Help Print this page 
Title and reference
Córas um aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Córas um aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla

Leis an treoir seo bunaítear córas chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint le gur féidir margaí saothair a dhéanamh níos solúbtha, soláthar seirbhísí a léirscaoileadh tuilleadh, uathaithint cáilíochtaí a chur chun cinn tuilleadh agus nósanna imeachta riaracháin a shimpliú.

ACHT

Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint [Féach an t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Tá feidhm ag an treoir seo maidir le gach náisiúnach de chuid Ballstát den Aontas Eorpach (AE) ar mian leis/léi gairm rialáilte a chleachtadh , ar bhonn féinfhostaithe nó ar bhonn fostaithe, i mBallstát seachas an ceann ina bhfuair sé/sí a cháilíochtaí/a cáilíochtaí gairmiúla.

Déantar idirdhealú sa treoir idir saoirse chun seirbhísí a sholáthar agus saoirse bhunaíochta ar bhonn na gcritéar arna n-aithint ag an gCúirt Bhreithiúnais: fad, minicíocht, rialtacht agus leanúnachas sholáthar na seirbhísí.

SAOIRSE CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR

Náisiúnach ar bith de chuid an AE atá bunaithe go dlíthiúil i mBallstát, féadfaidh sé/sí seirbhísí a sholáthar ar bhonn sealadach agus ócáideach i mBallstát eile faoina a theideal/a teideal gairmiúil bunaidh gan aon ghá le hiarratas a dhéanamh ar aitheantas do na cáilíochtaí aige/aici. Murar gairm í an ghairm i gceist a rialaítear sa Bhallstát sin, áfach, ní mór don soláthraí seirbhíse fianaise a sholáthar ar dhá bhliain de thaithí ghairmiúil.

Féadfaidh an Ballstát aíochta a chur de cheangal ar an soláthraí seirbhíse dearbhú a dhéanamh sula soláthraíonn sé/sí aon seirbhísí ar a chríoch (le hathnuachan go bliantúil), lena n-áirítear sonraí an chlúdaigh árachais nó doiciméid eile, mar chruthúnas náisiúntachta, bunaíocht dhlíthiúil agus cáilíochtaí gairmiúla.

Má éilíonn an Ballstát aíochta clárú pro forma leis an gcumann gairmiúil inniúil, ní mór é sin a bheith uathoibríoch. Ní mór don údarás inniúil comhad an iarrthóra a chur ar aghaidh chuig an eagraíocht nó chuig an gcomhlacht gairmiúil ar an réamhdhearbhú a fháil. I gcás gairmeacha a bhfuil impleachtaí sláinte nó sábháilteacht phoiblí acu agus nach dtairbhíonn d'aitheantas uathoibríoch, féadfaidh an Ballstát aíochta réamhsheiceáil a dhéanamh ar cháilíochtaí gairmiúla an tsoláthraí seirbhíse laistigh de theorainneacha phrionsabal na comhréireachta.

I gcásanna ina gcuirtear an tseirbhís ar fáil faoi theideal gairmiúil an Bhallstáit bhunaíochta nó faoi cháilíochtaí foirmiúla an tsoláthraí seirbhíse, féadfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit aíochta a éileamh ar an soláthraí seirbhíse faisnéis ar leith a sholáthar d’fhaighteoirí na seirbhíse, go háirithe maidir le cumhdach árachais i gcoinne rioscaí airgeadais ag éirí as dliteanas gairmiúil.

Maidir le seirbhísí a sholáthar go sealadach agus bunaíocht bhuan i mBallstát eile, ní mór do na húdaráis i dtrácht malartú réamhghníomhach faisnéise a chinntiú maidir le haon tosca ag éirí as bunaíocht duine aonair ar a gcríoch, tosca ar dóigh dóibh iarmhairtí a bheith acu do shaothrú na ngníomhaíochtaí gairmiúla i dtrácht. Ní mór an malartú faisnéise sin a dhéanamh de réir na reachtaíochta cosanta sonraí atá ann cheana féin.

SAOIRSE BHUNAÍOCHTA

Tá feidhm ag saoirse bhunaíochta nuair atá saoirse éifeachtach ag gairmí chun teacht chun bheith bunaithe i mBallstát eile chun gníomhaíocht ghairmiúil a shaothrú ann ar bhonn cobhsaí.

