Help Print this page 
Title and reference
An Comhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Comhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil

Tá gealltanas tugtha ag an Aontas Eorpach (AE) agus ag tíortha AE go ndéanfaidh siad a gcuid gníomhartha a chomhordú bunaithe ar chuspóirí agus ar phrionsabail chomhchoiteanna le haghaidh idirghabhálacha um chabhair dhaonnúil. Bunaítear creat straitéiseach sa Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil trína dtreoraítear gníomhartha AE agus thíortha AE chun cúnamh daonnúil éifeachtach, ardchaighdeáin agus comhordaithe a sheachadadh.

ACHT

Ráiteas Comhpháirteach ón gComhairle agus ó Ionadaithe chruinniú Rialtais na mBallstát laistigh den Chomhairle, de Pharlaimint na hEorpa agus den Choimisiún Eorpach (Iris Oifigiúil C 25 an 30.1.2008, l. 1-12).

ACHOIMRE

Tá gealltanas tugtha ag an Aontas Eorpach (AE) agus ag tíortha AE go ndéanfaidh siad a gcuid gníomhartha a chomhordú bunaithe ar chuspóirí agus ar phrionsabail chomhchoiteanna le haghaidh idirghabhálacha um chabhair dhaonnúil. Bunaítear creat straitéiseach sa Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil trína dtreoraítear gníomhartha AE agus thíortha AE chun cúnamh daonnúil éifeachtach, ardchaighdeáin agus comhordaithe a sheachadadh.

CAD A DHÉANANN CABHAIR DHAONNÚIL AE?

Tá sé mar aidhm ag cabhair dhaonnúil AE freagairt éigeandála bunaithe ar riachtanais a thabhairt chun saol daoine a thabhairt slán, fulaingt dhaonna a chosc agus a éascú i ngéarchéimeanna a tharlaíonn de bharr tubaistí de dhéanamh an duine agus tubaistí nádúrtha. Ag teacht leis an gComhdhearcadh, soláthraítear cabhair dhaonnúil AE trí chomhpháirtithe cur chun feidhme amhail córas na Náisiún Aontaithe, Gluaiseacht na Croise Deirge/an Chorráin Dheirg agus eagraíochtaí neamhrialtasacha (NGO’anna)

Tá AE agus tíortha AE ar an dream is mó ar domhan a bhronnann cabhair dhaonnúil ar an bpobal idirnáisiúnta. Déanann gníomhartha AE agus gníomhartha thíortha AE comhlánú agus atreisiú ar a chéile agus cuirtear i bhfeidhm iad i ndlúth-chomhordú le gníomhairí idirnáisiúnta agus le gníomhairí áitiúla.

PRÍOMHPHOINTÍ

Na prionsabail maidir le cabhair dhaonnúil

Tá cabhair dhaonnúil bunaithe ar bhunphrionsabail dhaonnúla na daonnachta, neodrachta, neamhchlaontachta agus neamhspleáchais.

Tá AE meáite freisin ar chloí le prionsabail an dlí idirnáisiúnta, go háirithe an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, Cearta an Duine agus Dlíthe um Dhídeanaithe.

Cé go bhféadfadh an cur i bhfeidhm a bheith éagsúil idir tíortha AE, tá sé mar aidhm ag bronntóirí AE an cleachtas bronnta a fheabhsú agus caithfidh siad cloí leis na prionsabail agus dea-chleachtais a bhaineann le cabhair dhaonnúil. Tá sé sin ábhartha go háirithe i gcomhthéacs an tionscnaimh Dea-Bhronntóireachta Daonnúla, fóram agus líonra idirnáisiúnta neamhfhoirmiúil do bhronntóirí.

Ní mór do chabhair dhaonnúil AE a bheith comhsheasmhach freisin le beartais eile, d’fhonn a áirithiú go mbeidh aistriú réidh ann i ndiaidh géarchéime agus go nglacfar cúrsaí inscne agus riachtanais éagsúla mhuintir na háite san áireamh.

Tá an Coimisiún Eorpach tiomanta freisin do na prionsabail agus dea-chleachtais maidir le dea-bhronntóireacht a chur i bhfeidhm ina chuid beartas agus oibríochtaí.

Cabhair AE a chomhordú agus a chomhtháthú

Tacaíonn AE le ról comhordaithe na NA agus cumas domhanda méadaithe freagairt do ghéarchéimeanna daonnúla.

