Help Print this page 
Title and reference
An Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus Gairmoiliúint (VET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus Gairmoiliúint (VET)

Cuirtear uirlis thagartha nua ar bun faoin mholadh seo, uirlis a chabhróidh le tíortha an AE agus le tíortha rannpháirteacha cáilíocht a gcóras gairmoideachais agus gairmoiliúna féin a fhorbairt, a fheabhsú, a threorú agus a mheas. Buíochas leis an Chreat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta, cuirtear dlús le trédhearcacht agus, mar sin, le soghluaisteacht, trí bhíthin comhuirlis a chur ar fáil chun cleachtais bainistíochta cáilíochta a fhorbairt.

ACHT

Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir leis an gCreat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus Gairmoiliúint [IO C 155, 8.7.2009].

ACHOIMRE

Is uirlis thagartha nua an Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta, a chabhraíonn le húdaráis thíortha an AE feabhsú a gcóras gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET) a chur chun cinn agus faireachán a dhéanamh ar an phróiseas sin.

Is féidir leas a bhaint as dearbhú cáilíochta mar chur chuige sistéamach chun córais oideachais a nuachóiriú, go háirithe trí bhíthin éifeachtúlacht na hoiliúna a fheabhsú. Mar sin, ba cheart go dtacódh an dearbhú cáilíochta leis na tionscnaimh beartais uile i VET.

Tugtar cuireadh do thíortha an AE chun an ionstraim seo a fhorbairt agus chun leas a bhaint aisti ar bhonn deonach. Bainfidh na grúpaí seo a leanas leas as an chreat tagartha den chuid is mó: údaráis náisiúnta, údaráis réigiúnacha agus na comhlachtaí príobháideacha atá freagrach as cáilíocht VET a chinntiú agus a fheabhsú.

Cur i bhfeidhm

Mar ionstraim thagartha déantar moltaí modheolaíochta faoin chreat seo, moltaí a chabhróidh le tíortha an AE measúnú soiléir comhsheasmhach a dhéanamh ar cibé an ndearnadh na bearta riachtanacha a chur i bhfeidhm chun cáilíocht a gcóras VET a fheabhsú, agus an gá athbhreithniú a dhéanamh orthu.

Tá an mhodheolaíocht a mholtar sa chreat bunaithe ar na nithe seo a leanas:

  • timthriall a bhfuil ceithre chéim ann (pleanáil, cur i bhfeidhm, measúnú agus athbhreithniú) a ndéantar cur síos air le haghaidh soláthraithe/córas VET;
  • critéir cáilíochta agus táscairí léiritheacha le haghaidh gach céim den timthriall (Iarscríbhinn I);
  • comhtháscairí chun spriocanna, modhanna, nósanna imeachta agus torthaí oiliúna a mheas - bunófar táscairí áirithe ar staidreamh staitistiúil agus bunófar táscairí eile ar shonraí cáilíochtúla (Iarscríbhinn II).

Cuirtear i dtábhacht sa mholadh cultúr fheabhsú na cáilíochta agus cultúr na freagrachta ag gach leibhéal, .i. ag leibhéil an chórais VET, an tsoláthraithe VET agus bhronnadh na gcáilíochtaí. Is ríthábhachtach leis an Chreat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i VET an fhéinmheastóireacht shistéamach. Áirítear leis meicníochtaí measúnaithe inmheánacha agus seachtracha a shainítear ag tíortha an AE. Gheofar aiseolas faoin dul chun cinn a bhaintear amach dá bharr.

Bunaithe ar an chreat, bhí cuir chuige le forbairt ag tíortha an AE chun a gcórais náisiúnta um dhearbhú cáilíochta a fheabhsú faoin 18 Meitheamh 2011 ar a dhéanaí. Bhí na páirtithe leasmhara ábhartha uile le bheith páirteach san obair forbartha seo.

An gréasán Eorpach um dhearbhú cáilíochta

Tugtar spreagadh do thíortha an AE faoin mholadh seo chun páirt ghníomhach a ghlacadh sa ghréasán Eorpach um dhearbhú cáilíochta i VET, agus leas a bhaint as chun forbairt bhreise a dhéanamh ar chomhphrionsabail agus ar chomhuirlisí um dhearbhú cáilíochta i VET ar leibhéal náisiúnta, ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal áitiúil.

Tugtar spreagadh do thíortha an AE freisin faoin mholadh seo chun Pointí Teagmhála Náisiúnta um Dhearbhú Cáilíochta i VET a shainiú, a thabharfadh comhlachtaí inniúla le chéile agus a mbeadh páirt ag na gníomhairí ábhartha uile, ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal réigiúnach, iontu. Buíochas leis na pointí tagartha seo, cuirfear forbairt ghníomhach phraiticiúil ar an chreat ar leibhéal náisiúnta chun cinn, tacófar le féinmheastóireacht thíortha an AE agus le hobair an ghréasáin, agus scaipfear an fhaisnéis ghaolmhar ar na páirtithe leasmhara gaolmhara uile.

An cúlra

Baineann an Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i VET le sraith tionscnamh Eorpach lena spreagtar an tsoghluaisteacht. Buíochas leis an chreat seo, cuirtear cur i bhfeidhm an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí (EQF) agus an Chórais Chreidiúna Eorpaigh don Ghairmoideachas agus don Ghairmoiliúint (ECVET) chun cinn.

Freagraíonn an moladh do rúin Chomhairle Eorpach Bharcelona 2002, faoinar leagadh amach an sprioc chun tagarmharc don domhan ar fad a dhéanamh de chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa faoin bhliain 2010. Cloíonn sé freisin le próiseas Chóbanhávan, a bhaineann le comhar i ngairmoideachas agus gairmoiliúint a athsheoladh.

ACHTANNA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i ndáil le cur i bhfeidhm an Mholta ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir leis an gCreat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus Gairmoiliúint a chur ar bun [ COM(2014) 30 final an 28.1.2014 - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil].

Is é seo an chéad tuarascáil um dhul chun cinn maidir le dearbhú cáilíochta i VET san Aontas Eorpach, tar éis glacadh leis an mholadh. Is iad príomhchonclúidí na tuarascála ná:

  • chuir an Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachais agus Gairmoiliúint (EQAVET) le cultúr d’ardchaighdeán i VET a chur chun cinn i dtíortha na hEorpa, agus le cur i bhfeidhm praiticiúil VET, trí bhíthin beart oibríochtúil d’ardchaighdeán ach go háirithe a fhorbairt sa ghréasán EQAVET;
  • díríodh bearta dá leithéid ar sholáthar institiúideach scoilbhunaithe (an chuid is mó de VET thosaigh agus cuid de VET leanúnach), le tionchar níos lú ar fhoghlaim obairbhunaithe agus ar sholáthar neamhfhoirmiúil (an chuid is mó de VET leanúnach ach a d’fhéadfadh príomhpháirt a bheith aige freisin i VET tosaigh agus i ndéchórais);
  • chuidigh cur chuige solúbtha EQAVET, lena gcuirtear uirlisí roghnúcháin agus coigeartaithe ar fáil, lena úsáid, ach laghdaigh sé chomh maith a chumas mar chomhtheanga agus mar chreat coincheapúil thar raon na dtíortha.

Mar sin, is léir go bhfuil riachtanas ann le haghaidh comhair fheabhsaithe le hionstraimí Eorpacha eile um dhearbhú cáilíochta agus um thrédhearcacht.

Nuashonrú is déanaí: 15.06.2014

Top