Córas ginearálta um aithint cáilíochtaí

Baineann an córas ginearálta le gairmeacha nach gclúdaítear ag rialacha sonracha aitheantais agus le staideanna áirithe i gcás nach gcomhlíonann an gairmí na coinníollacha atá leagtha amach i scéimeanna aitheantais eile. Tá an córas seo bunaithe ar phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh, gan dochar d’fheidhmiú na mbeart cúitimh má tá difríochtaí substaintiúla ann idir an oiliúint a fuair an duine i dtrácht agus an oiliúint a lorgaítear sa Bhallstát aíochta. Féadfaidh an beart cúitimh a bheith i bhfoirm tréimhse oiriúnaithe nó trialach inniúlachta . Fágtar an rogha faoin duine i dtrácht, mura bhfuil maoluithe ar leith ann.

Nuair a rialáiltear rochtain nó saothrú gairme sa Bhallstát aíochta, .i. tá sé faoi réir cáilíochtaí sonracha gairmiúla a bheith ag an duine, ní mór don údarás inniúil sa Bhallstát ráite rochtain ar an ngairm i dtrácht agus a saothrú a cheadú faoi na coinníollacha céanna is a bhaineann lena náisiúnaigh. Ní mór don iarrthóir, áfach, cáilíocht oiliúna a bheith aige/aici a fuarthas i mBallstát eile a fhianaíonn leibhéal oiliúna atá ar a laghad coibhéiseach leis an leibhéal díreach faoin leibhéal a éilítear sa Bhallstát aíochta.

Ar an taobh eile, nuair nach bhfuil rochtain ar ghairm faoi réir cáilíochtaí gairmiúla sonracha a bheith ag an iarrthóir ina a Bhallstát/a Ballstát féin, éilíonn rochtain ar an ngairm sin i mBallstát aíochta mar a rialáiltear í, cruthúnas ar dhá bhliain de thaithí ghairmiúil sna 10 mbliana roimhe sin le cois na cáilíochta.

Déantar idirdhealú sa treoir idir chúig leibhéal de cháilíochtaí gairmiúla:

 • fianú inniúlachta arna eisiúint ag údarás inniúil sa Bhallstát baile, a fhianaíonn go bhfuil eolas ginearálta faighte ag an sealbhóir a chomhfhreagraíonn do bhunoideachas nó do mheánoideachas, nó go ndeachaigh sé/sí faoi oiliúint nach cuid í de theastas nó de dhioplóma, nó go ndearna sé/sí scrúdú ar leith gan oiliúint roimh ré nó go bhfuil trí bliana de thaithí ghairmiúil aige/aici;
 • teastas a chomhfhreagraíonn d’oiliúint ar leibhéal meánscoile de chineál teicniúil nó gairmiúil nó ginearálta, arna fhorlíonadh ag cúrsa gairmiúil;
 • dioplóma a dheimhníonn gur críochnaíodh oiliúint a mhair ar a laghad bliain amháin go rathúil ar leibhéal iar-mheánscoile nó oiliúint ghairmiúil atá inchomparáide ó thaobh freagrachtaí agus feidhmeanna;
 • dioplóma a dheimhníonn gur críochnaíodh oiliúint a mhair ar a laghad trí bliana agus faoi bhun ceithre bliana ar ardleibhéal nó ag leibhéal ollscoile;
 • dioplóma a dheimhníonn gur críochnaíodh oiliúint a mhair ar a laghad ceithre bliana ar ardleibhéal nó leibhéal ollscoile;

Féadfaidh an Ballstát aíochta aitheantas do cháilíochtaí a dhéanamh coinníollach ar bheart cúitimh a bheidh le cur i gcrích ag an iarrthóir (triail inniúlachta nó tréimhse oiriúnaithe trí bliana ar a mhéad) sna trí chás seo a leanas:

 • mhair an oiliúint ar a laghad bliain amháin níos giorra ná mar a éilíonn an Ballstát aíochta;
 • chlúdaigh an oiliúint ábhair a bhí difriúil go substaintiúil ó na hábhair a chlúdaítear san fhianaise ar oiliúint fhoirmiúil a éilíonn an Ballstát aíochta;
 • tá an ghairm, mar a shainítear í sa Bhallstát aíochta, comhdhéanta de ghníomhaíocht ghairmiúil amháin rialáilte nó níos mó nach bhfuil le fáil sa ghairm chomhfhreagrach i mBallstát baile an iarrthóra agus éilíonn sí oiliúint shonrach a chlúdaíonn ábhair atá difriúil go substaintiúil ó na hábhair a clúdaíodh in oiliúint an iarrthóra.

