Help Print this page 
Title and reference
Margú táirgí — Comhartha comhréireachta an CE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Margú táirgí — Comhartha comhréireachta an CE

Bunaíonn an Treoir seo prionsabail choiteanna is infheidhme maidir leis an reachtaíocht earnála ar fad i rith a hathbhreithnithe nó a hathmhúnlaithe. Lena chois sin, is creat í don reachtaíocht sa todhchaí a dhéanfaidh na coinníollacha maidir le margú táirgí a chomhchuibhiú. Cuidíonn sí le muinín an tomhaltóra a dhaingniú agus feabhas a chur ar shaorghluaiseacht earraí san Aontas Eorpach.

ACHT

Cinneadh Uimh. 768/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le comhchreat le haghaidh margú táirgí arna aisghairm le Cinneadh 93/465/CEE ón gComhairle.

ACHOIMRE

Bunaíonn an comhchreat le haghaidh margú táirgí:

  • comhshainithe;
  • nósanna imeachta coiteanna chun meastóireacht a dhéanamh ar chomhréireacht na dtáirgí;
  • oibleagáidí do thrádálaithe (monaróirí, allmhaireoirí, dáileoirí srl);
  • rialacha le haghaidh úsáid an chomhartha “CE”, chun muinín i leith táirgí arna margú san Aontas a dhaingniú;
  • critéir um fhógra a thabhairt do chomhlachtaí meastóireachta comhréireachta;
  • nósanna imeachta cosanta.

Beidh feidhm ag an gcreat coiteann mar uirlis oibre do rialacha earnála sa todhchaí a bhfuil comhoibriú na reachtaíochta mar aidhm acu (comhchuibhiú). Tá an creat sin bunaithe ar an gcur chuige nua, cur chuige a dhíríonn ar íoscheanglais amháin agus a théann ar iontaoibh na gcaighdeán comhchuibhithe. Ní mór do na gníomhartha reachtacha earnála sa todhchaí, a oiread agus is féidir, na nithe a shainítear sa chinneadh seo a úsáid agus na híoscheanglais do mhargú táirgí a fhoirmiú. Os a choinne sin, féadfaidh reachtaíocht shainiúil dul ar iontaoibh réiteach eile, de réir mar is cuí.

Sainithe

Tugtar sainiú soiléir ar choincheapa bunúsacha sa chinneadh seo, mar “monaróir”, “dáileoir”, “allmhaireoir”, “caighdeán comhchuibhithe”, “cur ar an margadh” agus “meastóireacht ar chomhréireacht”. Tríd aon sainiú soiléir amháin a bhunú féadfar léiriú agus cur i bhfeidhm éifeachtach na reachtaíochta sa réimse seo a éascú sa todhchaí.

Oibleagáidí an mhonaróra, an allmhaireora agus an dáileora

D’fhonn táirge a mhargú agus a chur ar an margadh, ní mór don táirge sin íoscheanglais áirithe a chomhlíonadh. Ní mór don mhonaróir a bheith cinnte go gcomhlíonann a tháirge na ceanglais chuí trí mheastóireacht ar chomhréireacht an táirge a chomhlíonadh. Má chomhlíonann an táirge na ceangaltais, greamaíonn an monaróir comhartha “CE” don táirge agus ullmhaíonn sé dearbhú comhréireachta “CE”. Cuirtear ainm an mhonaróra, a thrádainm nó a thrádmharc cláraithe, chomh maith lena sheoladh ar an táirge. Cinntíonn sé go mbíonn an próiseas olltáirgthe i gcomhréir leis na ceangaltais i gcónaí. Caithfidh treoracha agus faisnéis slándála i bhfoirm sholéite a bheith ag gabháil leis an táirge. I gcás idirghabhála a dhéanann comhlacht seachtrach meastóireachta, greamaíonn an monaróir uimhir an chomhlachta sin don táirge.

Ní mór don allmhaireoir agus don dáileoir a chinntiú go bhfuil na hoibleagáidí sin comhlíonta ag an monaróir, is é sin le rá go bhfuil an comhartha comhréireachta greamaithe don táirge agus go bhfuil na doiciméid chuí curtha ar fáil aige.

Ní mór do mhonaróirí (nó dá n-ionadaithe), do dháileoirí agus d’allmhaireoirí an fhaisnéis riachtanach ar fad a bhaineann leis an táirge a chur ar fáil do na húdaráis inniúla, d’fhonn inrianaitheacht an táirge a chinntiú.

Comhréireacht an táirge

Díríonn an Cinneadh seo ar chreat níos soiléire a bhunú maidir le meastóireacht chomhréireachta. Leagan sé síos sraith nósanna imeachta maidir le meastóireacht chomhréireachta (arna sainiú san iarscríbhinn) ar féidir leis an reachtóir an ceann is oiriúnaí díobh a roghnú.

Thairis sin, leagann sé síos na rialacha agus na coinníollacha maidir le greamú an chomhartha “CE”, rud a thagann faoi réir phrionsabail ghinearálta arna sainiú i Rialachán Uimh. 765/2008. Cinntíonn na Ballstáit go gcuirtear na rialacha maidir le greamú an chomhartha “CE” i bhfeidhm go héifeachtach agus cinnfidh siad na pionóis is infheidhme má dhéanfar na rialacha sin a shárú.

Meastóireacht na comhréireachta

I gcás nósanna imeachta áirithe um meastóireacht comhréireachta, is iad comhlachtaí meastóireachta comhréireachta a dhéanann meastóireacht ar an gcomhréireacht, comhlachtaí a chuirtear in iúl, is é sin le rá a shonraítear, don Choimisiún ag na Ballstáit.

Leagtar síos sa chinneadh seo critéir choiteanna maidir le comhlachtaí meastóireachta comhréireachta a chur in iúl. Ní mór do na comhlachtaí meastóireachta comhréireachta sin a neamhspleáchas, a n-oibiachtúlacht, a neamhchlaontacht, a rúndacht agus a n-ionracas gairmiúil a ráthú. Thairis sin, ní mór dóibh na hinniúlachtaí agus na meáin theicniúla riachtanacha a bheith acu chun na cúraimí áirithe arna sannadh dóibh a chur i gcrích.

Cuireann an Coimisiún ar bun comhordú agus comhar cuí idir na comhlachtaí arna cuireadh in iúl.

Nósanna imeachta cosanta

Déantar foráil chomh maith do nós imeachta Comhphobail um chosaint atá infheidhme do tháirgí atá ina mbaol ar leibhéal náisiúnta. Déantar foráil ach go háirithe d’fhaisnéis a chur ar fáil don Choimisiún agus do Bhallstáit eile. Is féidir an nós imeachta sin a chur i ngníomh i gcás easaontú idir Bhallstáit maidir le bearta a ghlac aon cheann acu.

Comhthéacs

Leasaíonn an Cinneadh seo Cinneadh 93/465/CEE ón gComhairle an 22 Iúil 1993 i dtaobh módúil maidir leis na nósanna imeachta meastóireachta comhréireachta agus na rialacha maidir le greamú agus úsáid na comhartha comhréireachta “CE”, ar féidir a chur i bhfeidhm faoi chuimsiú na Treorach um Chomhchuibhiú Teicniúil.

Tagairt

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh Uimh. 768/2008/CE

9.7.2008

IO L 218 an 13.8.2008

See also

Nuashonrú is déanaí: 25.01.2011

Top