Help Print this page 
Title and reference
Caitheamh tobac a chosc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Caitheamh tobac a chosc

Is é cuspóir an mholta seo ná na Ballstáit a spreagadh leis an gcomhrac i gcoinne an tobac a threisiú, go háirithe cosc ar chaitheamh tobac a dhianú i measc na leanaí agus na n-ógánach.

ACHT

Moladh 2003/54/CE ón gComhairle, an 2 Nollaig 2002, maidir le caitheamh tobac a chosc agus le tionscnaimh a bhfuil de chuspóir acu an comhrac i gcoinne an tobac a threisiú [Iris Oifigiúil L 22 an 25.1.2003].

ACHOIMRE

I gcomhréir leAirteagal 152 de Chonradh CE, féachann an Comhphobal le hardleibhéal cosanta a chinntiú ar an sláinte phoiblí agus é ag comhlánú bhearta na mBallstát. Is é an caitheamh tobac an chúis is mó le bás inseachanta san Eoraip fós. Spreagann tionscal an tobac a chuid táirgí a chaitheamh trí straitéisí fógraíochta, margaíochta agus cur chun cinn, agus mar sin cuireann sé le méadú na rátaí básmhaireachta agus galrachta a bhaineann le táirgí tobac. Dírítear straitéisí áirithe dá bhfuil ann ar ógánaigh in aois scoile. Léiríodh sna staidéir gur roimh 13 bliana déag d’aois a thosaíonn 60 % de lucht caite tobac ag caitheamh agus gur roimh 18 mbliana déag d’aois 90 % acu. Sin an fáth a bhfuil an Moladh seo ag baint go háirithe le caitheamh tobac a chosc i measc na leanaí agus na n-ógánach.

Comhlánaíonn na bearta atá molta forálacha na Treorach um tháirgí tobac ar glacadh léi sa bhliain 2001, agus forálacha na Treorach a bhaineann le fógraíocht agus urraíocht na dtáirgí seo ar glacadh léi i mBealtaine 2003. Lena chois sin, d’fhéach reachtóirí na hEorpa chuige go raibh na bearta seo i gcomhréir leis na bearta siúd leagtha amach ag Coinbhinsiún Creatlaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) (EN) (ES) (FR) maidir leis an gcomhrac i gcoinne an tobac, a bhí fós faoi chaibidil nuair a glacadh leis an Moladh seo.

Soláthar táirgí tobac do leanaí agus d’ógánaigh a laghdú

Spreagann an Moladh na Ballstáit le glacadh le bearta reachtaíochta agus/nó riaracháin a bhfuil mar chuspóir acu díol táirgí tobac le leanaí agus le hógánaigh a chosc, go háirithe trí na meán seo a leanas:

 • lucht díolta táirgí tobac a chur faoi oibleagáid chun cinntiú go bhfuil a gcuid custaiméirí thar an aois leagtha amach ag dlíthe na mBallstát;
 • táirgí tobac a bhaint amach as cuntair féinseirbhíse;
 • rochtain ar mheaisíní díolta a theorannú;
 • ciandíol, go háirithe tríd an Idirlíon, a theorannú;
 • cosc a chur ar dhíol milseán agus bréagán do leanaí a dhéantar le hintinn cuma táirgí tobac a thabhairt orthu nó ar a bpacáistíocht;
 • cosc a chur ar dhíol toitíní de réir ceann is ceann nó i mboscaí a bhfuil níos lú ná 19 dtoitín iontu.

Srian a chur le fógraíocht agus le cur chun cinn táirgí tobac

Spreagann an Moladh na Ballstáit le glacadh le bearta a bhfuil de chuspóir acu cosc a chur ar na cineálacha fógraíochta agus cur chun cinn seo a leanas:

 • úsáid trádmharcanna tobac ar tháirgí nó ar sheirbhísí nach mbaineann le tionscal an tobac;
 • úsáid earraí fógraíochta (luaithreadáin, lastóirí, scáthanna gréine, srl.) agus samplaí tobac;
 • úsáid agus cur in iúl promóisean amhail lascainí, bronntanais, biseach nó an deis páirt a ghlacadh i gcomórtais nó i gcluichí promóisin;
 • úsáid clár fógraí, póstaer agus cineálacha eile fógraíochta lasmuigh nó laistigh (mar shampla fógraí ar mheaisíní díolta toitíní);
 • an fhógraíocht sa phictiúrlann.

Bearta dírithe ar dhéantóirí táirgí tobac

Spreagtar na Ballstáit le bearta a dhéanamh a chuirfeadh lucht déanta táirgí tobac faoi oibleagáid chun a gcaiteachas i leith na fógraíochta, na margaíochta, na hurraíochta agus na bpromóisean a fhógairt.

Cosaint ón gcaitheamh tobac fulangach

Spreagtar na Ballstáit le forálacha dlí a chur i bhfeidhm ar mhodh go gcinntítear cosaint oiriúnach ón gcaitheamh tobac fulangach san ionad oibre, in áiteanna poiblí iata agus ar iompar poiblí. Moltar go háirithe aire a thabhairt ar dtús ar fhorais oideachais, ar áiseanna cúraim sláinte agus ar ionaid ina soláthraítear seirbhísí do leanaí.

Bearta eile

Iarrann an Moladh ar na Ballstáit treise a chur lena gcuid tionscnamh faoi choinne caitheamh tobac a dhímholadh i dtús báire agus faoi choinne éirí as an tobac. Spreagtar iad chomh maith le bearta oiriúnacha a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm maidir le praghsanna táirgí tobac d’fhonn a gcaitheamh a athchomhairliú.

Monatóireacht

Gach dara bliain, beidh ar na Ballstáit cur in iúl don Choimisiún an méid a rinne siad i dtaobh an Mholta seo. Bliain ar a mhéad i ndiaidh dó an t-eolas seo a fháil, beidh ar an gCoimisiún tuarascáil a chur amach ar chur i bhfeidhm na mbeart molta agus féadfaidh sé an gá le gníomhaíochtaí nua a mheas inti.

ACHTANNA GAOLMHARA

Treoir 2003/33/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le comhfhogasú forálacha dlí, rialacháin agus riaracháin na mBallstát maidir le fógraíocht agus urraíocht táirgí tobac [Iris Oifigiúil L 152 an 20.6.2003].

Féachann an Treoir seo le cosc a chur ar fhógraíocht an tobac sna meáin chlóite, i gcraoltóireacht raidió agus i seirbhísí de chuid na sochaí faisnéise, agus le cosc a chur ar urraíocht ar ócáidí a bhfuil tionchar trasteorann acu agus arb é cur chun cinn an tobac mar chuspóir acu.

Treoir 2001/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2001 maidir le comhfhogasú forálacha dlí, rialacháin agus riaracháin na mBallstát i dtaobh dhéantús, chur i láthair agus dhíol táirgí tobac [Iris Oifigiúil L 194 an 18.7.2001].

Rialaíonn an Treoir seo déantús, cur i láthair agus díol táirgí tobac i mBallstáit an AE. Baineann sí go háirithe le rabhaidh a chur ar na boscaí, leis an gcosc ar fhocail “mild” nó “light” nó a leithéid, le huasmhéid nicitín, tarra agus aonocsaíd charbóin, agus leis an gcosc ar thobac béil.

Nuashonrú is déanaí: 30.05.2006

Top