Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cosaint níos fearr d’íospartaigh in imeachtaí coiriúla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Cosaint níos fearr d’íospartaigh in imeachtaí coiriúla

Le Treoir 2012/29 an AE maidir le cearta íospartach (Treoir na nÍospartach) daingnítear na bearta náisiúnta atá ann cheana le híoschaighdeáin a chuirtear i bhfeidhm ar fud an AE maidir le cearta, le tacaíocht agus le cosaint íospartaigh na coireachta i mBallstáit uile an Aontais Eorpaigh (AE).

ACHT

Treoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear íoschaighdeáin maidir le cearta, le tacaíocht agus le cosaint íospartaigh na coireachta agus a thagann in ionad Chinneadh Réime 001/220/JHA ón gComhairle

ACHOIMRE

Glacadh leis an treoir an 25 Deireadh Fómhair 2012 agus cuirtear i bhfeidhm í ar fud an AE, ach amháin sa Danmhairg.

Is iad príomhspriocanna na treorach ná a chinntiú go bhfaigheann íospartaigh na coireachta eolas cuí mar aon le tacaíocht agus cosaint chuí agus go bhféadfaidh siad bheith páirteach in imeachtaí coiriúla pé áit ar tharla an díobháil san AE.

Ní mór go gcinnteodh gach Ballstát den AE go ndéanfaí íospartaigh na coireachta a aithint agus go gcaithfí leo go hómósach, go híogair agus go gairmiúil de réir a riachtanais aonair agus gan idirdhealú ar bith (m.sh. bunaithe ar náisiúntacht, ar stádas cónaitheora, ar chine, ar chreideamh, ar aois, ar inscne, srl.).

Leagtar síos sa treoir íoschaighdeáin le haghaidh íospartach uile na coireachta beag beann ar náisiúntacht agus ar stádas cónaithe na n-íospartach. A luaithe is a dhéantar coir nó a thugtar faoi imeachtaí coiriúla san AE, ní mór go dtabharfaí don íospartach na cearta a chuirtear ar bun i dTreoir na nÍospartach. Faoin treoir sin, meastar gur íospartaigh iad gaolta na n-íospartach éagtha chomh maith.

Cuirtear na cearta seo ar bun faoin treoir:

1.

Faisnéis agus tacaíocht

Ní mór ceart a bheith ag íospartaigh:

rudaí a thuiscint agus a bheith tuigthe, agus teagmháil á déanamh acu le húdarás (m.sh. caint shoiléir shimplí)

eolas a fháil a luaithe is a dhéanann siad teagmháil le húdarás

gearán foirmiúil a dhéanamh agus admháil scríofa a fháil

d’ateangaireacht agus d’aistriúchán (le linn agallamh/don íospartach a bheith á cheistiú)

eolas a fháil faoin dul chun cinn sa chás

seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh a rochtain.

2.

Íospartaigh a mbíonn ról foirmiúil acu in imeachtaí coiriúla

Ní mór ceart a bheith ag na híospartaigh seo:

a gcás a thabhairt os comhair na cúirte

athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh na cúirte gan duine a ionchúiseamh

aisíocaíocht a fháil ar chostais

cúnamh dlí a fháil

maoin ghoidte a fháil ar ais.

Ní mór go ndéanfadh údaráis náisiúnta na deacrachtaí a thagann chun cinn nuair a bhíonn cónaí ar an íospartach i mBallstát eile den AE seachas an tír inar tharla an choir a laghdú.

3.

Íospartaigh (agus a dteaghlaigh) a chosaint / riachtanais speisialta a aithint

Lena n-áirítear an ceart chun:

measúnaithe aonair, chun riachtanais shonracha chosanta a aithint

teagmháil leis an chiontóir a sheachaint

líon íseal agallamh a dhéanamh le linn imscrúduithe coiriúla, agallaimh a dhéantar go tapa

cosaint príobháideachais

measúnaithe aonair agus chun riachtanas áirithe cosanta le linn imeachtaí coiriúla.

Cumhdaítear faoin treoir chomh maith oiliúint do ghairmithe dlí agus comhar agus comhoibriú idir rannáin.

Cuirtear an treoir in ionad Chinneadh Réime 2001/220/JHA ón AE maidir le stádas íospartach in imeachtaí coiriúla.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2012/29/AE an AE maidir le cearta íospartach

15.11.2012

16.11.2015

IO L 315/57, 14.11.2012, lch. 57

Nuashonrú is déanaí: 20.03.2014

Top