Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obair pháirtaimseartha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Obair pháirtaimseartha

ACHOIMRE

Caitear ar chaoi inchomparáide le hoibrithe páirtaimseartha is a chaitear le baill foirne lánaimseartha a bhfuil conarthaí neamhiata acu.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Cuirtear an Comhaontú réime maidir le hobair pháirtaimseartha idir na fostóirí agus na ceardchumainn (páirtithe sóisialta) san Aontas Eorpach (AE) i bhfeidhm faoin treoir seo.

Féachtar leis an gcomhaontú deireadh a chur le hidirdhealú oibrithe páirtaimseartha, gan údar maith a bheith leis, agus caighdeán na hoibre páirtaimseartha a fheabhsú. Féachtar leis freisin cabhrú le hobair pháirtaimseartha a fhorbairt ar bhonn deonach agus cead a thabhairt do na fostaithe agus fostóirí am oibre a eagrú ar shlí a oireann do riachtanais an dá pháirtí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cé hiad ar a gcuirtear an treoir i bhfeidhm?

Cuirtear an treoir i bhfeidhm ar oibrithe páirtaimseartha a bhfuil conradh fostaíochta nó caidreamh fostaíochta acu, mar atá sainmhínithe i ngach tír AE. Féadfar oibrithe ócáideacha a eisiamh ar chúiseanna oibiachtúla tar éis don tír AE lena mbaineann agus do na páirtithe sóisialta sa tír sin dul i gcomhairle lena chéile.

Neamh-idirdhealú

Ach amháin sa chás go bhfuil údar maith leis go hoibiachtúil, ní féidir caitheamh ar shlí níos lú fabhrach le hoibrithe páirtaimseartha ná mar a chaitear le hoibrithe inchomparáide lánaimseartha, toisc nach n-oibríonn siad ach go páirtaimseartha. Is féidir le dálaí áirithe fostaíochta a bheith faoi réir ag tréimhse seirbhíse, ag uaireanta oibre nó ag an leibhéal tuarastail, tar éis do na tíortha AE agus páirtithe sóisialta dul i gcomhairle lena chéile.

Rochtain ar an obair pháirtaimseartha

Ba cheart do pháirtithe sóisialta, ag obair as a gconlán féin nó i gcomhairle le rialtais, aon fhadhb dhlíthiúil nó riaracháin a lorg agus a athbhreithniú, agus deireadh a chur léi más gá, fadhb atá ina cúis le laghdú ar dheiseanna oibre páirtaimseartha. Ní leor diúltú oibrí do phost páirtaimseartha a ghlacadh in ionad poist lánaimseartha agus a mhalairt chun an t-oibrí sin a chur chun bóthair.

Ról na bhfostóirí

Ba cheart d’fhostóirí measúnú iomlán a dhéanamh ar:

iarratais chun aistriú ó obair lánaimseartha go dtí obair pháirtaimseartha nuair a bhfuil fáil uirthi;

iarratais chun aistriú ó obair pháirtaimseartha chuig obair lánaimseartha nó chun an t-am oibre a mhéadú más féidir;

faisnéis thráthúil a chur ar fáil faoi infhaighteacht post lánaimseartha agus post páirtaimseartha;

bearta chun an obair pháirtaimseartha a chur chun cinn ag gach leibhéal den chuideachta;

faisnéis chuí faoin obair pháirtaimseartha a thabhairt d’ionadaithe oibrithe.

Cur i bhfeidhm

Is féidir le tíortha AE nó le páirtithe sóisialta rialacha atá níos fabhraí ná na rialacha atá leagtha amach sa chomhaontú a chur i bhfeidhm. Ní cúis bhailí é cur i bhfeidhm an chomhaontaithe, áfach, chun an leibhéal ginearálta cosanta a chuirtear ar fáil d’oibrithe páirtaimseartha a laghdú.

Féach “Dálaí Oibre - Obair Pháirtaimseartha”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GNÍOMH

Treoir 97/81/CE ón gComhairle an 15 Nollaig 1997 i ndáil leis an gComhaontú réime maidir le hobair pháirtaimseartha arna thabhairt i gcrích ag UNICE, ag CEEP agus ag ETUC - Iarscríbhinn: Comhaontú réime maidir le hobair pháirtaimseartha

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 97/81/CE

20.1.1998

20.1.2000

IO L 14, 20.1.1998, lgh. 9-14

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 98/23/CE

25.5.1998

7.4.2000

IO L 131, 5.5.1998, lch. 10

Nuashonraithe 06.10.2015

Top