Ní mór d’oibríochtaí um chabhair AE a bheith bunaithe orthu seo a leanas:

comhordú, comhtháthú agus comhlántacht idir na gníomhairí lena mbaineann, faisnéis a chomhroinnt, dea-chleachtas agus saineolas agus malairtí ar leibhéal beartais a neartú, lena n-áirítear ar leibhéal idirnáisiúnta arna chomhordú ag na NA;

prionsabail maidir le comhionannais, éifeachtacht agus cuntasacht;

comhpháirtíochtaí éagsúla d’fhonn freagra mór a thabhairt ar ghéarchéimeanna.

Ní mór cabhair dhaonnúil AE a leithroinnt go trédhearcach bunaithe ar riachtanais aitheanta agus ar leochaileacht daoine.

I roinnt cásanna eisceachtúla, d’fhéadfadh an Comhdhearcadh sócmhainní agus acmhainní míleata a cheadú i bhfreagairt dhaonnúil chun daoine a chosaint.

Gníomh idirnáisiúnta

Agus aitheantas á thabhairt aige gur freagracht choiteann é gníomh daonnúil ar leibhéal idirnáisiúnta, cuidíonn AE le hacmhainn dhomhanda chomhchoiteann a fhorbairt chun freagairt do ghéarchéimeanna, ag tacú le hathchóiriú an chórais dhaonnúil faoi stiúir na NA i gcomhar le gníomhairí agus le bronntóirí daonnúla eile.

Ina theannta sin, i bhfianaise an ghá atá anois le cúnamh daonnúil, tá sé riachtanach dlús a chur faoi mhaoiniú agus é a éagsúlú agus tuarthacht, solúbthacht agus comhordú straitéiseach an mhaoinithe sin a mhéadú.

Cúnamh agus measúnacht fadtéarmach

Ag teacht le hoibríochtaí éigeandála a thionscnaítear nuair a tharlaíonn géarchéim, geallann AE go n-oibreoidh sé i dtreo rioscaí agus leochaileacht a laghdú agus daoine a ullmhú le haghaidh tubaistí nádúrtha, ar leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta bunaithe ar Chreat Gníomhaíochta Hyogo (á ionadú i Márta 2015 ag Creat Sendai um Laghdú Rioscaí Tubaistí 2015-2030).

Tacaíonn sé freisin le hathrú, gnóthú luath agus forbairt, go háirithe tríd nasc níos fearr idir fóirithint, athshlánú agus forbairt (LRRD).

Gníomh daonnúil ar leibhéal AE

Deimhnítear sa Chomhdhearcadh go bhfuil buntáiste comparáideach ag an Aontas agus breisluach ó thaobh comhlántacht a fheabhsú idir bronntóirí daonnúla AE agus bronntóirí idirnáisiúnta a bhuíochas do: a líonra saineolaithe domhanda; a ról ó thaobh comhtháthú beartais a áirithiú agus dea-chleachtas daonnúil a chur chun cinn; a sholúbthacht ó thaobh idirghabháil a dhéanamh i réimsí atá íogair ar bhonn polaitiúil; agus comhordú a éascú.

Ghlac AE le Plean Gníomhaíochta le haghaidh 2008-2013 a threoraíonn an comhar idir bronntóirí bunaithe ar chur chuige d’ardchaighdeán maidir le cabhair. Rinneadh athbhreithniú ar an gcur i bhfeidhm in 2010 trí Athbhreithniú meán-Téarmach a ndearnadh measúnacht air trí measúnacht neamhspleách in 2014. Deimhníodh bailíocht an Chomhdhearcaidh sa mheasúnacht agus moladh é a chur i bhfeidhm.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach suíomh Gréasáin na hArd-Stiúrthóireachta um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt (AS CIF).

EOCHAIR-THÉARMAÍ

Daonnacht: ní mór dul i ngleic le fulaingt dhaonna áit ar bith ina n-aimsítear é, agus aird go háirithe ar na daoine is leochailí sa daonra.

Neodracht: níor cheart go dtabharfaí cabhair dhaonnúil i bhfabhar aon taobh faoi leith i gcoimhlint nó in agóid armtha.

Neamhchlaontacht: níor cheart cabhair dhaonnúil a chur ar fáil ach amháin ar bhonn riachtanais, gan idirdhealú idir daonraí a ndéanann sé difear dóibh nó eatarthu.

Neamhspleáchas: neamhspleáchas cuspóirí daonnúla ó chuspóirí polaitiúla, eacnamaíocha, míleata nó ó chuspóirí eile, agus é mar phríomhaidhm amháin fulaingt íobartaigh géarchéimeanna daonnúla a fhuascailt agus an fhulaingt sin a chosc.

Nuashonrú is déanaí: 27.04.2015

Top