Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Tá Ciste Dlúthpháirtíochta curtha ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) chun go bhfuil ar a chumas freagairt ar shlí éifeachtúil sholúbtha i gcás mórthubaiste nádúir i mBallstát nó i dtír a bhfuil idirbheartaíocht bhallraíochta ar bun aige.

ACHT

Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh. 2012/2002 ag bunú Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

ACHOIMRE

Cuireann Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a bunaíodh i gcéaduair sa bhliain 2002, cúnamh airgid ar fáil do Bhallstáit AE a chaithfidh déileáil le mórthubaistí nádúir. De réir rialacha nua ar glacadh leo in 2014 (Rialachán (AE) Uimh. 661/2014), rinneadh nósanna imeachta oibre a shimpliú agus rinneadh na critéir incháilitheachta a shoiléiriú. Lena chois sin cuirtear cúnamh ar fáil i gcás triomaigh anois.

Coinníollacha idirghabhála

Féadann Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh cúnamh airgid a chur ar fáil má sháraíonn iomlán na díobhála dírí a rinneadh €3 billiún (de réir mar a bhí praghsanna in 2011) nó 0.6 % d’ollioncam náisiúnta na tíre cibé acu is lú.

Cé go ndíríonn an Ciste go príomha ar mórthubaistí cuirtear cúnamh ar fáil leis i gcomhair tubaistí atá teoranta do réigiún. Is é 1.5 % d’olltáirgeacht an réigiúin an tairseach incháilitheachta ach maidir le 1 % i gcás na réigiún is forimeallaí.

Straitéiseacha ar mhaithe le cosc tubaiste agus bainistíocht riosca

Spreagann na rialacha nua Ballstáit AE chun straitéiseacha ar mhaithe le cosc tubaiste agus bainistíocht riosca a chur ar bun trí thuairiscíiarratas agus ina dhiaidh a iarraidh roimhiarratas agus ina dhiaidh . Tá baol go ndiúltófaí cúnamh do thíortha a chuir iarratas isteach nó go laghdófaí é má sháraíonn siad a gcuid oibleagáidí i ndáil le dlí AE um riosca tubaiste a chosc a chur i bhfeidhm arís agus arís eile.

Na tíortha incháilithe

Tá Ballstáit AE chomh maith le tíortha atá i mbun ballraíocht den AE a idirbheartú clúdaithe faoi Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

Cad chuige a bhaintear feidhm as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh?

Cuireann Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh airgead le hairgead poiblí a chaitheann na tíortha féin chun oibríochtaí éigeandála riachtanacha a airgeadú. Áirítear orthu:

  • bonneagar riachtanach a chur ar ais, m.sh. fuinneamh, uisce, sláinte agus oideachas;
  • lóistín sealadach agus costais seirbhísí éigeandála chun freastal ar riachtanais dhíreacha;
  • bonneagair choiscthe a dhaingniú cosúil le dambaí;
  • bearta chun oidhreacht chultúrtha a chosaint;
  • oibríochtaí glanta.

Ní chlúdaítear díobháil do mhaoin phríobháideach nó cailliúint ioncaim. Meastar é a bheith inárachais.

Iarratais ar chúnamh

Ní mór don tír atá in anchaoi iarratas a chur chuig an gCoimisiún Eorpach laistigh de 12 sheachtain ón tubaiste. Ní mór don gComhairle agus do Pharlaimint na hEorpa an cúnamh airgid atá molta ag an gCoimisiún a cheadú ansin.

Buiséad

Déantar Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a airgeadú lasmuigh de ghnáthbhuiséad AE (is é sin, trí airgead breise a thiomsaíonn Ballstáit AE). Is é an t-uasbhuiséad bliantúil ná €550 milliún (de réir praghsanna na bliana 2011) móide cistí ar bith atá fágtha ón bhliain roimhe.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002

15.11.2002

-

IO L 311 an 14.11.2002

Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 661/2014

28.6.2014

-

IO L 189 an 27.6.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún um smacht buiséid, um chomhar i ngnóthaí buiséid agus um bhainistíocht fhónta airgeadais [Iris Oifigiúil C 373 den 20.12.2013].

Nuashonrú is déanaí: 10.08.2014

Top