Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

An nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga

Bíonn feidhm ag nós imeachta an Aontais Eorpaigh (AE) um éilimh bheaga, i gcás dlíthíochta trasteorann, maidir le hábhair shibhialta agus thráchtála i gcomhair éileamh faoi bhun EUR 2 000. Cuireadh an nós imeachta seo ar fáil i ngach Ballstát den AE, ach amháin an Danmhairg, ag tosú sa bhliain 2009, mar mhalairt ar nósanna imeachta náisiúnta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga

ACHOIMRE

Féachtar leis an Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga (ESCP) dlíthíocht thrasteorann um éilimh bheaga in ábhair shibhialta agus thráchtála a shimpliú agus a luathú agus costais a laghdú. Ní féidir go sárófar EUR 2 000 le luach an éilimh (nuair a ghlactar leis sa chúirt). Aithnítear breitheanna agus bíonn siad inchurtha i bhfeidhm i dtíortha eile AE gan gá a bheith le dearbhú um infhorghníomhaitheacht. Is rogha roghnach é ESCP agus is rogha mhalartach é ar na roghanna a chuirtear ar fáil faoi dhlíthe na dtíortha AE.

Raon

Bíonn feidhm ag ESCP nuair a bhíonn sainchónaí nó gnáthchónaí ar pháirtí amháin ar a laghad i mBallstát eile seachas sa Bhallstát ina dtionscnaítear caingean os comhair na cúirte.

Ní bhíonn feidhm aige maidir le hioncam, le custaim ná le cúrsaí riaracháin, le dliteanas an stáit as údarás an stáit a fheidhmiú (“acta jure imperii”), ná leis na nithe seo a leanas mar shampla:

stádas ná inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha

ceisteanna maidir le dlí teaghlaigh

féimheacht

slándáil shóisialta

eadráin

dlí fostaíochta

tionóntachtaí réadmhaoine, ach amháin éilimh airgeadaíochta

sáruithe ar phríobháideacht agus ar chearta a bhaineann le pearsantacht (m.sh. clúmhilleadh).

Nós imeachta

Is mar seo a leanas a oibríonn ESCP, nós imeachta nach bhfuil aon dlíodóir de dhíth ina leith:

Iarratas a dhéanamh ar éileamh

Déantar iarratas ar éileamh go díreach leis an chúirt inniúil trí bhíthin foirme (Foirm A - in iarscríbhinní an Rialacháin) ina dtugtar mionsonraí faoin éileamh, faoin tsuim a éilítear, srl. Más éileamh do-ghlactha é (féach thíos), cuireann an chúirt é seo in iúl don éilitheoir; mura n-aistarraingítear an t-éileamh, leantar ar aghaidh leis faoin dlí ábhartha nós imeachta sa Bhallstát sin.

An fhoirm éilimh a cheartú agus/nó a chomhlánú

Mura bhfuil dóthain eolais curtha ar fáil ag an éilitheoir, seoltar foirm eile (Foirm B) chuig an éilitheoir ag iarraidh an eolais atá in easnamh faoi spriocdháta áirithe. Diúltaítear don éileamh má sheoltar an fhoirm isteach go déanach, nó más éileamh do-ghlactha é nó éileamh gan bunús.

An cosantóir a chur ar an eolas

Tar éis don fhoirm chomhlánaithe a fháil, ullmhaíonn an chúirt foirm chaighdeánach fhreagartha (Foirm C), a sheoltar chuig an gcosantóir laistigh de 14 lá, mar aon le cóip den éileamh agus aon doiciméid tacaíochta. Ní mór é seo a sheirbheáil leis an phost agus foirm dátaithe admhála a bheith ag gabháil leis; más dodhéanta é seo, féadfar dul i muinín modhanna eile seirbhíse.

Freagairt an chosantóra

Ní mór don chosantóir freagra a thabhairt laistigh de 30 lá ó dháta seirbhíse an fhoirm freagartha. Seolann an chúirt cóip chuig an éilitheoir, mar aon le haon doiciméid ábhartha tacaíochta, laistigh de 14 lá ón fhreagra a ghlacadh.

Aon fhrithéileamh ag an chosantóir (trí bhíthin feidhm a bhaint as Foirme A), seirbheáiltear ar an chosantóir é agus bíonn 30 lá aige nó aici chun freagra a thabhairt air. Má sháraíonn an frithéileamh EUR 2 000, déileáiltear leis an phríomhéileamh agus an frithéileamh de réir an dlí is infheidhme sa Bhallstát ina ndéantar an caingean a thionscnamh.

Cinneadh agus spriocdhátaí

Ní mór don chúirt breith a thabhairt laistigh de 30 lá ó ghlactar le freagairt an chosantóra (nó an éilitheora, i gcás frithéilimh). Féadfaidh an chúirt iarraidh ar na páirtithe eolas breise a sholáthar laistigh de 30 lá agus/nó fianaise a ghlacadh nó toghairm chun éisteachta a chur ar na páirtithe (féach thíos), a reáchtálfar freisin laistigh de 30 lá ón toghairm. Sna cásanna seo, bíonn ar an chúirt a breith a thabhairt go fóill laistigh de 30 lá, ach ón uair a ghlactar leis an eolas atá de dhíth nó ón uair a bhíonn an éisteacht ar siúl.

