Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn

Tá rialú ídiú fuinnimh agus úsáid mhéadaithe foinsí inathnuaite fuinnimh tábhachtach chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Anseo, bunaíonn an tAontas Eorpach (AE) comhchreat maidir le fuinneamh inathnuaite a tháirgeadh agus a úsáid a chur chun cinn.

GNÍOMH

Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear agus ina dhiaidh sin lena n-aisghairtear Treoracha 2001/77/CE agus 2003/30/CE.

ACHOIMRE

Tá rialú ídiú fuinnimh agus úsáid mhéadaithe foinsí inathnuaite fuinnimh tábhachtach chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Anseo, bunaíonn an tAontas Eorpach (AE) comhchreat maidir le fuinneamh inathnuaite a tháirgeadh agus a úsáid a chur chun cinn.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leis an treoir seo, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear na Treoracha níos luaithe 2001/77/CE agus 2003/30/CE, cruthaítear comhchreat maidir le húsáid fuinnimh inathnuaite in AE chun astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) a theorannú agus iompar níos glaine a chur chun cinn. Chun é sin a dhéanamh, leagtar síos spriocanna inti do gach tír AE agus is é an aidhm fhoriomlán go mbeidh 20 % d’fhuinneamh AE agus 10 % den fhuinneamh go sonrach san earnáil iompair ó fhoinsí inathnuaite faoi 2020.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Tá plean náisiúnta gníomhaíochtaí le déanamh ag gach tír AE do 2020, ina leagfar síos sciar le haghaidh foinsí inathnuaite fuinnimh san iompar, téamh agus táirgeadh leictreachais.
  • Chun spriocanna a bhaint amach ar bhonn cost-éifeachtúil, is féidir le tíortha AE fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite* a mhalartú. Le cur san áireamh ina bpleananna gníomhaíochta, is féidir le tíortha AE fuinneamh inathnuaite a fháil ó thíortha lasmuigh d’AE, ar an gcoinníoll go n-ídeofar fuinneamh in AE agus go dtáirgfear é i suiteálacha comhaimseartha / éifeachtacha.
  • Ní mór do gach tír AE bheith ábalta bunús an leictreachais, an téimh agus an fhuaraithe a tháirgtear ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a chinntiú.
  • Ba chóir do thíortha AE an bonneagar riachtanach le haghaidh foinsí inathnuaite fuinnimh a úsáid san earnáil iompair a thógáil.
  • Ní mór bithbhreoslaí agus bithleachtaí a dhéanamh go hinbhuanaithe, gan amhábhair ó thailte lena bhfuil ardluach bithéagsúlachta a úsáid. Sa togra ón gCoimisiún Eorpach maidir le dlí AE um cháilíocht breoslaí peitril agus díosail a leasú, féachtar leis an gcion a chuireann bithbhreoslaí i gcomhair spriocanna náisiúnta a bhaint amach a theorannú.

CÚLRA

Tá an treoir ina ceann de spriocanna 20-20-20 ó phacáiste um athrú aeráide agus um fhuinneamh 2020 AE. Is iad an dá sprioc eile, astaíochtaí GCT a laghdú 20 % ó leibhéil 1990 agus feabhas 20 % a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2020.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Ciallaíonn *fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite fuinneamh ó fhoinsí neamh-iontaise, amhail gaoth, grian, geoiteirmeach, hidreachumhacht, bithmhais agus gás ionaid chóireála camrais (e.g. meatán).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin um Fhuinneamh inathnuaite an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/28/CE

25.6.2009

5.12.2010

IO L140, 5.6.2009, lgh. 16-62

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Togra maidir le Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 98/70/CE maidir le cáilíocht breoslaí peitril agus díosail agus lena leasaítear Treoir 2009/28/CE maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (COM(2012) 595 final an 17 Deireadh Fómhair 2012).

Nuashonraithe 06.08.2015

Top