Help Print this page 
Title and reference
Úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn

Tá rialú ídiú fuinnimh agus úsáid mhéadaithe foinsí inathnuaite fuinnimh tábhachtach chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Anseo, bunaíonn an tAontas Eorpach (AE) comhchreat maidir le fuinneamh inathnuaite a tháirgeadh agus a úsáid a chur chun cinn.

GNÍOMH

Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear agus ina dhiaidh sin lena n-aisghairtear Treoracha 2001/77/CE agus 2003/30/CE.

ACHOIMRE

Tá rialú ídiú fuinnimh agus úsáid mhéadaithe foinsí inathnuaite fuinnimh tábhachtach chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Anseo, bunaíonn an tAontas Eorpach (AE) comhchreat maidir le fuinneamh inathnuaite a tháirgeadh agus a úsáid a chur chun cinn.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leis an treoir seo, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear na Treoracha níos luaithe 2001/77/CE agus 2003/30/CE, cruthaítear comhchreat maidir le húsáid fuinnimh inathnuaite in AE chun astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) a theorannú agus iompar níos glaine a chur chun cinn. Chun é sin a dhéanamh, leagtar síos spriocanna inti do gach tír AE agus is é an aidhm fhoriomlán go mbeidh 20 % d’fhuinneamh AE agus 10 % den fhuinneamh go sonrach san earnáil iompair ó fhoinsí inathnuaite faoi 2020.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá plean náisiúnta gníomhaíochtaí le déanamh ag gach tír AE do 2020, ina leagfar síos sciar le haghaidh foinsí inathnuaite fuinnimh san iompar, téamh agus táirgeadh leictreachais.

Chun spriocanna a bhaint amach ar bhonn cost-éifeachtúil, is féidir le tíortha AE fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite* a mhalartú. Le cur san áireamh ina bpleananna gníomhaíochta, is féidir le tíortha AE fuinneamh inathnuaite a fháil ó thíortha lasmuigh d’AE, ar an gcoinníoll go n-ídeofar fuinneamh in AE agus go dtáirgfear é i suiteálacha comhaimseartha / éifeachtacha.

Ní mór do gach tír AE bheith ábalta bunús an leictreachais, an téimh agus an fhuaraithe a tháirgtear ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a chinntiú.

Ba chóir do thíortha AE an bonneagar riachtanach le haghaidh foinsí inathnuaite fuinnimh a úsáid san earnáil iompair a thógáil.

Ní mór bithbhreoslaí agus bithleachtaí a dhéanamh go hinbhuanaithe, gan amhábhair ó thailte lena bhfuil ardluach bithéagsúlachta a úsáid. Sa togra ón gCoimisiún Eorpach maidir le dlí AE um cháilíocht breoslaí peitril agus díosail a leasú, féachtar leis an gcion a chuireann bithbhreoslaí i gcomhair spriocanna náisiúnta a bhaint amach a theorannú.

CÚLRA

Tá an treoir ina ceann de spriocanna 20-20-20 ó phacáiste um athrú aeráide agus um fhuinneamh 2020 AE. Is iad an dá sprioc eile, astaíochtaí GCT a laghdú 20 % ó leibhéil 1990 agus feabhas 20 % a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2020.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Ciallaíonn *fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite fuinneamh ó fhoinsí neamh-iontaise, amhail gaoth, grian, geoiteirmeach, hidreachumhacht, bithmhais agus gás ionaid chóireála camrais (e.g. meatán).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin um Fhuinneamh inathnuaite an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/28/CE

25.6.2009

5.12.2010

IO L140, 5.6.2009, lgh. 16-62

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Togra maidir le Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 98/70/CE maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosail agus lena leasaítear Treoir 2009/28/CE maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (COM(2012) 595 final an 17 Deireadh Fómhair 2012).

Nuashonrú is déanaí: 06.08.2015

Top