Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ag cinntiú nach gcuireann an trádáil in fauna agus flora fiáine a marthanacht i mbaol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ag cinntiú nach gcuireann an trádáil in fauna agus flora fiáine a marthanacht i mbaol

Margadh mór is ea an tAontas Eorpach (AE) do tháirgí fiadhúlra dleathacha agus neamhdhleathacha. Féachtar le speicis atá i mbaol a chosaint agus a chaomhnú trí rialú ar thrádáil agus ar ghluaiseacht.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle an 9 Nollaig 1996 maidir le cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú.

ACHOIMRE

Margadh mór is ea an tAontas Eorpach (AE) do tháirgí fiadhúlra dleathacha agus neamhdhleathacha. Féachtar le speicis atá i mbaol a chosaint agus a chaomhnú trí rialú ar thrádáil agus ar ghluaiseacht.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Ní mór an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a chur i bhfeidhm ar bhealach aonfhoirmeach i dtíortha AE uile mar thoradh ar mhargadh aonair AE agus toisc nach bhfuil rialuithe teorann córasacha ann. Cuirtear CITES i bhfeidhm in AE trí chnuasach de Rialacháin ar a dtugtar Rialacháin trádála fiadhúlra AE. Cuireann tíortha rialacha i bhfeidhm d’iompórtáil agus easpórtáil ar speicis d’ainmhithe agus plandaí i mbaol, agus táirgí a dhéantar astu.

PRÍOMHPHOINTÍ

Rialuithe trádála

  • Má táthar le heiseamail de speicis i mbaol a iompórtáil isteach in AE ní mór cead atá eisithe ag údarás sa tír chinn scríbe AE nó fógra iompórtála a bheith ann.
  • Éilíonneaspórtáil ó AE cead easpórtála nó teastas ath-easpórtála eisithe ag údarás de chuid na tíre AE ina bhfuil na heiseamail lonnaithe.
  • Tugtar cur síos ar na catagóirí speiceas in Iarscríbhinní A go D leis an rialachán.
  • Tá cosc ar thrádáil tráchtála in sa liosta in Iarscríbhinn A, mar shampla an síota, agus ní mór údarú roimh ré a bheith ann do ghluaiseacht d’ainmhithe beo laistigh den Aontas Eorpach.
  • Tá gluaiseacht d’eiseamal beo de speicis sa liosta in Iarscríbhinní B agus C, amhail an cobra nó an mongús, faoi réir rialacha ar dheimhniú agus tithíocht agus cúram imleor, agus clúdaíonn Iarscríbhinn D idirthurais eile d’ainmhithe beo, craicne iomlána agus táirgí planda.
  • Féadfar srianta eile a chur i bhfeidhm i gcúinsí ar leith, agus féadfaidh tíortha AE rialacha níos déine a bheith acu féin.

Tá maolaithe ann d’eiseamail a rugadh agus a tógadh i mbraighdeanas, a iomadaíodh go saorga, atá mar chuid d’earraí pearsanta nó atá le cur chuig institiúidí eolaíochta.

Eagrú agus cumarsáid

Ní mór do thíortha AE:

  • oifigí custaim a ainmniú chun na seiceálacha a dhéanamh,
  • na húdaráis bhainistíochta agus eolaíochta a ainmniú atá freagrach as cur i bhfeidhm,
  • monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh agus pionóis a ghearradh as sáruithe,
  • tuarascálacha a chruthú agus faisnéis a mhalartú ar chur i bhfeidhm, agus ar aon dhiúltú cead.

I mí Feabhra 2014 d’eisigh an Coimisiún cumarsáid inar seoladh an díospóireacht ar chur chuige AE maidir le gáinneáil fiadhúlra.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 1 Meitheamh 1997.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach freisin:

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 338/97

3.3.1997

IO L 61 an 3.3.1997, lgh. 1-69

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1497/2003

30.8.2003

IO L 215, 27.8.2003, lgh. 3-84

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

IO L 284, 31.10.2003, lgh. 1-53

Rialachán (CE) Uimh. 834/2004

19.5.2004

IO L 127, 29.4.2004, lgh. 40-42

Rialachán (CE) Uimh. 1332/2005

22.8.2005

IO L 215, 19.8.2005, lgh. 1-60

Rialachán (CE) Uimh. 398/2009

10.6.2009

IO L 126, 21.5.2009, lgh. 5-8

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin faoi seach ar Rialachán (CE) Uimh. 338/97 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadúcháin amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2006 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme an Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú (IO L 166, 19.6.2006, lgh. 1-69). Leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 792/2012 ón gCoimisiún an 23 Lúnasa 2012 lena leagtar síos rialacha don dearadh ar cheadanna, teastais agus doiciméid eile a bhfuil foráil ann dóibh i Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún (IO L 242, 7.9.2012, lgh. 13-45) Leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/57 ón gCoimisiún an 15 Eanáir 2015 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 792/2012 maidir leis na rialacha don dearadh ar cheadanna, teastais agus doiciméid eile a bhfuil foráil ann dóibh i Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú agus i Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme an Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle (IO L 10, 16.1.2015, lgh. 19-24).

Cinneadh (AE) 2015/451 ón gComhairle an 6 Márta 2015 maidir le haontacht an Aontais Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) (IO L 75, 19.3.2015, lgh. 1-3).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 2015/736 ón gCoimisiún an 7 Bealtaine 2015 lena gcuirtear cosc ar eiseamail de speicis áirithe fauna agus flora fiáine a thabhairt isteach san Aontas (IO L 117, 8.5.2015, lgh. 25-44).

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le cur chuige AE i gcoinne na Gáinneála Fiadhúlra (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Nuashonraithe 19.05.2015

Top