Help Print this page 
Title and reference
Sábháilteacht bréagán san Aontas Eorpach a chinntiú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht bréagán san Aontas Eorpach a chinntiú

Cuirtear ceanglais chruinne sábháilteachta i bhfeidhm maidir leis na bréagáin uile a mhonaraítear san Aontas Eorpach (AE) nó a allmhairítear isteach ann, sular féidir na bréagáin sin a chur ar fáil. Nuashonraítear na ceanglais sin ó am go ham chun dul chun cinn teicniúil agus saineolas eolaíochta a chur san áireamh.

ACHT

Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán.

ACHOIMRE

Cuirtear ceanglais chruinne sábháilteachta i bhfeidhm maidir leis na bréagáin uile a mhonaraítear san Aontas Eorpach (AE) nó a allmhairítear isteach ann, sular féidir na bréagáin sin a chur ar fáil. Nuashonraítear na ceanglais sin ó am go ham chun dul chun cinn teicniúil agus saineolas eolaíochta a chur san áireamh.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Leagtar amach sa treoir 2009 na ceanglais sábháilteachta atá le comhlíonadh ag bréagáin a chuirtear ar fáil in AE. Aithnítear sa treoir na freagrachtaí ar leith a chuirtear ar oibreoirí éagsúla sa slabhra soláthair, idir mhonaróir agus mhiondíoltóir. Ceapadh na ceanglais chun ardleibhéal sláinte agus sábháilteachta a chur ar fáil, chun muintir an phobail agus an comhshaol a chosaint agus chun iomaíocht chóir i margadh bréagán AE a ráthú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is bréagáin ann ná táirgí a cheaptar nó a bheartaítear, go heisiach nó go neamheisiach, lena n-úsáid ag leanaí faoi 14 bliana d’aois chun súgradh leo.

Tá saineolas mionsonraithe ag monaróirí ar a gcuid bréagán agus, mar sin, bíonn orthu a chinntiú go gcloíonn na bréagáin sin leis na ceanglais sábháilteachta uile is infheidhme.

Ní ceadmhach d’allmhaireoirí bréagáin atá lasmuigh den Aontas Eorpach a chur ar an margadh ach amháin sa chás go gcloíonn na bréagáin sin leis na ceanglais sábháilteachta uile is infheidhme.

Ní mór do dháileoirí agus do mhiondíoltóirí gníomhú le haire cheart maidir leis na ceanglais sábháilteachta is infheidhme.

Déanann údaráis náisiúnta maoirseacht ar an margadh.

Na bréagáin a chomhlíonann ceanglais riachtanacha sábháilteachta, tá siad i dteideal dearbhú comhréireachta “CE” a fháil. Ní mór comhartha CE a bheith ar na bréagáin sin agus is féidir iad a dhíol ar fud AE.

Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir leis na bréagáin seo: trealamh áit súgartha le haghaidh úsáide poiblí, uathmheaisín súgartha le haghaidh úsáide poiblí, feithiclí bréige a bhfuil innill dhócháin acu, innill ghaile bhréige agus crainn tabhaill.

Déantar an treoir a nuashonrú ó am go ham, chun treoracha sábháilteachta a leagadh amach le haghaidh ceimiceán (amhail caidmiam, bairiam nó bisfeanól-A) a úsáidtear i mbréagáin de ghnáth.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/48/CE

20.7.2011Ach amháin Cuid III d’Iarscríbhinn II (ceanglais um shábháilteacht ceimiceán): 20.7.2013

20.1.2011

IO L 170, 30.6.2009, lgh. 1-37

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2012/7/AE

20.7.2013

20.1.2013

IO L 64, 3.3.2012, lgh. 7-8

Rialachán (AE) Uimh. 681/2013

20.7.2013

-

IO L 195, 18.7.2013, lgh. 16-17

Treoir 2014/79/AE

21.12.2015

21.12.2015

IO L 182, 21.6.2014, lgh. 49-51

Treoir 2014/81/AE

21.12.2015

21.12.2015

IO L 183, 24.6.2014, lgh. 49-51

Treoir 2014/84/AE

1.7.2015

1.7.2015

IO L 192, 1.7.2014, lgh. 49-51

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún, chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lgh. 1-849).

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lgh. 1-1355).

Nuashonrú is déanaí: 02.01.2015

Top