Help Print this page 
Title and reference
I dtreo beartais ghinearálta ar an gcomhrac in éadan na cibearchoireachta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

I dtreo beartais ghinearálta ar an gcomhrac in éadan na cibearchoireachta

Agus an tidirlíon mar chuid dár ngnáthshaolta anois, tá úsáideoir an idirlín i gcontúirt coirpeach a oibríonn ar mhór-ranna eile go minic chomh maith. I bhfianaise an mhéadaithe thapa ar an gcibearchoireacht*, d’ullmhaigh an Coimisiún Eorpach an foras le haghaidh beartas cuimsitheach chun dul i ngleic léi in 2007.

GNÍOMH

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste na Réigiún: I dtreo beartais ghinearálta ar an gcomhrac in éadan na cibearchoireachta (COM(2007) 267 final an 22.5.2007)

ACHOIMRE

Agus an tidirlíon mar chuid dár ngnáthshaolta anois, tá úsáideoir an idirlín i gcontúirt coirpeach a oibríonn ar mhór-ranna eile go minic chomh maith. I bhfianaise an mhéadaithe thapa ar an gcibearchoireacht*, d’ullmhaigh an Coimisiún Eorpach an foras le haghaidh beartas cuimsitheach chun dul i ngleic léi in 2007.

CAD A DHÉANTAR SA CHUMARSÁID SEO?

Féachadh inti le beartas ginearálta a chur i láthair chun an comhrac in éadan na cibearchoireachta a chomhordú níos fearr.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí agus gníomhartha

Bhí sé d’aidhm leis seo an comhrac in éadan na cibearchoireachta a neartú ar na leibhéil náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta trí:

1.

Feabhas ar chomhoibriú forfheidhmiúchán dlíoibriúcháin trí na freagrachtaí idir Europol, Eurojust agus struchtúir eile a neartú agus a shoiléiriú.

2.

Cláir oiliúna chomhordaithe agus idirnasctha d’údaráis forfheidhmiúchán dlí agus d’údaráis bhreithiúnacha thíortha AE lena bhfuil Europol, Eurojust, an Coláiste Eorpach Póilíneachta agus an Gréasán Eorpach um Oiliúint Bhreithiúnach bainteach.

3.

Comhoibriú agus comhordú polaitiúil níos fearr idir tíortha AE trí bhuanphointe teagmhála AE maidir le faisnéis agus malartú agus ardán oiliúna cibearchoireachta AE a chruthú.

4.

Comhoibriú polaitiúil agus dlíthiúil le tíortha nach bhfuil in AE tríd an gCoinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht de chuid Chomhairle na hEorpa 2001 (agus a Phrótacal Breise), Grúpa Coireachta Ardteicniúil Lyon-Roma G8 agus tionscadail arna riar ag Interpol.

5.

Feabhas ar idirphlé na hearnála poiblí-príobháidí chun comh-mhuinín a chruthú agus faisnéis ábhartha a chomhroinnt.

6.

Reachtaíocht agus sainmhínithe thíortha AE a chaighdeánú i réimse na cibearchoireachta.

7.

Tomhas/táscairí a fhorbairt maidir le méid na cibearchoireachta.

8.

Feasacht a spreagadh maidir leis an dainséar agus na costais a bhaineann leis an gcibearchoireacht.

9.

Cláir thaighde AE, amhail faoin gCiste um Shlándáil Inmheánach - Póilíneacht.

ÉACHTAÍ

Áirítear orthu sin:

treoir maidir le dul i ngleic le teacht i dtír gnéasach a dhéanamh ar leanaí ar líne agus maidir le pornagrafaíocht leanaí;

treoir maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise (2013).

Chun tuilleadh eolais a fháil féach leathanaigh ghréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar chibearchoireacht.

CÚLRA

Rinneadh ról oirirc Chomhairle na hEorpa maidir le reachtóireacht sa réimse gnóthaí baile a aithint go foirmiúil in Airteagal 68 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tháinig i bhfeidhm in 2009. Leis sin is féidir gníomh i gcoinne na cibearchoireachta a chomhlánú le dlíthe AE agus tionscnaimh fhadtréimhseacha.

PRÍOMHTHÉARMA

Cibearchoireacht: gníomhartha coiriúla a dhéantar ag baint úsáid as líonraí cumarsáide leictreonaí agus córais faisnéise nó i gcoinne líonraí agus córas dá leithéid.

Is féidir é a roinnt ina 3 chineál:

cineálacha traidisiúnta gníomhaíochta coiriúla, ach úsáid a bhaint as an idirlíon chun coireanna a dhéanamh (amhail calaois nó brionnú). I measc na gcineálacha éagsúla díobh seo tá bradaíl aitheantais agus “fioscaireacht” (sa chás go mbunaíonn coirpigh ar líne suíomh gréasáin baincéireachta bréige chun dallamullóg a chur ar chustaiméirí lena bpasfhocal nó sonraí a thabhairt dóibh lena gcuid airgid a ghoid. Rinneadh an trádáil idirnáisiúnta i ndrugaí, airm agus speicis i mbaol a athrú ó bhonn ar an idirlíon chomh maith;

foilsiú ábhair neamhdhleathaigh, amhail ábhar lena spreagtar sceimhlitheoireacht, foréigean, ciníochas, seineafóibedrochúsáid ghnéasach leanaí;

coireacht atá uathúil do líonraí leictreonacha, coireanna úra agus a bhíonn fairsing go minic agus coireanna mórscála, nach raibh fios fúthu roimh ré an Idirlín. Anseo, déanann coirpigh ionsaí ar chórais faisnéise, a chuireann bagairt ar bhonneagar faisnéise ríthábhachtach an stáit corruair agus a shaoránach go díreach dá réir sin. Is féidir leis na hionsaithe sin a bheith ina róbatlíonta (acrainm ar “róbatghréasáin”) sa chás go ndáileann coirpigh “malware” (bogearraí mailíseacha) lena dtiontaítear ríomhaire úsáideora ina “róbat” nuair a íoslódáiltear é. Úsáidtear gréasán ríomhairí atá ionfhabhtaithe mar sin chun coireanna a dhéanamh gan fios ag a n-úsáideoirí fúthu ansin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Comhchumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún - Straitéis Cibearshlándála an Aontais Eorpaigh: Cibearspás Oscailte, Sábháilte agus Slán (JOIN (2013) 1 final an 7 Feabhra 2013).

Nuashonrú is déanaí: 26.05.2015

Top