Ceadaíonn an treoir do chumainn ghairmiúla ionadaíocha ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon cineálacha comhsheasamh a mholadh a chúiteoidh na difríochtaí substaintiúla a aithnítear idir riachtanais oiliúna na mBallstát. Bealach is ea an comhsheasamh le cinntiú nach leagtar bearta breise orthu siúd i dtrácht, agus ráthaíonn sé leibhéal cuí cáilíochta ag an am céanna. Cineál birt chúitimh réamhshainithe is ea an comhsheasamh. Tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis na cineálacha comhsheasaimh i ndeireadh na bliana 2010.

Córas chun cáilíochtaí a fhianaítear le taithí ghairmiúil i ngníomhaíochtaí áirithe tionsclaíocha, ceardaíochta agus tráchtála a aithint go huathoibríoch

Tá na gníomhaíochtaí tionsclaíocha, ceardaíochta agus tráchtála a liostaítear sa treoir (Caibidil II) faoi réir aithint uathoibríoch na gcáilíochtaí arna fhianú le taithí ghairmiúil, faoi na coinníollacha ráite.

Is iad na heilimintí a chuirtear san áireamh chun taithí ghairmiúil a aithint ná fad agus cineál na taithí (i gcáil féinfhostaithe nó fostaithe). Cuirtear oiliúint roimh ré san áireamh chomh maith agus d’fhéadfadh sé an méid taithí ghairmiúil atá riachtanach a laghdú. Ní mór fianaise ar an oiliúint go léir roimh ré a sholáthar, áfach, i bhfoirm theastais arna aithint ag an mBallstát nó arna mheas mar theastas lánbhailí ag comhlacht gairmiúil inniúil.

Tá saothrú na ngníomhaíochtaí gairmiúla seo go léir faoi réir na gcoinníollacha a thaispeántar in:

 • liosta I d'Iarscríbhinn IV, ag tagairt d'earnálacha éagsúla ar nós na dtionscal teicstíle, ceimiceán agus ola, na clódóireachta, na déantúsaíochta, na foirgníochta, srl.;
 • liosta II d'Iarscríbhinn IV, ag tagairt d'earnálacha ar nós déantús trealaimh iompair, gníomhaíochtaí a bhaineann le hiompar, seirbhísí poist, teileachumarsáide, stiúideonna grianghrafadóireachta, srl.;
 • liosta III d'Iarscríbhinn IV, ag tagairt d'earnálacha ar nós bialann agus óstán, seirbhísí pearsanta, pobail agus caitheamh aimsire, srl.;

Córas uathaithinte cáilíochtaí maidir le gairmeacha dochtúirí, altraí, fiaclóirí, tréidlianna, ban cabhrach, cógaiseoirí agus ailtirí

Clúdaíonn uathaithint cáilíochtaí oiliúna bunaithe ar chomhordú íoschaighdeán oiliúna na gairmeacha seo a leanas: dochtúirí, altraí atá freagrach as cúram ginearálta, cleachtóirí fiaclóireachta, tréidlianna, mná cabhracha, cógaiseoirí agus ailtirí (Caibidil III den treoir).

Chun críocha aitheantais, leagtar síos sa treoir íoschoinníollacha oiliúna i gcás gach ceann de na gairmeacha sin, lena n-áirítear an íostréimhse staidéir. Liostaítear in Iarscríbhinn V na cáilíochtaí foirmiúla atá i gcomhréir leis an treoir arna heisiúint ag na Ballstáit. Leis na cáilíochtaí seo is féidir lena sealbhóirí a ngairm a chleachtadh i mBallstát ar bith.

Ceadaíonn an treoir do Bhallstáit oiliúint pháirtaimseartha a údarúi i gcás na ngairmeacha seo ar fad, ar choinníoll nach ísle fad, leibhéal agus caighdeán iomlán na hoiliúna sin ná i gcás na hoiliúna leanúnaí lánaimseartha.

