.2001

IO L 182 an 16.7.1999, lgh.1-19

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

-

IO L 284 an 31.10.2003, lgh. 1-53

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

-

IO L 311 an 21.11.2008, lgh. 1-54

Treoir 2011/97/AE

13.12.2011

15.3.2013

IO L 328 an 10.12.2011, lgh. 49-52

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin faoi seach le Treoir 1999/31/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadúcháin amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/52/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2011/92/AE ar mheasúnú ar an tionchar atá ag tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideach ar an gcomhshaol (Iris Oifigiúil L 124, 25.4.2014, lgh. 1-18).

Cinneadh 2003/33/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 2002 lena mbunaítear critéir agus nósanna imeachta do ghlacadh dramhaíola ag líonadh talún faoi réir Airteagail 16 den Treoir 1999/31/CE (IO L 11, 16.1.2003, lgh. 27-49) agus Iarscríbhinn II léi

Nuashonrú is déanaí: 22.05.2015

Top