Help Print this page 
Title and reference
Plean AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plean AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh 2011

Tá an éifeachtúlacht fuinnimh ina cuid ríthábhachtach de bheartas fuinnimh an Aontais Eorpaigh (AE) agus is uirlis éifeachtach é chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, billí fuinnimh a laghdú, agus chun an méid a mbítear ag brath ar sholáthraithe fuinnimh seachtracha a laghdú.

GNÍOMH

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún - Plean maidir le héifeachtúlacht fuinnimh 2011 (COM(2011) 109 final an 8.3.2011).

ACHOIMRE

Tá an éifeachtúlacht fuinnimh ina cuid ríthábhachtach de bheartas fuinnimh an Aontais Eorpaigh (AE) agus is uirlis éifeachtach é chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, billí fuinnimh a laghdú, agus chun an méid a mbítear ag brath ar sholáthraithe fuinnimh seachtracha a laghdú.

CAD A DHÉANTAR SA TEACHTAIREACHT?

Leagtar amach ann pleananna lena gcuirtear chun cinn geilleagar ina mbíonn meas ar acmhainní an phláinéid; cuirtear córas ísealcharbóin i bhfeidhm; cuirtear feabhas ar neamhspleáchas fuinnimh AE; agus neartaítear slándáil an tsoláthair fuinnimh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá ídiú íseal fuinnimh an-tábhachtach in earnáil na tógála, mar tá an earnáil sin ina cúis le beagnach 40 % den ídiú fuinnimh deiridh. Sa pháipéar seo, aibhsítear bealaí ina gcuirtear feabhas ar an éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil seo, amhail oiliúint ailtirí agus innealtóirí tríd an gclár oibre do scileanna nua agus do phoist nua agus cur ar chumas cuideachtaí spárála fuinnimh airgead a thabhairt d’údaráis phoiblí chun an t-ídiú fuinnimh a laghdú.

Maidir le cúrsaí tionsclaíochta, spreagann an páipéar seo trealamh nua agus bonneagair nua a chloíonn leis an treoir maidir leis an scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil agus leis an treoir maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha.

Moltar sa pháipéar seo an treoir maidir le héicidhearthóireacht a neartú agus caighdeáin dhochta a shainiú le haghaidh earraí tí amhail téitheoirí uisce agus ríomhairí. Ag an am céanna, ba cheart go gcabhrófaí le táirgí atá tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn trí thuiscint tomhaltóirí ar an éicilipéad a fheabhsú.

Sa pháipéar seo, luaitear ionstraimí airgeadais, amhail an clár um stuamacht fuinnimh san Eoraip agus an clár fuinnimh Eorpach chun cabhrú leis an téarnamh mar bhealaí chun an éifeachtúlacht fuinnimh a mhaoiniú. Mar sin féin, faoin Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, a d’eascair as an bpáipéar seo, tagann maoiniú le haghaidh éifeachtúlacht fuinnimh ó scéimeanna maoiniúcháin lena n-áirítear Fís 2020, an Ciste Eorpach um Éifeachtúlacht Fuinnimh, agus Cistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa.

CÚLRA

Tá an plean seo ar cheann de spriocanna 20-20-20 i bpacáiste 2020 AE um fhuinneamh agus um an aeráid. Is iad an dá sprioc eile ná, faoi 2020, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20 % i gcomparáid le leibhéil 1990, agus go mbeadh 20 % d’fhuinneamh AE ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite.

Féach láithreáin gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, éicidhearthóireacht agus stuamacht fuinnimh san Eoraip chun tuilleadh faisnéise a fháil.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Tagraíonn dreasachtaí deighilte don chás coiteann ina mbíonn drogall ar úinéirí agus ar thionóntaí íoc as feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh réadmhaoine toisc go gcomhroinntear na tairbhí eatarthu.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear creat le haghaidh riachtanais éicidhearthóireachta a leagan amach le haghaidh táirgí a bhaineann le fuinneamh (IO L 285 an 31.10.2009, lgh. 10-35).

Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear Treoir 2009/125/CE agus Treoir 2010/30/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE (IO L 315 an 14.11.2012, lgh. 1-56).

Nuashonrú is déanaí: 27.08.2015

Top