Help Print this page 
Title and reference
Astaíochtaí tionsclaíocha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Astaíochtaí tionsclaíocha

Chun astaíochtaí tionsclaíocha a rialú, d’fhorbair AE creat ginearálta bunaithe ar cheadú comhtháite. Ciallaíonn sé sin nach mór feidhmíocht chomhshaoil iomlán an ghléasra a chur san áireamh sna ceadanna ionas nach ndéantar truailliú a aistriú ó mheán amháin, amhail aer, uisce agus talamh go dtí meán eile. Ba cheart tús áite a thabhairt do chosc ar thruailliú trí idirghabháil a dhéanamh ag an bhfoinse agus úsáid agus bainistíocht stuama na n-acmhainní nádúrtha a chinntiú.

GNÍOMH

Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite truaillithe).

ACHOIMRE

Chun astaíochtaí tionsclaíocha a rialú, d’fhorbair AE creat ginearálta bunaithe ar cheadú comhtháite. Ciallaíonn sé sin nach mór feidhmíocht chomhshaoil iomlán an ghléasra a chur san áireamh sna ceadanna ionas nach ndéantar truailliú a aistriú ó mheán amháin, amhail aer, uisce agus talamh go dtí meán eile. Ba cheart tús áite a thabhairt do chosc ar thruailliú trí idirghabháil a dhéanamh ag an bhfoinse agus úsáid agus bainistíocht stuama na n-acmhainní nádúrtha a chinntiú.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Agus í ina hathmhúnlú de sheacht bpíosa reachtaíochta níos luaithe faoi astaíochtaí tionsclaíocha, leagtar síos rialacha inti chun truailliú san aer, san uisce agus sa talamh a chosc agus a rialú agus chun giniúint dramhaíola ó shuiteálacha tionsclaíocha móra a sheachaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cumhdaítear na gníomhaíochtaí tionsclaíocha seo a leanas sa reachtaíocht: fuinneamh, táirgeadh agus próiseáil miotail, mianraí, ceimiceáin, bainistíocht dramhaíola agus earnálacha eile amhail táirgeadh laín agus páipéir, seamlais agus diantógáil éineola agus muc.

Ní mór do gach suiteáil atá cumhdaithe sa treoir truailliú a chosc agus a laghdú trí na teicníochtaí is fearr atá ar fáil* (BAT) a chur i bhfeidhm, úsáid éifeachtach as fuinneamh, cosc agus bainistíocht dramhaíola agus bearta chun timpistí a chosc agus a n-iarmhairtí a theorannú.

Ní féidir na suiteálacha a oibriú ach má tá cead ag gabháil leo agus ní mór dóibh cloí leis na coinníollacha atá leagtha amach ann.

Tá na conclúidí BAT arna nglacadh ag an gCoimisiún ina dtagairt maidir leis na coinníollacha um cheadanna a leagan síos. Ní mór luachanna teorann astaíochtaí a leagan síos ag leibhéal a chinntíonn nach sáraíonn astaíochtaí truailleán na leibhéil a bhaineann le húsáid BAT. Féadfaidh na luachanna teorann na leibhéil seo a shárú, áfach, má chruthaítear go mbeadh costais díréireach i gcomparáid leis na tairbhí comhshaoil mar thoradh air sin.

Ní mór d’údaráis inniúla cigireacht rialta a dhéanamh ar na suiteálacha.

Ní mór deis luath a thabhairt don phobal chun páirt a ghlacadh sa phróiseas um cheadú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar Astaíochtaí Tionsclaíocha.

PRÍOMHTHÉARMA

* Na teicníochtaí is fearr atá ar fáil (BAT): na teicníochtaí is éifeachtúla chun astaíochtaí a chosc nó a laghdú, teicníochtaí atá indéanta ón taobh teicniúil de agus inmharthana ón taobh eacnamaíoch de laistigh den earnáil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2010/75/AE

6.1.2011

7.1.2013

IO L 334, 17.12.2010, lgh. 17-119

Rinneadh ceartúchán ar Threoir 2010/75/AE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críocha uirlis doiciméadúcháin atá an leagan comhtháite seo beartaithe, agus chuige sin amháin.

Nuashonrú is déanaí: 30.06.2015

Top