Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ainmníocht Chomhcheangailte, Comhtharaif Chustaim agus Taraif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ainmníocht Chomhcheangailte, Comhtharaif Chustaim agus Taraif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh (TARIC)

Ainmníocht taraife agus staitistiúil an Aontais Chustaim is ea an Ainmníocht Chomhcheangailte. Is í an Comhtharaif Chustaim an taraif sheachtrach a chuirtear i bhfeidhm ar tháirgí a allmhairítear isteach san Aontas Eorpach (AE). Is mar TARIC a thagraítear do Tharaif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh. Corpraíonn TARIC gach beart AE um tharaif chustaim, um thalmhaíocht agus um thrádáil a a chuirtear i bhfeidhm ar earraí a allmhairítear isteach agus a onnmhairítear amach as an AE. Bainistítear é ag an gCoimisiún, a fhoilsíonn leagan nuashonraithe laethúil ar leathanach gréasáin oifigiúil Taric.

ACHT

Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 ar an ainmníocht taraife agus staitistiúil agus ar an gComhtharaif Chustaim [Féach an t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Is é cuspóir an rialacháin seo Ainmníocht Chomhcheangailte a bhunú a chomhlíonann riachtanais taraife agus staitistiúla an Aontais Chustaim agus Taraif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh a bhunú, taraif dá ngairtear TARIC. Soláthraíonn an Ainmníocht Chomhcheangailte an modh is fearr le sonraí ar staitisticí an AE maidir le trádáil sheachtrach a bhailiú, a mhalartú agus a fhoilsiú. Baintear úsáid aisti, leis, chun staitisticí na trádála seachtraí maidir le trádáil laistigh den AE a bhailiú agus a fhoilsiú.

Taraif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh (TARIC)

Taraif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh is ea TARIC. Cuimsítear inti gach ráta dleachta custaim agus rialacha áirithe de chuid an AE is infheidhme maidir le trádáil sheachtrach an AE. Is é Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 atá mar bhonn dlíthiúil le TARIC.

Tacaíonn TARICle himréiteach earraí ag tíortha an AE. Soláthraíonn sé modh chomh maith chun sonraí ar staitisticí an AE maidir le trádáil sheachtrach a bhailiú, a mhalartú agus a fhoilsiú. Ní chuirtear na sonraí sin ar fáil don phobal i gcoitinne, áfach.

Ainmníocht Chomhcheangailte agus TARIC

Bunaíonn an rialachán ainmníocht earraí dá ngairtear an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) chun riachtanais na Comhtharaife Custaim agus riachtanais trádála seachtraí an AE a shásamh. Tá sí bunaithe ar ainmníocht an chórais chomhchuibhithe agus forlíonann sí é lena fotheidil féin dá ngairtear fotheidil AC.

Toradh is ea an Ainmníocht Chomhcheangailte ar chumasc idir ainmníocht na Comhtharaife Custaim agus Nimexe (Ainmníocht Staitistiúil an AE).

Socraíonn Iarscríbhinn I a ghabhann leis an rialachán na gnáthrátaí máil, roinnt rátaí Comhtharaife Custaim nuair is lú iad ná na gnáthrátaí, agus na haonaid fhorlíontacha staitistiúla.

Bunaíonn an Coimisiún Taraif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh (TARIC) bunaithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte. Cuimsítear inti foranna breise de chuid an AE dá ngairtear fotheidil TARIC a úsáidtear chun earraí a thuairisciú de réir na reachtaíochta forfheidhmithe agus chun a leagadh amach cathain a chuirfear i bhfeidhm rátaí áirithe dleachta custaim ag brath ar thionscnamh na n-earraí nó mórchuid beart eile den bheartas trádála.

Gabhann códuimhir ocht ndigit le gach fotheideal AC. Is do theidil agus fotheidil an chórais chomhchuibhithe a thagraíonn na chéad sé dhigit. Is do fhotheidil AC a sheasann an seachtú agus an t-ochtú digit. Is do fhotheidil TARIC a sheasann an naoú agus an 10ú digit.

Ról an Choimisiúin

Gach bliain glacann an Coimisiún rialachán ag atáirgeadh leagan iomlán de rátaí dleachta na hAinmníochta Comhcheangailte agus na Comhtharaife Custaim, ag cur leasuithe na Comhairle agus an Choimisiúin san áireamh. Foilsítear an rialachán san Iris Oifigiúil tráth nach déanaí ná an 31 Deireadh Fómhair. Tá feidhm aige ón 1 Eanáir den bhliain dár gcionn.

An Coimisiún atá freagrach as foilsiú agus bainistíocht ar ríomhaire an TARIC. Sannann sé códuimhreachta TARIC, nuashonraíonn sé an TARIC, agus cuireann sé aon leasuithe in iúl do thíortha an AE go leictreonach ar bhonn laethúil.

