Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cosaint daoine óga ag an obair

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Cosaint daoine óga ag an obair

Chun ceanglais íosta a ghlacadh d’fhonn feabhas ar shláinte agus sábháilteacht oibrithe óga a ráthú.

ACHT

Treoir 94/33/CE ón gComhairle an 22 Meitheamh 1994 maidir le cosaint daoine óga ag an obair.

ACHOIMRE

Tá feidhm ag an Treoir maidir le gach duine óg faoi bhun 18 bliain d’aois a bhfuil conradh fostaíochta nó caidreamh fostaíochta aige nó aici atá sainithe faoin dlí atá i bhfeidhm i mBallstát agus/nó faoi réir an dlí atá i bhfeidhm i mBallstát.

Féadfaidh na Ballstáit a leagan síos nach mbeidh an Treoir infheidhme maidir le hobair ócáideach nó le hobair a dhéantar ar feadh tréimhse theoranta i seirbhís baile i dteaghlach príobháideach, ná maidir le hobair i ngnó teaghlaigh a meastar gur dócha nach ndéanfaidh sí díobháil,gortú ná dochar do dhaoine óga.

Foráiltear leis an Treoir go ndéanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun fostaíocht leanaí a thoirmeasc agus go gcinnteoidh siad go mbeidh fostaíocht ógánach rialaithe agus cosanta go docht faoi na coinníollacha dá bhforáiltear sa Treoir.

Sainítear trí chatagóir daoine óga sa Treoir, mar seo a leanas:

  • daoine óga: daoine óga faoi bhun 18 bliain d’aois;
  • leanaí: daoine óga atá faoi bhun 15 bliain d’aois nó atá fós ag gabháil d’oideachas lánaimseartha éigeantach i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta;
  • ógánaigh: daoine óga idir aois 15 bliain agus 18 bliain nach bhfuil ag gabháil a thuilleadh d’oideachas lánaimseartha éigeantach i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta.

Is é príomhchuspóir na Treorach fostaíocht leanaí a thoirmeasc.

Mar sin féin, ceadaítear faoin Treoir do na Ballstáit a leagan síos, faoi réir coinníollacha áirithe, nach bhfuil an cosc ar fhostaíocht leanaí infheidhme maidir le:

  • leanaí atá fostaithe chun críocha cultúrtha, ealaíonta, spóirt nó fógraíochta, faoi réir údarú a fháil roimh ré ón údarás inniúil i ngach cás ar leith;
  • leanaí in aois 14 bliain nó os a cionn a bhíonn ag obair i ngnóthas mar chuid de scéim oibre/oiliúna nó de chúrsa oiliúna, ar an gcoinníoll go gcuirfear an obair sin i gcrích i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos ag an údarás inniúil;
  • leanaí in aois 14 bliain nó os a cionn atá i mbun obair éadrom seachas an obair dá dtagraítear sa chéad phointe thuas; mar sin féin, féadfaidh leanaí os cionn 13 bliain d’aois obair éadrom a dhéanamh ar feadh líon teoranta uaireanta in aghaidh na seachtaine i gcatagóirí fostaíochta a shainítear sa reachtaíocht náisiúnta.

Áirítear sa Treoir forálacha a bhaineann le:

  • oibleagáidí ginearálta an fhostóra, amhail sláinte agus sábháilteacht na ndaoine óga a chosaint, measúnú ar an mbaol i leith daoine óga a bhaineann lena gcuid oibre, measúnú agus monatóireacht ar shláinte daoine óga, eolas faoi ionadaithe dlíthiúla daoine óga agus leanaí maidir leis na baoil fhéideartha dá sláinte agus sábháilteacht;
  • cineálacha fostaíochta nach mór nach mbeadh daoine óga ag gabháil dóibh, amhail obair lena sáraítear cumais mheabhrach nó cumais fhisiceacha daoine óga, obair a bhfuil nochtadh díobhálach do shubstaintí contúirteacha i gceist léi.

I dTreoir 2014/27/AE, déantar Treoir 94/33/CE a ailíniú le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 faoinar bunaíodh córas nua maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán san AE, bunaithe ar an gCóras Comhchuibhithe Domhanda um Aicmiú agus Lipéadú Ceimiceán (CCD) ar leibhéal idirnáisiúnta. Ina theannta sin, faoi Threoir 2014/27/AE, déantar ionadú ar thagairtí do na Treoracha aisghairthe (90/679/CEE agus 90/394/CEE) le tagairtí d’fhorálacha ábhartha de chuid Threoir 2000/54/CE agus Threoir 2004/37/CE.

Tá forálacha i dTreoir 94/33/CE a bhaineann le huaireanta oibre, obair oíche, tréimhsí scíthe, saoire bhliantúil agus sosanna scíthe.

Tá gach Ballstát freagrach as sainiú a dhéanamh ar na bearta atá le glacadh i gcás sáraithe ar fhorálacha na Treorach seo. Ní mór do na bearta sin a bheith éifeachtach agus comhréireach leis an gcion.

Tá clásal neamh-aischéimnithe a bhaineann leis an leibhéal cosanta do dhaoine óga sa Treoir.

Déantar foráil sa Treoir le haghaidh idirthréimhsí ar fhaid éagsúla do Bhallstáit dá gcruthaíonn cur i bhfeidhm na Treorach seo fadhbanna suntasacha. Is amhlaidh atá i gcás na Ríochta Aontaithe, a raibh idirthréimhse ceithre bliana aici chun roinnt de na forálacha is tábhachtaí de chuid na Treorach a chur i bhfeidhm, is é sin go dtí an 22 Meitheamh 2000.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 94/33/CE ón gComhairle

9.9.1994

22.6.1996

IO L 216 den 20.8.1994

Acht leasaitheach

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2014/27/AE ón gComhairle

25.3.2014

1.6.2015

IO L 65 den 5.3.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún ar chur i bhfeidhm Threoir 94/33/CE maidir le cosaint daoine óga ag an obair [COM(2004) 105 leagan deireanach].

Baintear de thátal sa tuarascáil gurb amhlaidh i bhformhór na mBallstát go ndearnadh foráil cheana féin sa reachtaíocht do chosaint oibrithe óga agus do thoirmeasc ar leanaí a bheith ag obair sula glacadh an Treoir. Dá bhrí sin, níor bhain aon fhadhbanna suntasacha le trasuí na Treorach.

Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le héifeachtaí na hidirthréimhse a deonaíodh don Ríocht Aontaithe i ndáil le forálacha áirithe de chuid Threoir 94/33/CE ón gComhairle maidir le cosaint daoine óga ag an obair [COM (2000) 457 leagan deireanach].

Nuashonrú is déanaí: 19.05.2014

Top