Gan dochar do na cearta sainiúla atá sealbhaithe ag na gairmithe i dtrácht, agus go háirithe ag ailtirí (Iarscríbhinn VI), fiú más amhlaidh nach sásaíonn na cáilíochtaí foirmiúla do na gníomhaíochtaí gairmiúla seo, atá i seilbh náisiúnach na mBallstát, gach ceann de na riachtanais oiliúna a thuairiscítear, ní mór do gach Ballstát iad a aithint mar chruthúnas leordhóthanach. Ní mór, áfach, do na cáilíochtaí seo a fhianú gur críochnaíodh go rathúil tréimhse oiliúna a thosaigh roimh na dátaí tagartha arna leagan síos in Iarscríbhinn V, agus fianaise a bheith ag gabháil leo gur chaith an sealbhóir ar a laghad trí bliana as a chéile ag gabháil do na gníomhaíochtaí i gceist sa tréimhse chúig bliana díreach roimhe sin.

Nós imeachta chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint go frithpháirteach

Ní mór iarratas aonair a chur faoi bhráid an údaráis inniúil sa Bhallstát aíochta, agus doiciméid agus teastais áirithe a bheith ag gabháil leis. Tá mí amháin ag an údarás inniúil chun a chur in iúl go bhfuair sé an t-iarratas agus chun aird a dhíriú ar aon doiciméid atá in easnamh. I bprionsabal, ní mór cinneadh a bheith glactha laistigh de thrí mhí ón dáta ar a bhfuarthas an t-iarratas ina iomláine. Is féidir síneadh míosa a chur leis an spriocdháta sin, áfach, i gcásanna a thagann faoin gcóras ginearálta chun cáilíochtaí a aithint. Ní mór cúiseanna a thabhairt i gcás aon diúltaithe. Is féidir diúltú nó loiceadh ó chinneadh a dhéanamh faoin spriocdháta a chonspóid sna cúirteanna náisiúnta.

Ní mór do náisiúnaigh na mBallstát a bheith in ann an teideal a bronnadh orthu a úsáid, mar aon le haon fhoirm ghiorraithe de, chomh maith leis an teideal gairmiúil comhfhreagrach atá in úsáid sa Bhallstát aíochta. Más gairm í atá rialáilte sa Bhallstát aíochta ag cumann nó eagraíocht (féach Iarscríbhinn I), ní mór do náisiúnaigh Bhallstát teacht chun bheith ina mbaill den eagraíocht nó den chumann sin chun bheith in ann an teideal a úsáid.

Féadfaidh Ballstáit ceangal a chur ar iarrthóirí an t-eolas teanga atá riachtanach do chleachtadh na gairme a bheith acu. Ní mór an fhoráil seo a chur i bhfeidhm go comhréireach, rud a chuireann as an áireamh trialacha teanga a chur i bhfeidhm go córasach sula bhféadfaí gníomhaíocht ghairmiúil a chleachtadh.

Chun feidhmiú na bhforálacha thuas a éascú, iarrtar sa treoir ar na húdaráis inniúla sa Bhallstát aíochta agus sa Bhallstát baile dul i ndlúthchomhar. Lena chois sin, iarrtar inti go dtabharfaí isteach na forálacha seo a leanas:

 • ní mór do gach Ballstát comhordaitheoir a ainmniú chun feidhmiú aonfhoirmeach na treorach a chomhordú;
 • ní mór do Bhallstáit pointí teagmhála a ainmniú ar a mbeidh sé de chúram aon fhaisnéis ábhartha mar gheall ar aithint cáilíochtaí gairmiúla a chur ar fáil do shaoránaigh agus cabhrú leo a gcearta a éileamh, go háirithe trí theagmháil leis na húdaráis a rialaíonn ar iarratais ar aitheantas;
 • ní mór do Bhallstáit ionadaithe a cheapadh ar an gcoiste um cháilíochtaí gairmiúla a aithint;
 • tá ceangal ar an gCoimisiún dul i gcomhairle le saineolaithe ó na grúpaí gairmiúla i dtrácht, más cuí sin.

Tá ceangal ar Bhallstáit tuairisciú don Choimisiún ar fheidhmiú an chórais gach dara bliain. Más amhlaidh go bhfuil deacrachtaí ag baint le feidhmiú aon cheann d’fhorálacha na treorach i réimse ar leith, ní mór don Choimisiún na deacrachtaí sin a scrúdú i gcomhar leis an mBallstát i dtrácht.

Amhail ón 20 Deireadh Fómhair 2007, dréachtóidh an Coimisiún tuarascáil ar fheidhmiú na treorach gach cúigiú bliain.