Nósanna imeachta an choiste

Bíonn an Coiste um an gCód Custaim de chúnamh ag an gCoimisiún chun an obair seo a chur i gcrích, coiste a bhunaítear le hAirteagal 247 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Airteagal 10 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, ina bhfuil ionadaithe de thíortha an AE faoi cheannas ionadaí de chuid an Choimisiúin. Tá sé freagrach as gach ceist mar gheall ar an Ainmníocht Chomhcheangailte, ar ainmníocht TARIC agus ar aon ainmníocht eile atá bunaithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte a scrúdú.

TAGAIRT

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87

10.9.1987

-

IO L 256, 7.9.1987, lch. 1

An t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CEE) Uimh. 3528/89

28.11.1989

-

IO L 374, 22.12.1989

Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92

22.10.1992

-

IO L 302, 19.10.1992, lch. 1

Rialachán (CEE) Uimh. 1969/93

26.7.1993

-

IO L 180, 23.7.1993, lch. 9

Rialachán (CE) Uimh. 254/2000

10.2.2000

-

IO L 28, 3.2.2000, lch. 16

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin ina dhiaidh sin ar Rialachán Uimh. 2658/87. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite ( EN ) seo.

Leasaítear go rialta Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87.

ACHTANNA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún — Cód Iompair um bainistíocht na hAinmníochta Comhcheangailte [Iris Oifigiúil C 150, 30.5.2000, lch. 4].

Is é cuspóir an Chóid Iompair é a dhéanamh níos fusa le bainistiú, .i. chun na fotheidil a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an rialachán bunúsach a choinneáil, a chruthú agus a bhaint, chun an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) a shimpliú agus a nuachóiriú. Cuirtear prionsabail an chóid i bhfeidhm ar gach iarratas chun fotheidil an AC a leasú. Is féidir le hArd-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim, Eurostat agus ranna eile an Choimisiúin, an Coiste um an gCód Custaim, tíortha an AE agus cónaidhmeanna Eorpacha trádálaithe iarratas a dhéanamh ar leasú na hAinmníochta Comhcheangailte. Ní mór iad a chur chuig Eurostat má tá staitisticí i gceist iontu nó chuig Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim más leasuithe nach de chineál staitistiúil iad. I bprionsabal ní mór iad a chur isteach tráth nach déanaí ná an 30 Aibreán sa bhliain sula dtagann siad i bhfeidhm. Ní mór meamram comhthuisceana a bheith i ngach iarratas, mar aon leis na fotheidil AC faoi chaibidil, meastachán ar mhéid na trádála tráchtála agus cur i láthair na n-earraí i dtrácht.

Rialachán (CE) Uimh. 1255/96 ón gComhairle an 27 Meitheamh 1996 ag cur ar fionraí go sealadach dleachtanna uathoibríocha na Comhtharaife Custaim ar tháirgí áirithe tionsclaíocha agus talmhaíochta [Iris Oifigiúil L 158, 29.6.1996, lch. 1].

Tá dleachtanna uathoibríocha na Comhtharaife Custaim i gcás na dtáirgí dá dtagraítear sa rialachán seo ar fionraí go páirteach nó go hiomlán toisc gur neamhleor a dtáirgeadh san AE nó nach ann dó. Cumasóidh sé sin do tháirgeoirí riachtanais na dtionscal úsáideora san AE a chomhlíonadh. Tá na hoiriúnaithe teicniúla ar an rialachán seo ag éirí ó leasuithe ar na cóid AC agus TARIC glactha ag an gCoimisiún.

Nótaí míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh. [Iris Oifigiúil C 137, 6.5.2011, lch. 1].

An leagan is déanaí de na nótaí seo, nótaí a mheastar a bheith tábhachtach chun ciall a bhaint as raon na teidil éagsúla tharaife. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, nach nótaí iad atá ina gceangal de réir dlí.

Rialachán (AE) Uimh. 1001/2013 arna tharmligean ag an Choimisiún an 4 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht tharaife agus staidrimh agus leis an Chomhtharaif Chustaim [Iris Oifigiúil L 290, 31 Deireadh Fómhair 2013, lch. 1].

An leagan is déanaí d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán na Comhainmníochta. Tiocfaidh sé seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2014 agus cuirtear san áireamh ann athruithe a comhaontaíodh ar leibhéal idirnáisiúnta, sa Chomhairle um Chomhar Custaim maidir le hainmníocht ar leibhéal Córais Chomhchuibhithe (CC) nó laistigh de chreat na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le rátaí coinbhinsiúnta dleachta. Cuirtear san áireamh ann chomh maith athruithe ar na riachtanais a bhaineann le staidrimh, le forbairtí beartais thráchtála, teicneolaíochta agus tráchtála, agus leis an ghá atá ann le téacsanna a chur ar chomhréim nó a shoiléiriú.

Nuashonrú is déanaí: 09.02.2014

Top