Help Print this page 
Title and reference
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

RÉAMHRÁ

Cruthaíonn Conradh Liospóin an fheidhm Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a bhfuil mar ról aige beartas eachtrach an Aontais Eorpaigh (AE) a threorú.

Roimhe seo, dhéanadh beirt éagsúla eile san AE a ndéanann an tArdionadaí:

  • an tArdionadaí don Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES);
  • an Coimisinéir a raibh cúram an chaidrimh eachtraigh aige.

Mar sin, cuireann Conradh Liospóin le chéile i lámha duine amháin na feidhmithe a bhaineann leis an chomhbheartas eachtrach agus slándála. Caithfidh go mbeidh gníomhaíocht eachtrach an AE níos comhtháite, níos éifeachtaí agus níos sofheicthe.

Mar sin féin, ní hé Ardionadaí an Aontais an t-aon duine a dhéanann ionadaíocht eachtrach don AE. Is amhlaidh go dtugann Conradh Liospóin urlámh d’Uachtarán na Comhairle Eorpaí leibhéal ionadaíochta eachtraí an AE a dheimhniú, gan cur isteach ar ról an Ardionadaí. Ach ní shainmhíníonn an téacs conas a roinnfear an obair idir an bheirt, agus ligeann sé go gcinne an cleachtadh ról gach duine acu.

CÚRAIMÍ

Glacann an tArdionadaí páirt ghníomhach i gcomhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais. Ar dtús, cuireann sé le forás an bheartais seo trí na tograí a chuireann sé faoi bhráid na Comhairle agus na Comhairle Eorpaí. Ansin cuireann sé i bhfeidhm na cinntí ar glacadh leo, mar thoscaire na Comhairle.

Feidhm eile atá ag Ardionadaí an Aontais is ea an ionadaíocht. Treoraíonn sé an comhphlé polaitíochta le tríú tíortha agus tá an cúram aige dearcadh an AE a chur in iúl in eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Ós rud é go nglacann sé ionad an Ardionadaí don CBES agus an Choimisinéara a bhfuil cúram an chaidrimh eachtraigh aige, titeann a gcuidsean cúraimí leis fosta, mar atá:

  • taobh istigh den Chomhairle, caithfidh sé comhtháiteacht agus leanúnachas na hoibre maidir le beartas eachtrach an AE a dheimhniú. Mar sin, bíonn seisean sa chathaoir ag Comhairle na nGnóthaí Eachtracha;
  • taobh istigh den Choimisiún, tá cúram a fhreagracht sin aige maidir le caidreamh eachtrach. Ina theannta sin, caithfidh sé féachaint chuig comhordú an bheartais eachtraigh le beartais eile agus le seirbhísí eile an Choimisiúin.

CEAPADH

Ceapann an Chomhairle Eorpach an tArdionadaí, de réir tromlaigh cháilithe agus i gcomhaontas le hUachtarán an Choimisiúin. Féadann an Chomhairle Eorpach deireadh a chur lena shainordú de réir an nóis imeachta chéanna.

Mar gheall ar a phost, tá an tArdionadaí ar dhuine de Leasuachtaráin an Choimisiúin. Sa cháil seo, tá sé faoi réir vóta formheasta ag Parlaimint na hEorpa, in éineacht le hUachtarán agus le baill eile an Choimisiúin. De réir an Chonartha ar an AE, i gcás rún cáinte na Parlaiminte ar an Choláiste, caithfidh an tArdionadaí éirí as a chuid cúraimí taobh istigh den Choimisiún. Os a choinne sin, fágtar na cúraimí leis atá aige taobh istigh den Chomhairle go dtí go gcruthófar Coimisiún nua.

AN tSEIRBHÍS EORPACH GNÍOMHAÍOCHTA SEACHTRAÍ

Cuidíonn Seirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí le hArdionadaí an Aontais agus é i mbun a chuid feidhmeanna. Is é bonn dlíthiúil na seirbhíse seo ná Airteagal 27, mír 3 den Chonradh ar an AE. Bunaítear feidhmiú agus eagrú na Seirbhíse le cinneadh ón Chomhairle tar éis togra a fháil ón Ardionadaí. I nDeireadh Fómhair 2009, d’fhormheas an Chomhairle na treoracha a bhaineann le ról agus le feidhmiú na seirbhíse (DE) (EN) (FR) seo.

I gcomhréir leis na treoracha seo, tá an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí faoi údarás an Ardionadaí. Baineann an tArdionadaí úsáid as an tSeirbhís chun tograí a ullmhú a bhaineann le beartas eachtrach an Aontais agus chun cinntí ar ghlac an Chomhairle leo sa réimse seo a chur i bhfeidhm.

Is féidir an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí a chur ar fáil d’Uachtarán na Comhairle Eorpaí, d’Uachtarán an Choimisiúin agus do Choimisinéirí eile fosta le haghaidh saincheisteanna a bhaineann le beartas eachtrach an AE.

TÁBLA ACHOMAIR

Airteagail

Ábhar

Conradh ar an AE

18 agus 27

Ceapadh agus cumhachtaí Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Nuashonrú is déanaí: 30.12.2009

Top