Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cárta Gorm an AE — iontráil agus cónaí oibrithe ardcháilithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cárta Gorm an AE — iontráil agus cónaí oibrithe ardcháilithe

ACHOIMRE AR:

Threoir 2009/50/CE — Coinníollacha iontrála agus cónaithe náisiúnach neamh-AE le haghaidh fostaíochta ardcháilíochta

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR SEO?

 • Leagtar amach na coinníollacha iontrála agus cónaithe le haghaidh náisiúnach ardcháilithe* nach ón Aontas Eorpach (AE) iad, agus le haghaidh a dteaghlach, náisiúnaigh ar mian leo dul i mbun poist ardcháilithe i dtír AE (ach amháin an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe).
 • Cruthaítear córas Chárta Gorm AE*.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Bíonn ar iarratasóirí ar Chárta Gorm AE na rudaí seo a leanas a chur i láthair:
  • conradh bailí nó tairiscint cheangailteach oibre bliana amháin ar a laghad, le tuarastal atá uair go leith níos airde ná an t-olltuarastal meánach bliantúil sa tír AE sin;
  • fianaise dhoiciméadach go bhfuil na cáilíochtaí riachtanacha acu;
  • doiciméad bailí taistil agus, más gá, víosa;
  • fianaise a thaispeánann go bhfuil árachas breoiteachta acu.
 • Mura gcloítear leis na coinníollacha thuas nó más rud é go bhfuarthas na doiciméid go neamhdhleathach, go ndearnadh iad a bhrionnú nó gur baineadh dóibh, féadfaidh tíortha AE diúltú don iarratas.
 • Ní ceadmhach don iarratasóir a bheith ina bhaol don bheartas poiblí, don tslándáil nó don tsláinte.
 • Is féidir le tíortha AE líon na bhfostaithe ardcháilithe a nglacfar leo a leagan amach.
 • Faigheann na hiarratasóirí a n-éiríonn leo Cárta Gorm AE atá bailí de ghnáth ar feadh 1-4 bliana, ag brath ar an tír AE atá i dtrácht nó ar fhad an chonartha oibre, más rud é go bhfuil an conradh oibre sin níos giorra ná an ghnáthbhailíocht móide 3 mhí.
 • Is féidir le duine aonair agus/nó le fostóir an duine sin an t-iarratas a dhéanamh, ag brath ar an tír AE.
 • Sna chéad 2 bhliain, níl cead ag sealbhóirí Chárta Gorm AE ach poist ardcháilithe a dhéanamh a chloíonn leis na critéir ceada isteach. Ina dhiaidh sin, is féidir leo iarratas a chur isteach, ar chomhchéim le náisiúnaigh tíre, le haghaidh post ardcháilithe eile, ag brath ar an tír AE.
 • Is féidir le sealbhóirí Chárta Gorm AE agus lena dteaghlaigh dul isteach sa tír AE eisiúna, an tír a fhágáil agus filleadh uirthi arís agus fanacht sa tír sin. Chomh maith leis sin, is féidir leo taisteal trí thíortha AE eile.
 • Tá na cearta céanna ag sealbhóirí Chárta Gorm AE is atá ag náisiúnaigh tíre ó thaobh na rudaí seo a leanas: coinníollacha oibre, oideachas, aitheantas dioplómaí, eilimintí slándála sóisialta agus saoirse comhlachais. Is féidir cuid de na rudaí sin a shrianadh i dtíortha AE, go háirithe deontais oideachais agus iasachtaí.
 • Is féidir le húdaráis náisiúnta Cárta Gorm AE a aistarraingt, nó gan an cárta sin a athnuachan, mura gcloíonn an sealbhóir leis na coinníollacha bunúsacha a thuilleadh, mura bhfuil post aige/aici ar feadh breis is 3 mhí nó má mheastar go bhfuil baol ann don phobal.
 • Tar éis 18 mí a chaitheamh mar chónaitheoir dlíthiúil, bíonn sé níos éasca ar shealbhóir Chárta Gorm AE bogadh go dtí tír AE eile. Ar an gcoinníoll go gcloíonn siad arís leis na critéir ceada isteach, is féidir leo tosú ag obair sula ndéantar cinneadh, agus is féidir lena mbaill teaghlaigh teacht chun cónaí leo láithreach.
 • Foilsítear tuarascáil gach 3 bliana ag an gCoimisiún Eorpach maidir leis an tslí ina gcuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm. Foilsíodh an chéad thuarascáil i mí an Mheithimh 2014.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 19 Meitheamh 2009. Bhí ar na tíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 19 Meitheamh 2011.

CÚLRA

Féach “Imirce dhleathach” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Fostaí ardcháilithe: duine a fhaigheann tuarastal ag a bhfuil inniúlacht ar leith a chruthaítear le hardcháilíochtaí gairmiúla.

* Cárta Gorm AE: cead oibre agus cónaithe a bhfuil na focail “Cárta Gorm AE” air, lena dtugtar cead don sealbhóir cónaí agus oibriú sa tír AE eisiúna.

GNÍOMH

Treoir 2009/50/CE ón gComhairle an 25 Bealtaine 2009 maidir le coinníollacha iontrála agus cónaithe náisiúnach tríú tír le haghaidh fostaíochta ardcháilíochta (IO L 155, 18.6.2009, lgh. 17-29)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i ndáil le cur i bhfeidhm na Treorach 2009/50/CE maidir le coinníollacha iontrála agus cónaithe náisiúnach tríú tír le haghaidh fostaíochta ardcháilíochta (“Cárta Gorm AE”) (COM(2014) 287 final an 22.5.2014)

Nuashonraithe 21.04.2016

Top