Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malartú faisnéise ar thaifid choiriúla idir tíortha AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Malartú faisnéise ar thaifid choiriúla idir tíortha AE

In 2009, rinne an tAontas Eorpach (AE) cinneadh chun córas a thabhairt isteach chun faisnéis ar thaifid choiriúla a mhalartú lena chéile. Bhain sé sin le féachaint le cosc a chur ar choirpigh ó éalú ón scéal atá ag baint leo trí bhogadh go tír AE eile seachas an tír inar ciontaíodh iad.

GNÍOMH

Cinneadh Réime 2009/315/JHA ón gComhairle an 26 Feabhra maidir le heagrú agus ábhar an mhalartaithe faisnéise a baineadh ón taifead coiriúil idir na Ballstáit.

ACHOIMRE

In 2009, rinne an tAontas Eorpach (AE) cinneadh chun córas a thabhairt isteach chun faisnéis ar thaifid choiriúla a mhalartú lena chéile. Bhain sé sin le féachaint le cosc a chur ar choirpigh ó éalú ón scéal atá ag baint leo trí bhogadh go tír AE eile seachas an tír inar ciontaíodh iad.

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH RÉIME?

Leagtar amach na prionsabail ghinearálta ann maidir le feidhmiú an chórais le taobh Chinneadh 2009/316/JHA ón gComhairle lenar bunaíodh an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS).

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad na cuspóirí sa chinneadh réime:

  • sainmhíniú a thabhairt ar an dóigh a seolann tír AE faisnéis maidir le ciontú náisiúnaigh tír AE eile chuig an tír sin;
  • sainmhíniú a thabhairt ar oibleagáid na tíre AE ina bhfuil an duine ina náisiúnach chun faisnéis a stóráil maidir le ciontuithe agus na nósanna imeachta atá ag an tír AE sin le cloí leo agus freagairt á tabhairt ar iarratais ar fhaisnéis faoina náisiúnaigh;
  • creat a bhunú chun córas ríomhairithe um malartú faisnéise ar chiontuithe a fhorbairt.

Ceanglaítear ar thíortha AE Údaráis Láir a ainmniú chun na tascanna a bhaineann leis an malartú faisnéise a dhéanamh.

Ní mór do thír AE a bhfuil an ciontú á dhéanamh inti náisiúntacht (náisiúntachtaí) an duine a ciontaíodh a chlárú agus an tír (na tíortha) AE ina bhfuil sé/sí ina náisiúnach a chur ar an eolas faoi shonraí ciona ar bith atá ag an duine sin ina taifid choiriúla. Áirítear ar na sonraí sin:

  • faisnéis faoin duine ciontaithe;
  • cineál agus ábhar an chiona; agus
  • an cion ar a raibh an ciontú mar thoradh.

Ní mór don tír AE ina bhfuil an duine ciontaithe ina náisiúnach faisnéis a chuirtear chuici a stóráil chun freagairt a thabhairt ar iarratais ar fhaisnéis maidir le ciontuithe faoina náisiúnaigh. Maidir leis an bhfreagra:

  • ba chóir faisnéis a bheith ann maidir le ciontuithe ar a críoch, i dtíortha AE eile agus i dtíortha nach bhfuil in AE; agus
  • ba chóir é a thabhairt laistigh de 10 lá oibre, nó 20 lá oibre — má tá an t-iarratas déanta ag duine maidir lena dtaifead coiriúil féin.

Is féidir an fhaisnéis a mhalartú chun críocha imeachtaí coiriúla nó chun críocha ar bith eile, m.sh. scagadh réamhfhostaíochta. Cé go bhfuil na freagraí ar iarratais chun críocha imeachtaí coiriúla éigeantach, ba chóir na cinn a dhéantar chun críocha eile a dhéanamh de réir an dlí náisiúnta.

Nuair a fhaigheann údarás láir thír AE iarratas ar fhaisnéis ó údarás náisiúnta ábhartha ar bith, is féidir leis dá réir sin faisnéis a iarraidh ó thír AE eile, go háirithe ó thír náisiúntachta an duine lena mbaineann. Nuair a fhaigheann tír AE iarratas ó náisiúnach thír AE eile maidir lena dtaifead coiriúil féin, ní mór di faisnéis a iarraidh óna thír/tír náisiúntachta agus iad a chur san áireamh sa deimhniú a eiseofar.

Tá an córas curtha i bhfeidhm i bhformhór na dtíortha AE anois. Ar bhonn a chirt arna sholáthar le Prótacal 36 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, chinn an Ríocht Aontaithe a bheith páirteach arís le páirt a ghlacadh in ECRIS ón 1 Nollaig 2014 i leith. Dearbhaíodh é seo i gCinneadh 2014/858/AE ón gCoimisiún.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach leathanach gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh Réime 2009/315/JHA

27.4.2009

27.4.2012

IO L 93 an 7.4.2009, lgh. 23-32

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2009/316/JHA ón gComhairle an 6 Aibreán 2009 maidir le bunú an Chórais Faisnéise Eorpaigh um Thaifid Choiriúla (ECRIS) i gcur chun feidhme Airteagal 11 den Chinneadh Réime 2009/315/JHA (Iris Oifigiúil L 93 an 7.4.2009, lgh. 33-48).

Cinneadh 2014/858/AE ón gComisiún an 1 Nollaig 2014 maidir le fógra ag Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann dá mian páirt a ghlacadh i ngníomhartha de chuid an Aontais sa réimse um chomhar póilíneachta agus um chomhar breithiúnach i gcúrsaí coiriúla a glacadh sular tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm agus nach bhfuil ina gcuid de Schengen acquis (Iris Oifigiúil L 345 an 1.12.2014, lgh. 6-9).

Nuashonraithe 10.06.2015

Top