Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sláinte agus sábháilteacht d’oibrithe sealadacha ag an obair

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sláinte agus sábháilteacht d’oibrithe sealadacha ag an obair

ACHOIMRE AR:

Treoir 91/383/CEE ón gComhairle an 25 Meitheamh 1991 lena bhforlíontar bearta chun feabhas a chur ar shláinte agus ar shábháilteacht oibrithe sealadacha ag an obair

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

  • Is é is aidhm léi a chinntiú go n-achtaíonn tíortha AE reachtaíocht chun feabhas a chur ar chosaint sláinte agus sábháilteachta d’oibrithe sealadacha* nó d’oibrithe atá ar chonarthaí téarma sheasta*, ionas go mbeidh sé ag teacht leis an gcosaint atá ar fáil d’oibrithe eile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann Treoir 89/391/CEE ón gComhairle maidir le sábháilteacht agus sláinte oibrithe le hoibrithe sealadacha chomh maith céanna*. Forlíontar an méid seo a leanas leis an treoir reatha:

Faisnéis agus oiliúint

  • Sula dtosaíonn an obair, ba cheart rioscaí ar bith a bhaineann leis an bpost agus, go háirithe, cáilíochtaí speisialta ceirde, scileanna nó faireachas speisialta leighis ar bith a theastaíonn a chur in iúl d’oibrithe sealadacha.
  • Ba cheart oiliúint leordhóthanach a bhaineann leis an bpost a bheidh oiriúnaithe dá leibhéal cáilíochtaí agus taithí a chur ar gach oibrí.

Faireachas speisialta leighis

  • Sa chás go mbaineann contúirt faoi leith le hobair do shábháilteacht nó do shláinte oibrithe sealadacha, nó go dteastaíonn faireachas speisialta leighis ina leith, tá an rogha ag tíortha AE a n-úsáid a thoirmeasc. Má úsáidtear oibrithe sealadacha d’obair dá leithéid, ní mór don fhostóir faireachas speisialta leighis cuí a chur ar fáil, agus d’fhéadfaí é a shíneadh thar thréimhse na fostaíochta, más gá.

Seirbhísí sláinte agus sábháilteachta

  • Ní mór sannadh oibrithe sealadacha a chur in iúl do na seirbhísí sláinte agus sábháilteachta laistigh d’eagraíocht.

Gnólachtaí agus gníomhaireachtaí fostaíochta

  • Má sholáthraíonn gníomhaireacht, nó gnólacht fostaíochta ar bith eile, oibrithe sealadacha, ní mór na cáilíochtaí a theastaíonn agus sainghnéithe na hoibre a chur in iúl don ghníomhaireacht, agus ní mór an fhaisnéis sin a chur ar aghaidh chuig na hoibrithe lena mbaineann. D’fhéadfadh an fhaisnéis sin a bheith mar chuid den chonradh um shannachán.
  • Tá an eagraíocht a fhostaíonn an t-oibrí sealadach, áfach, freagrach as gnéithe sábháilteachta, sláinteachais agus sláinte na ndálaí oibre.

Freagracht na dtíortha AE

  • Ní mór do thíortha AE tuarascáil a thabhairt don Choimisiún Eorpach gach 5 bliana maidir leis an gcur chun feidhme, lena n-áirítear dearcthaí na n-oibrithe agus na bhfostaithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 15 Iúil 1991. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1992

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Conradh sealadach: conradh fostaíochta idir gnólacht fostaíochta sealadaí (amhail gníomhaireacht) agus oibrí, chun tasc a dhéanamh in eagraíocht faoina mhaoirseacht.

* Conradh téarma sheasta (nó ar feadh tréimhse): conradh fostaíochta go díreach idir fostóir agus oibrí ar feadh tréimhse ar leith nó chun tasc sonrach a dhéanamh.

* Oibrí sealadach: téarma a úsáidtear chun críche soiléireachta san achoimre seo chun duine a oibríonn faoi cheachtar den dá ghaol fostaíochta sealadaí atá sainmhínithe thuas a chumhdach.

GNÍOMH

Treoir 91/383/CEE ón gComhairle an 25 Meitheamh 1991 lena bhforlíontar na bearta chun feabhsuithe ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair ag a bhfuil gaol fostaíochta ar feadh tréimhse nó gaol fostaíochta sealadaí a spreagadh (IO L 206, 29.7.1991, lgh. 19-21)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 91/383/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 89/391/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1989 maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsuithe ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair a spreagadh (IO L 183, 29.6.1989, lgh. 1-8). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 30.05.2016

Top