Help Print this page 
Title and reference
Dlí AE ar bhainistíocht dramhaíola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dlí AE ar bhainistíocht dramhaíola

Bhí giniúint dramhaíola ina sheachtháirge dosheachanta agus mí-ámharach de ghníomhaíocht eacnamaíoch tráth. Leis an teicneolaíocht chomhaimseartha agus fearachas cúramach, is féidir an nasc timthriallach sin a bhriseadh.

GNÍOMH

Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n-aisghairtear treoracha áirithe.

ACHOIMRE

Bhí giniúint dramhaíola ina sheachtháirge dosheachanta agus mí-ámharach de ghníomhaíocht eacnamaíoch tráth. Leis an teicneolaíocht chomhaimseartha agus fearachas cúramach, is féidir an nasc timthriallach sin a bhriseadh.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Bunaítear creat dlíthiúil leis maidir le dramhaíl a chóireáil san Aontas Eorpach (AE). Tá sé seo deartha chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint trí bhéim a chur ar chomh tábhachtach is atá bainistíocht chuí dramhaíola, teicníochtaí aisghabhála agus athchúrsála chun brúnna ar acmhainní a laghdú agus a n-úsáid a fheabhsú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Bunaítear ordlathas dramhaíola sa reachtaíocht: cosc, athúsáid, athchúrsáil, aisghabháil chun críocha eile amhail fuinneamh agus diúscairt.

Dearbhaítear an prionsabal “íocadh an truaillitheoir” inti sa chás go gcaithfidh an buntáirgeoir dramhaíola íoc as na costais a bhaineann leis an mbainistíocht dramhaíola.

Tugtar an coincheap “freagracht bhreisithe táirgeora” isteach inti. D’fhéadfadh an fhreagracht a bheith ar dhéantóirí táirgí a thugtar ar ais i ndiaidh a n-úsáide a ghlacadh agus a dhiúscairt.

Déantar idirdhealú inti idir dramhaíl agus seachtháirgí (*).

Ní mór bainistíocht dramhaíola a dhéanamh gan an t-uisce, an t-aer, ithir, plandaí nó ainmhithe a chur i mbaol, gach bheith ina chúis le núis trí thorann nó trí bholadh, nó gan dochar a dhéanamh don taobh tíre nó áiteanna sainspéise.

Ní mór do tháirgeoirí agus do shealbhóirí dramhaíola í a chóireáil iad féin nó oibreoir atá aitheanta go hoifigiúil a fháil lena láimhsiú. Ní mór dóibh cead a fháil agus déantar iniúchadh orthu ar bhonn tréimhsiúil.

Ní mór d’údaráis inniúla náisiúnta pleananna um bainistíocht dramhaíola agus cláir um chosc dramhaíola a bhunú.

Baineann coinníollacha speisialta le dramhaíl ghuaiseach, olaí dramhaíola agus bithdhramhaíl.

Tugtar spriocanna athchúrsála agus aisghabhála isteach inti atá le baint amach faoi 2020 maidir le dramhaíl tí (50 %) agus dramhaíl tógála agus scartála (70 %).

Ní chumhdaítear cineálacha áirithe dramhaíola faoi reachtaíocht amhail eilimintí radaighníomhacha, pléascáin díchoimisiúnaithe, ábhar faecach, uiscí dramhaíola agus conablaigh ainmhithe.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR SEO?

Ón 12 Nollaig 2008.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

(*)Seachtháirge: toradh ó phróiseas táirgthe nárbh é príomhaidhm an phróisis sin. Éagosúil le dramhaíl, caithfear a bheith ábalta é a úsáid ina dhiaidh sin. Déantar lamháil don Choimisiún Eorpach sa treoir chun critéir a leagan síos nach mór cloí leo maidir le substaintí chun idirdhealú a dhéanamh idir seachtháirgí agus dramhaíl.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach leathanaigh na creat-treorach um dhramhaíl ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2008/98/CE

12.12.2008

12.12.2010

IO L 312 an 22.11.2008, lgh. 3-30

Gníomh leasaitheach (Gníomhartha leasaitheacha)

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1357/2014

8.1.2015

-

IO L 365 an 19.12.2014, lgh. 89-96

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin leantacha ar Treoir 2008/98/CE a chuimsiú sa bhuntéacs. Tá an leagan comhdhlúite seo chun críche tagartha amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/955/AE ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Cinneadh 2000/532/CE maidir leis an liosta dramhaíola de bhun Threoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Iris Oifigiúil L 370 an 30.12.2014, lgh. 44-86).

Nuashonrú is déanaí: 10.06.2015

Top