Help Print this page 
Title and reference
Tionscnamh na saoránach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tionscnamh na saoránach

Tá ceart tionscnaimh ag na saoránaigh Eorpacha agus de réir sin féadann siad iarraidh ar an Choimisiún tograí reachtacha a chur isteach. Cuireann an Rialachán seo na rialacha agus na prionsabail ar bun chun a leithéid de thionscnamh a chur i bhfeidhm.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh

ACHOIMRE

Le tionscnamh na saoránach, féadann na saoránaigh Eorpacha iarraidh ar an Choimisiún togra reachtach a chur isteach faoi ábhar sainiúil. Ba é Conradh Liospóin a thug isteach é agus is é an cuspóir atá aige ná daonlathacht an Aontais Eorpaigh (AE) a neartú. As seo amach, beidh deis ag na saoránaigh a ndearcadh a chur ina luí ag leibhéal na hEorpa agus a bheith páirteach go hiomlán i bpróiseas cinnteoireachta an AE.

Dréachtaíodh an tionscnamh Eorpach go daingean mar cheart. Cuireann an Rialachán seo na prionsabail ar bun a bhaineann lena leithéid de thionscnamh. Leagann sé amach an nós imeachta chun tionscnamh saoránach a chur i bhfeidhm fosta. Tá roinnt céimeanna ann sa nós imeachta.

Coinníollacha

Chun a dhlisteanacht agus a nádúr Eorpach a ráthú, is gá roinnt coinníollacha chun tionscnamh saoránach a chur i bhfeidhm.

  • caithfidh milliún de shaoránaigh Eorpacha ar a laghad a bheith ar a shon, mar atá saoránaigh a bhfuil náisiúntacht Ballstáit acu. Na daoine a thacaíonn leis an tionscnamh, caithfidh siad ráiteas tacaíochta a líonadh agus tugtar sínitheoirí an tionscnaimh orthu;
  • caithfidh na saoránaigh is sínitheoirí iad a bheith as ceathrú na mBallstát ar a laghad. Ráthaíonn sé seo go ndéantar leas an Aontais, agus gan ach leas Ballstáit amháin nó grúpa beag Ballstát;
  • leagann an Rialachán seo amach íoslíon na saoránach sínitheoirí fosta a chaithfidh a bheith ann as gach ceann de na Ballstáit atá i gceist. Tá íoslíon seasta ann do gach Ballstát in Iarscríbhinn I an Rialacháin.

Ina theannta sin, cuirtear coiste saoránach ar bun do gach tionscnamh saoránach. Sa choiste seo tá seachtar Ball as seacht mBallstát éagsúla agus ionadaithe a chomhoibríonn leis na hinstitiúidí Eorpacha i rith an nóis imeachta. Is é ról an choiste ná tionscnamh na saoránach a eagrú agus a chomhordú. Tá ar an choiste ceisteanna uile-Eorpacha a thabhairt amach agus tabhairt ar na saoránaigh machnamh a dhéanamh ar ábhair áirithe.

Tionscnamh saoránach beartaithe a chlárú

Sula dtosaítear ag bailiú na ráiteas tacaíochta ar son tionscnaimh, caithfidh an lucht eagraithe an tionscnamh beartaithe a chlárú leis an Choimisiún. Beidh ábhar agus cuspóirí an tionscnaimh sa togra seo.

Scrúdaíonn an Coimisiún inghlacthacht an tionscnaimh ansin. Seiceálann sé go háirithe:

  • gur cuireadh coiste tacaíochta ar bun agus gur ainmníodh a chuid ball;
  • go mbaineann ábhar an tionscnaimh leis na réimsí beartais a bhfuil an Coimisiún in ann tograí reachtacha a chur isteach iontu;
  • nach bhfuil an tionscnamh áiféiseach nó maslach nó cráiteach;
  • nach bhfuil an tionscnamh in éadan na luachanna leagtha amach in Airteagal 2 den Chonradh ar an AE.

Má chomhlíontar na coinníollacha seo, cláróidh an Coimisiún an tionscnamh beartaithe agus féadann an lucht eagraithe tús a chur le ráitis tacaíochta a bhailiú.

Bailiú na ráiteas tacaíochta

Tá ar an lucht eagraithe bailiú ó na saoránaigh. Is féidir na ráitis tacaíochta ar son an tionscnaimh a bhailiú i scríbhinn, trí ríomhphost nó ar líne.

Ó chlárú an tionscnaimh bheartaithe, caithfidh an lucht eagraithe na ráitis tacaíochta uilig a bhailiú faoi cheann 12 mhí.

Deimhniú na ráiteas tacaíochta

Nuair atá na ráitis tacaíochta bailithe, cuireann an lucht eagraithe iad chuig údaráis na mBallstát a bhfuil cúram a ndeimhnithe acu. Ansin cuireann na húdaráis náisiúnta deimhniú amach maidir le líon na ráiteas tacaíochta ón Bhallstát atá i gceist.

An tionscnamh saoránach a chur isteach chuig an Choimisiún

Nuair atá na deimhnithe acu agus na coinníollacha comhlíonta acu, féadann an lucht eagraithe an tionscnamh saoránach a chur isteach chuig an Choimisiún.

Tugann an Coimisiún cuireadh don lucht eagraithe ar mhodh is gur féidir leo na ceisteanna a tháinig amach ón tionscnamh a léiriú. Ina theannta sin, tá ceart éisteachta poiblí ag an lucht eagraithe i bParlaimint na hEorpa.

Tá trí mhí ag an Choimisiún chun an tionscnamh saoránach a scrúdú. Ansin glacann sé le cumarsáid ina léirítear:

  • a chuid conclúidí dlí agus polaitíochta;
  • an chúis a bhfuil de rún aige é a chur i ngníomh nó gan é a chur i ngníomh;
  • an ghníomhaíocht a dhéanfaidh sé, má tá.

Cosaint na sonraí pearsanta agus smachtbhannaí

Ní féidir sonraí pearsanta na saoránach a shíníonn a úsáid ach i gcomhthéacs an tionscnaimh saoránach. Scriostar na sonraí sin mí ar a laghad tar éis an tionscnamh a chur chuig an Choimisiún.

Lena chois sin, leagtar amach smachtbhannaí ar an lucht eagraithe sa Rialachán seo i gcás ráiteas bréagach nó úsáid chalaoiseach na sonraí.

Comhthéacs

Glacadh leis an Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 11 den Chonradh ar an AE agus le hAirteagal 24 den Chonradh ar Fheidhmiú an AE. Thug Conradh Liospóin na hAirteagail sin isteach. Dá réir seo, féadann na saoránaigh tionscnamh saoránach a chur i bhfeidhm.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 211/2011

31.3.2011

IO L 65, 11.3.2011

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán tarmligthe (AE) Uimh. 268/2012 ón gCoimisiún an 25 Eanáir 2012 lena leasaítear Iarscríbhinn I de Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh [Iris Oifigiúil L 89 de 27.3.2012].

Nuashonrú is déanaí: 17.01.2014

Top