Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deimhniú taistil éigeandála (DTÉ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Deimhniú taistil éigeandála (DTÉ)

Nuair a bhíonn saoránach den Aontas Eorpach (AE) ag taisteal, bíonn seans ann go gcaillfidh sé nó sí a p(h)as nó go ndéanfar é a scriosadh nó a ghoid. Dá réir sin, bunaítear leis an chinneadh seo samhail chaighdeánach le haghaidh deimhniú taistil éigeandála (DTÉ), deimhniú a eiseofar ag tíortha den AE agus a chuirfidh ar chumas an iarrthóra taisteal thar n-ais chuig a t(h)ír thionscnaimh san AE nó tír bhuanchónaithe.

ACHT

Cinneadh 96/409/CBES ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 25 Meitheamh 1996 maidir le deimhniú taistil éigeandála a bhunú.

ACHOIMRE

Bunaítear leis an chinneadh seo samhail chaighdeánach le haghaidh deimhniú taistil éigeandála (DTÉ), mar a ndéantar cur síos air in Iarscríbhinn I. Eisítear DTÉanna do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh (AE) chun a chur ar a gcumas taisteal thar n-ais chuig a dtír náisiúntachta san AE, chuig a dtír bhuanchónaithe nó, in imthosca eisceachtúla, chuig ceann scríbe eile (san Aontas nó lasmuigh de). Níl feidhm ag an chinneadh maidir le pasanna náisiúnta atá imithe in éag; baineann sé go sonrach le cásanna ina gcailltear, ina ngoidtear nó ina scriostar doiciméid taistil nó mura mbíonn fáil orthu go sealadach.

Deimhniú taistil éigeandála a fháil

Eisítear deimhnithe taistil éigeandála ag ambasáidí agus ag consalachtaí de thíortha an AE sna himthosca seo a leanas:

  • is náisiúnach den AE an t-iarrthóir agus cailleadh, goideadh nó scriosadh a p(h)as nó doiciméad taistil nó níl fáil ar a p(h)as nó doiciméad taistil go sealadach;
  • tá an t-iarrthóir i dtír éigin nach féidir ionadaíocht taidhleoireachta ná consalachta a t(h)ír náisiúntachta féin san AE a rochtain, ionadaíocht a bhíonn in ann doiciméad taistil a eisiúint de ghnáth, nó nach bhfuil ionadaí ag an tír den AE lena mbaineann, inti;
  • tá cead faighte ó na húdaráis i dtír thionscnaimh an duine.

Ní mór don iarrthóir foirm iarratais mar aon le fótachóipeanna deimhnithe de chruthúnas céannachta agus náisiúntachta, a bhfuil fáil air, a sheoladh chuig an údarás atá ainmnithe ag a t(h)ír thionscnaimh.

Gearrtar ar an iarrthóir ag an tír den AE a eisíonn an DTÉ na muirir agus na táillí céanna a ghearrtar ar dhaoine agus pas éigeandála á eisiúint. Mura mbíonn iarrthóir in ann íoc as costais áitiúla ghaolmhara, gheobhaidh sí nó sé cistí riachtanacha, más iomchuí, de réir mar a threoraítear ag a t(h)ír thionscnaimh, de bhun forálacha ábhartha i gCinneadh 95/553/CE.

Lena chinntiú go mbíonn saoránaigh in ann filleadh ar áit áirithe, ba cheart go mbeadh tréimhse bhailíochta DTÉ beagáinín níos faide ná an íostréimhse ama a thógann sé chun an turas a chríochnú, an turas a eisítear an deimhniú ina leith. Ba cheart stadanna thar oíche agus an t-am a thógann sé chun ceangail taistil a dhéanamh a chur san áireamh agus an tréimhse seo á leagadh amach.

Pléitear in Iarscríbhinn III leis na bearta slándála a bhaineann le DTÉ.

Mura dtugtar DTÉ do shaoránach den AE, rud a chuirfeadh ar a c(h)umas filleadh ar an AE, féadfaidh sí nó sé teagmháil a dhéanamh le hArdrúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh 96/409/CBES

3.5.2006

-

IO L 168, 6.7.1996, lch. 4

LEASUITHE DEIREANACHA AR NA hIARSCRÍBHINNÍ:

Iarscríbhinní 1 agus 3

Cinneadh 2006/881/CBES [Iris Oifigiúil L 363, 20.12.2006, lch. 422].

ACHT GAOLMHAR

Rialachán (AE) Uimh. 517/2013 ón gComhairle lena gcuirtear in oiriúint rialacháin agus cinntí áirithe sna réimsí seo: saorghluaiseacht earraí, saorghluaiseacht daoine, dlí na gcuideachtaí, beartas iomaíochta, talmhaíocht, sábháilteacht bia, beartas tréidliachta agus fíteashláintíochta, beartas iompair, fuinneamh, cánachas, staidrimh, gréasáin thras-Eorpacha, na breithiúna agus cearta bunúsacha, ceartas, saoirse agus slándáil, comhshaol, aontas custaim, caidreamh eachtrach, beartas eachtrach slándála agus cosanta, institiúidí eachtracha slándála agus cosanta, mar gheall ar aontachas Phoblacht na Cróite [Iris Oifigiúil L 158, 10.6.2013, lch. 1].

Nuashonrú is déanaí: 18.06.2014

Top