Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhrac in aghaidh coireachta eagraithe: cionta a bhaineann le rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Comhrac in aghaidh coireachta eagraithe: cionta a bhaineann le rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil

Bagairt is ea coireacht eagraithe in aghaidh saoránach, gnóthas agus institiúidí stáit na hEorpa agus in aghaidh an gheilleagair ar an iomlán. Bíonn coirpigh ag feidhmiú thar na teorainneacha, rud a chruthaíonn gá chun gníomhaíocht ag leibhéal Eorpach a dhéanamh.

ACHT

Cinneadh Réime ón gComhairle 2008/841/JHA maidir leis an gcomhrac in aghaidh coireachta eagraithe.

ACHOIMRE

Ó bhí 1990 ann, rinne an Aontas Eorpach (an AE) bearta leis an gcomhrac in aghaidh coireachta eagraithe a dhéanamh níos éifeachtaí. Sa bhliain 2008, ghlac an Chomhairle Cinneadh Réime 2008/841/JHA maidir leis an gcomhrac in aghaidh coireachta eagraithe. Rinneadh coir as iompar a bhain le rannpháirtíocht in eagraíocht leis sin. Iarrann sé dlíthe Bhallstáit an AE maidir le coir atá déanta as cionta a chomhchuibhiú, cionta a bhaineann le rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil agus pionóis a leagan síos ar na cionta sin.

Cionta

Tá 2 chineál iompair ann, nach mór do na Ballstáit ceann amháin ar a laghad acu a aithint mar chion:

 • A: rannpháirtíocht ghníomhach i ngníomhaíochtaí coiriúla eagraíochta, agus eolas ar a n-aidhmeanna nó ar a n-intinn le coir a dhéanamh;
 • B: aontú ar choireanna a dhéanamh gan an ngá páirt a ghlacadh iontu.

Pionóis

Ní mór do Bhallstáit pionóis a leagan síos a chomhfhreagraíonn do na cionta thuasluaite;

 • don rogha A, is é 2 bhliain príosúnacht ar a laghad an t-íosriachtanas d'uasleibhéal an phionóis;
 • don rogha B, is é uastréimhse príosúnachta atá coibhéiseach leis na gníomhaíochtaí beartaithe, nó 2 bhliain phríosúnachta d'uasleibhéal an phionóis.

D'fhéadfadh pionóis a laghdú i gcúinsí ar leith, amhail go ndéanann an ciontach an ghníomhaíocht choiriúil a thréigean nó ag cuidiú trí ciontaigh eile a aithint agus a thabhairt os comhair na cúirte.

Ar bhonn an Chinnte Réime, ní mór do thíortha an AE rialacha a thabhairt isteach atá dírithe ar dhaoine dlítheanacha (amhail cuideachtaí) a chur faoi dhliteanas as na cionta thuasluaite a rinne duine ag a bhfuil ról ceannasach sa duine dlítheanach ar a son.

Ní mór gur éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach na pionóis do dhaoine dlítheanacha. Ba chóir go n-áireofar pionóis leis sin agus is féidir go n-áireofar an chuid mar seo a leanas:

 • deireadh a chur leis an gceart ar chúnamh poiblí;
 • cosc a chur go sealadach nó go buan ar ghníomhaíochtaí tráchtála agus ar áiteanna a úsáideadh do na cionta;
 • cur faoi maoirseacht bhreithiúnach;
 • foirceannadh breithiúnach

Dlínse agus comhordú ionchúisimh

Ní mór dlínse Ballstáit a leathnú do na cionta a bhaineann le rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil agus iad déanta ar a chríoch, ina iomláin nó i bpáirt, ag náisiúnach aige nó ar son duine dlítheanach bunaithe ar chríoch an Bhallstáit sin.

Má thagann an cion faoi dhlínse líon tíortha, ní mór dóibh comhoibriú, mar shampla trí Eurojust, le Ballstát ionchúisimh a shocrú agus leis na himeachtaí a lárú. Ní mór cuntas speisialta a thabhairt san áireamh ar an áit a ndearnadh an cion, náisiúntacht nó áit chónaithe an chiontaigh, tír thionscnaimh an íobartaigh agus an chríoch ina bhfuarthas an ciontach.

Amlíne

 • 1997: Ghlac an tAE an chéad bheart gníomhaíochta le gcomhrac in aghaidh coireachta eagraithe;
 • 1998: Ghlac an tAE Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/733/JHA maidir le rannpháirteachas i gcoireacht eagraithe;
 • 2000: Ghlac Comhthionól Ginearálta Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta - an chéad ionstraim dlí domhanda in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (a tháinig i bhfeidhm 2003);
 • 2002: Ghlac an tAE Cinneadh Réime 2002/475/JHA maidir le comhrac in aghaidh sceimhlitheoireachta (sainíodh grúpa sceimhlitheoirí ar bhunús sainmhínithe eagraíocht choiriúil i nGníomhaíocht Chomhpháirteach 1998/733/JHA);
 • 2004: Meabhrán ón gCoimisiún ina n-aithnítear an gá le fheabhas a chur ar bhearta a úsáidtear le comhrac in aghaidh coireachta eagraithe; d'aontaigh an tAE do Choinbhinsiún NA;
 • 2008: Ghlac an tAE Cinneadh Réime 2008/841/JHA a dhéanann Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/733/JHA a aisghairm.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh Réime 2008/841/JHA

11.11.2008

11.5.2010

OJ L 300 an 11.11.08

ACHTANNA GAOLMHARA

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus na Prótacail Leis

Nuashonrú is déanaí: 01.07.2014

Top