Mura bhfreagraíonn na páirtithe in am, tugann an chúirt a breith ar aon nós. Ní féidir athbhreithniú a dhéanamh ar an bhreith ó thaobh ábhair de sa tír AE fhorfheidhmithe. Féadfaidh an chúirt deimhniú breithe a eisiúint (gan costas breise a bheith le híoc), ag úsáid Foirme D ar iarratas páirtí áirithe.

An éisteacht

Ní reáchtáiltear éisteacht ach amháin má bhíonn sé riachtanach nó má iarrtar amhlaidh ag ceann de na páirtithe. Féadfar diúltú don iarratas más léir nach bhfuil gá leis chun na himeachtaí a stiúradh go cóir. Féadfar dul i mbun na héisteachta trí bhíthin físchomhdhála nó teicneolaíochta comhchosúla eile.

Fianaise a ghlacadh

Leagtar amach ag an chúirt raon na fianaise a bhíonn ag teastáil i gcomhair na breithe agus an modh is simplí agus is lú dochraidí lena leithéid a dhéanamh.

Forfheidhmiú na breithe

Agus é á rialú faoi dhlí an Bhallstáit ina bhforfheidhmítear an bhreith, bíonn ar an pháirtí atá ag iarraidh forfheidhmithe bunchóip den bhreith agus den deimhniú (Foirm D) a sholáthar, arna n-aistriú chuig teanga an Bhallstáit fhorfheidhmithe. Ní féidir sócmhainn, banna ná éarlais a iarraidh toisc gur náisiúnach eachtrannach an t-éilitheoir nó toisc nach bhfuil sainchónaí ná cónaí ar an éilitheoir sa Bhallstát forfheidhmithe. Ní bhíonn ionadaí údaraithe ná seoladh sa tír AE fhorfheidhmithe de dhíth ar an éilitheoir, seachas de chuid na ngníomhairí inniúla a mbeidh an nós imeachta forfheidhmithe á gcur i bhfeidhm acu.

Diúltú d’fhorfheidhmiú

Is féidir leis an chúirt sa Bhallstát forfheidhmithe diúltú don bhreith a fhorfheidhmiú, ar iarratas an chosantóra, sna cásanna seo a leanas:

má tá an bhreith ar neamhréir le breith roimhe sin idir na páirtithe céanna agus maidir leis an ábhar céanna;

má tugadh an bhreith roimhe sin sa tír AE fhorfheidhmithe, nó má chomhlíontar na coinníollacha maidir lena haithint ann; agus

murab fhéidir, nó nach ndearnadh, é seo a thabhairt chun cinn go doréitithe mar agóid le linn na n-imeachtaí inar tugadh breith ESCP.

Nuair a dhéanann páirtí agóid i gcoinne bhreith ESCP, is féidir leis an Bhallstát forfheidhmithe bearta cosanta amháin a cheadú, sócmhainn áirithe a iarraidh ina leith, nó, i gcásanna áirithe, stop a chur leis na himeachtaí forfheidhmithe.

Achomharc

Is féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne breithe má dhéantar foráil dó faoi dhlí an Bhallstáit ina bhfuil an chúirt a bhfuiltear os a comhair.

Athbhreithniú

Is féidir leis an chosantóir iarratas a dhéanamh chuig an chúirt inniúil sa chás gur eisíodh an bhreith lena hathbhreithniú sna cásanna seo a leanas:

nuair a seirbheáladh an fhoirm éilimh nó an toghairm chun éisteachta trí bhíthin modha gan chruthúnas pearsanta glactha an chosantóra agus sa chás nár cuireadh an tseirbhís i bhfeidhm in am chun cosaint a ullmhú, gan aon locht de chuid an chosantóra; nó

má cuireadh cosc ar an chosantóir agóid a dhéanamh i gcoinne an éilimh de bharr force majeure, gan aon locht dá chuid féin.

Sna cásanna seo, bítear ag súil leis go bhfeidhmeoidh an cosantóir go pras. Más athbhreithniú ceart é, bíonn an bhreith bhunaidh ar neamhní.

Ní éilítear ar na páirtithe ag an chúirt measúnú dlíthiúil a dhéanamh ar an éileamh. Más gá, tugann an chúirt eolas do na páirtithe maidir le ceisteanna nós imeachta agus, más iomchuí, déantar iarracht teacht ar shocrú idir na páirtithe.

Teangacha agus aistriúcháin

Ní mór an t-éileamh a chur isteach i dteanga na cúirte, mar aon leis an fhreagairt, aon fhrithéileamh, cur síos ar na doiciméid tacaíochta, doiciméid riachtanacha, srl.

Costais

An páirtí nach n-éiríonn leis, íocann sé as costais na n-imeachtaí. Ní bhronnfar costais ar an pháirtí buaiteach más costais neamhriachtanacha iad nó costais atá díréireach leis an éileamh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 861/2007

1.8.2007. Infheidhmeithe ón 1.1.2009 (Airt 25: 1.1.2008)

-

IO L 199 an 31.7.2007, lgh. 1-22

Leasú

-

-

IO L 141 an 5.6.2015, lgh. 118

Ionchorpraíodh leasuithe agus athraithe ar Rialachán (CE) 861/2007 isteach sa bhuntéacs. Is chun críocha faisnéise atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

Nuashonraithe 10.09.2015

Top