Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tionscnamh na saoránach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tionscnamh na saoránach

Tá ceart ag saoránaigh an Aontais Eorpaigh (AE) ar thionscnamh faoinar féidir leo cuireadh a thabhairt don Choimisiún Eorpach acht dlí a mholadh i réimse ar bith laistigh dá inniúlacht. Is é seo an chéad sampla de dhaonlathas rannpháirtíoch trasnáisiúnta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh.

ACHOIMRE

Tá ceart ag saoránaigh an Aontais Eorpaigh (AE) ar thionscnamh faoinar féidir leo cuireadh a thabhairt don Choimisiún Eorpach acht dlí a mholadh i réimse ar bith laistigh dá inniúlacht. Is é seo an chéad sampla de dhaonlathas rannpháirtíoch trasnáisiúnta.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leis an rialachán, bunaítear na rialacha agus na nósanna imeachta lena rialaítear an tionscnamh ó na saoránaigh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Lena chinntiú go bhfaightear tacaíocht atá leathan a dhóthain, ní mór do 1 mhilliún saoránach tacú le tionscnamh ó na saoránaigh ó cheathrú de thíortha AE ar a laghad, agus ciallaíonn sé sin seacht dtír faoi láthair. Tá ceanglas ann chomh maith maidir le híoslíon na sínitheoirí ó gach ceann de na tíortha sin, i gcomhréir, a bheag nó a mhór, lena ndaonraí faoi seach (comhréireacht chéimlaghdaitheach).

Tionscnaimh ó na saoránaigh a eagrú

Chun tionscnamh a lainseáil, ní mór do shaoránaigh “coiste saoránach” a bhunú ina mbeidh seacht mball ar a laghad a bhfuil cónaí orthu i seacht dtír AE ar a laghad. Ní mór dóibh go léir a bheith sean go leor le vótáil i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa. Ní mór don tionscnamh a bheith cláraithe ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh. Má chomhlíontar na critéir um chlárú atá leagtha amach sa rialachán, deimhníonn an Coimisiún an clárú agus tá 1 bhliain ag na heagraithe chun na sínitheoirí a bhailiú (ráitis tacaíochta).

Tionscnaimh ó na saoránaigh a shíniú

Baineann an ceanglas maidir leis an aois vótála leo siúd a bheidh na ráitis tacaíochta á síniú acu chomh maith. Is féidir na ráitis sin a chomhlánú ar pháipéar nó ar líne má tá córas um bailiú ar líne bunaithe ag na heagraithe.

Milliún síniú. Cad é an chéad rud eile?

Tá 3 mhí ag an gCoimisiún leis an tionscnamh a scrúdú. Le linn an ama seo, buaileann an Coimisiún leis na heagraithe a bhfuil an deis acu fosta an tionscnamh a chur i láthair ag éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa. Cuireann an Coimisiún freagairt fhoirmiúil i láthair ag míniú cad atá beartaithe aige a dhéanamh agus na cúiseanna leis an gcinneadh sin. Ní sé d’oibleagáid air reachtaíocht a mholadh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm ag an rialachán seo ón 1 Aibreán 2012.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh um Thionscnamh ó na Saoránaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 211/2011

31.3.2011

1.4.2012

IO L 65, 11.3.2011, lgh. 1-22

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (CE) Uimh. 268/2012 ón gCoimisiún an 25 Eanáir 2012 lena leasaítear Iarscríbhinn I de Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh (IO L 89, 27.3.2012, lgh. 1-2).

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 887/2013 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2013 a thagann in ionad Iarscríbhinní II agus III le Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh (IO L 247, 18.9.2013, lgh. 11-19).

Cumarsáid ón gCoimisiún maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh: “Tá ceart ag cách ar uisce agus ar shláintíocht! Earraí poiblí atá in uisce, agus ní tráchtearra!” (COM(2014) 177 final, 19.3. 2014).

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 531/2014 ón gCoimisiún an 12 Márta 2014 lena leasaítear Iarscríbhinn I le Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh (IO L 148, 20.5.2014, lgh. 52-53).

Ceartúchán ar Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 887/2013 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2013 a thagann in ionad Iarscríbhinní II agus III le Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh (IO L 235 an 8.8.2014, lgh. 19-19).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/1070 ón gCoimisiún an 31 Márta 2015 lena leasaítear Iarscríbhinní III, V agus VII le Rialachán (CE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh (IO L 178, 8.7.2015, lgh. 1-11).

Cumarsáid ón gCoimisiún maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh: “Duine againn” (COM(2014) 355 final, 28.5. 2014).

Nuashonraithe 08.07.2015

Top