Cúlra

Freagairt is ea an treoir seo ar mholtaí Chomhairle na hEorpa, Stócólm 2001, ag iarraidh ar an gCoimisiún córas aonfhoirmeach, trédhearcach agus solúbtha a dhearadh chun cuspóirí straitéiseacha Liospóin a bhaint amach.

Tugtar le chéile i dtéacs amháin sa treoir na trí threoir maidir leis an gcóras ginearálta chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint (dioplómaí, teastais agus fianaise eile ar ardoideachas fadtréimhseach a aithint; dioplómaí, teastais agus fianaise eile ar oideachas gairmiúil agus ar ghairmoiliúint a aithint; agus an mheicníocht chun cáilíochtaí i gceirdeanna agus i seirbhísí áirithe a aithint).

Comhdhlúthaítear inti chomh maith dhá cheann déag de threoracha earnála a chlúdaíonn gairmeacha dochtúirí, altraí (Treoir 77/452/CEE), cleachtóirí fiaclóireachta (Treoir 78/686/CEE), tréidlianna (Treoir 78/1026/CEE), ban cabhrach (Treoir 80/154/CEE), ailtirí agus cógaiseoirí (dioplómaí sa chógaisíocht a aithint go frithpháirteach agus cáilíochtaí sa chógaisíocht).

Ní chlúdaítear sa chleachtadh seo na treoracha maidir le soláthar seirbhísí ag dlíodóirí (Treoir 77/249/CEE) agus bunú dlíodóirí ós rud é nach mbaineann siad le cáilíochtaí gairmiúla a aithint ach le húdarás chun dul i mbun cleachtaidh.

TAGAIRT

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2005/36/CE

20.10.2005

20.10.2007

IO L 255 de 30.9.2005

An t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2006/100/CE.

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363 de 20.12.2006

Rialachán (CE) Uimh 1137/2008

11.12.2008

IO L 311 de 21.11.2008

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin ina dhiaidh sin ar Threoir 2005/36/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite ( DE ) ( EN ) (FR ) seo.

LEASÚ AR IARSCRÍBHINNÍ

Iarscríbhinn II – Liosta cúrsaí a bhfuil struchtúr speisialta acu dá dtagraítear in Airteagal 11 pointe (c) fo-alt (ii):

Treoir 2006/100/CE [Iris Oifigiúil L 363 de 20.12.2006];

Rialachán (CE) Uimh 1430/2007 [Iris Oifigiúil L 320 de 6.12.2007];

Rialachán (CE) Uimh 755/2008 [Iris Oifigiúil L 205 de 1.8.2008];

Rialachán (CE) Uimh 279/2009 [Iris Oifigiúil L 93 de 7.4.2009];

Rialachán (AE) Uimh 213/2011 [Iris Oifigiúil L 59 de 4.3.2011];

Rialachán (AE) Uimh 623/2012 [Iris Oifigiúil L 180 de 12.7.2012].

Iarscríbhinn III – Liosta den oideachas agus den oiliúint rialáilte dá dtagraítear sa tríú fo-alt d’Airteagal 13 (2):

Rialachán (CE) Uimh 1430/2007 [Iris Oifigiúil L 320 de 6.12.2007].

Iarscríbhinn V – Aitheantas ar bhonn chomhordú na n-íoschoinníollacha oiliúna:

Treoir 2006/100/CE ón gComhairle [Iris Oifigiúil L 363 de 20.12.2006].

Rialachán (AE) Uimh 213/2011 [Iris Oifigiúil L 59 de 4.3.2011].

Iarscríbhinn VI – Cearta faighte is infheidhme maidir leis na gairmeacha faoi réir aitheantais ar bhonn chomhordú na n-íoschoinníollacha oiliúna:

Treoir 2006/100/CE ón gComhairle [Iris Oifigiúil L 363 de 20.12.2006].

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh 2007/172/CE ón gCoimisiún an 19 Márta 2007 lena mbunaítear an grúpa comhordaitheoirí chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint [Iris Oifigiúil L 79 de 20.3.2007].

Is é ról an ghrúpa saineolaithe seo ná feidhmiú na treorach a éascú agus margadh inmheánach a fhorbairt le haghaidh gairmeacha atá rialáilte ó thaobh cáilíochtaí. Téann an Coimisiún i gcomhairle leis an ngrúpa seo ina bhfuil comhordaitheoirí náisiúnta, baill ionadacha agus ionadaí ón gCoimisiún.

Nuashonrú is déanaí: 14.01.2014

Top