Help Print this page 
Title and reference
Malartú faisnéise ar thaifid choiriúla idir tíortha AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Malartú faisnéise ar thaifid choiriúla idir tíortha AE

In 2009, rinne an tAontas Eorpach (AE) cinneadh chun córas a thabhairt isteach chun faisnéis ar thaifid choiriúla a mhalartú lena chéile. Bhain sé sin le féachaint le cosc a chur ar choirpigh ó éalú ón scéal atá ag baint leo trí bhogadh go tír AE eile seachas an tír inar ciontaíodh iad.

GNÍOMH

Cinneadh Réime 2009/315/JHA ón gComhairle an 26 Feabhra maidir le heagrú agus ábhar an mhalartaithe faisnéise a baineadh ón taifead coiriúil idir na Ballstáit.

ACHOIMRE

In 2009, rinne an tAontas Eorpach (AE) cinneadh chun córas a thabhairt isteach chun faisnéis ar thaifid choiriúla a mhalartú lena chéile. Bhain sé sin le féachaint le cosc a chur ar choirpigh ó éalú ón scéal atá ag baint leo trí bhogadh go tír AE eile seachas an tír inar ciontaíodh iad.

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH RÉIME?

Leagtar amach na prionsabail ghinearálta ann maidir le feidhmiú an chórais le taobh Chinneadh 2009/316/JHA ón gComhairle lenar bunaíodh an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS).

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad na cuspóirí sa chinneadh réime:

sainmhíniú a thabhairt ar an dóigh a seolann tír AE faisnéis maidir le ciontú náisiúnaigh tír AE eile chuig an tír sin;

sainmhíniú a thabhairt ar oibleagáid na tíre AE ina bhfuil an duine ina náisiúnach chun faisnéis a stóráil maidir le ciontuithe agus na nósanna imeachta atá ag an tír AE sin le cloí leo agus freagairt á tabhairt ar iarratais ar fhaisnéis faoina náisiúnaigh;

creat a bhunú chun córas ríomhairithe um malartú faisnéise ar chiontuithe a fhorbairt.

Ceanglaítear ar thíortha AE Údaráis Láir a ainmniú chun na tascanna a bhaineann leis an malartú faisnéise a dhéanamh.

Ní mór do thír AE a bhfuil an ciontú á dhéanamh inti náisiúntacht (náisiúntachtaí) an duine a ciontaíodh a chlárú agus an tír (na tíortha) AE ina bhfuil sé/sí ina náisiúnach a chur ar an eolas faoi shonraí ciona ar bith atá ag an duine sin ina taifid choiriúla. Áirítear ar na sonraí sin:

faisnéis faoin duine ciontaithe;

cineál agus ábhar an chiona; agus

an cion ar a raibh an ciontú mar thoradh.

Ní mór don tír AE ina bhfuil an duine ciontaithe ina náisiúnach faisnéis a chuirtear chuici a stóráil chun freagairt a thabhairt ar iarratais ar fhaisnéis maidir le ciontuithe faoina náisiúnaigh. Maidir leis an bhfreagra:

ba chóir faisnéis a bheith ann maidir le ciontuithe ar a críoch, i dtíortha AE eile agus i dtíortha nach bhfuil in AE; agus

ba chóir é a thabhairt laistigh de 10 lá oibre, nó 20 lá oibre — má tá an t-iarratas déanta ag duine maidir lena dtaifead coiriúil féin.

Is féidir an fhaisnéis a mhalartú chun críocha imeachtaí coiriúla nó chun críocha ar bith eile, m.sh. scagadh réamhfhostaíochta. Cé go bhfuil na freagraí ar iarratais chun críocha imeachtaí coiriúla éigeantach, ba chóir na cinn a dhéantar chun críocha eile a dhéanamh de réir an dlí náisiúnta.

Nuair a fhaigheann údarás láir thír AE iarratas ar fhaisnéis ó údarás náisiúnta ábhartha ar bith, is féidir leis dá réir sin faisnéis a iarraidh ó thír AE eile, go háirithe ó thír náisiúntachta an duine lena mbaineann. Nuair a fhaigheann tír AE iarratas ó náisiúnach thír AE eile maidir lena dtaifead coiriúil féin, ní mór di faisnéis a iarraidh óna thír/tír náisiúntachta agus iad a chur san áireamh sa deimhniú a eiseofar.

Tá an córas curtha i bhfeidhm i bhformhór na dtíortha AE anois. Ar bhonn a chirt arna sholáthar le Prótacal 36 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, chinn an Ríocht Aontaithe a bheith páirteach arís le páirt a ghlacadh in ECRIS ón 1 Nollaig 2014 i leith. Dearbhaíodh é seo i gCinneadh 2014/858/AE ón gCoimisiún.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach leathanach gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh Réime 2009/315/JHA

27.4.2009

27.4.2012

IO L 93 an 7.4.2009, lgh. 23-32

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2009/316/JHA ón gComhairle an 6 Aibreán 2009 maidir le bunú an Chórais Faisnéise Eorpaigh um Thaifid Choiriúla (ECRIS) i gcur chun feidhme Airteagal 11 den Chinneadh Réime 2009/315/JHA (Iris Oifigiúil L 93 an 7.4.2009, lgh. 33-48).

Cinneadh 2014/858/AE ón gComisiún an 1 Nollaig 2014 maidir le fógra ag Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann dá mian páirt a ghlacadh i ngníomhartha de chuid an Aontais sa réimse um chomhar póilíneachta agus um chomhar breithiúnach i gcúrsaí coiriúla a glacadh sular tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm agus nach bhfuil ina gcuid de Schengen acquis (Iris Oifigiúil L 345 an 1.12.2014, lgh. 6-9).

Nuashonrú is déanaí: 10.06.2015

Top