Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Córais chliste iompair a úsáid san Eoraip

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Córais chliste iompair a úsáid san Eoraip

Meastar go gcuideoidh Córais Chliste Iompair (CCI) le córas iompair níos glaine, níos sábháilte agus níos éifeachtúla a chruthú ar fud an Aontais Eorpaigh (AE).

GNÍOMH

Treoir 2010/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 ar an gcreat le córais chliste iompair a úsáid i réimse an iompair ar bóthar agus do chomhéadain le bealaí iompair eile.

ACHOIMRE

Meastar go gcuideoidh Córais Chliste Iompair (CCI) le córas iompair níos glaine, níos sábháilte agus níos éifeachtúla a chruthú ar fud an Aontais Eorpaigh (AE).

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Féachtar le cothú a dhéanamh ar fhorbairt na dteicneolaíochtaí nuálaíocha iompair chun CCI a chruthú. Déanfar é seo trí chaighdeáin agus trí shonraíochtaí coitianta AE a thabhairt isteach. Féachann siad seo le seirbhísí CCI comh-inoibritheacha* agus éifeachtúla a bhunú ach a fhágáil faoi na tíortha AE aonair a chinneadh cén córais le hinfheistíocht a dhéanamh iontu.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuimsíonn CCI réimse leathan seirbhísí

Baineann an treoir le feidhmchláir agus seirbhísí CCI in earnáil iompair ar bóthar AE agus leis an mbealach ina ndéanann na feidhmchláir seo cumarsáid le bealaí iompair eile.

Is éard is CCIanna ann ná córais ina gcuirtear teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide i bhfeidhm i réimse an iompair ar bóthar, lena n-áirítear infreastruchtúr, feithiclí agus úsáideoirí, agus i mbainistiú tráchta agus bainistiú soghluaisteachta.

Tá na nithe seo a leanas ainmnithe mar réimsí tosaíochta d’fhorbairt agus úsáid na sonraíochtaí agus na gcaighdeán:

 • an úsáid is fearr as sonraí bóithre, tráchta agus taistil, e.g. chun ligean d’úsáideoirí bóthar turais a phleanáil;
 • leanúnachas na seirbhísí CCI bainistíochta tráchta agus lasta (i.e. seirbhísí nach gcuirtear bac orthu nuair a thrasnaíonn trucailí teorainneacha);
 • feidhmchláir CCI um shábháilteacht agus slándáil ar bóthar (e.g. fógraí faoin gcontúirt maidir le hinfheictheacht lag, nó daoine, ainmhithe agus smionagar ar an mbóthar);
 • an fheithicil a nascadh leis an infreastruchtúr iompair, i.e. feithiclí a fheistiú chun malartú sonraí nó faisnéise a chumasú.

Laistigh de na réimsí tosaíochta seo, tá sé ghníomh tosaíochta a dhíríonn ar:

 • 1.

  seirbhísí faisnéise taistil ilmhódaigh ar fud AE (d’aistir ina mbíonn modhanna éagsúla iompair i gceist, m.sh. traein agus long);

 • 2.

  seirbhísí faisnéise trácht fíor-ama ar fud AE;

 • 3.

  conas faisnéis tráchta a bhaineann le sábháilteacht ar bhóithre saor in aisce d’úsáideoirí a sholáthar;

 • 4.

  infhaighteacht chomhchuibhithe ar sheirbhís chomh-inoibritheach eCall ar fud AE;

 • 5.

  seirbhísí faisnéise d’áiteanna páirceála slán sábháilte do thrucailí agus feithiclí tráchtála;

 • 6.

  seirbhísí áirithinte d’áiteanna páirceála slán sábháilte do thrucailí agus feithiclí tráchtála.

Maidir le feidhmchláir agus seirbhísí CCI a úsáid, ní mór do thíortha AE an méid atá riachtanach a dhéanamh lena chinntiú go gcuirtear na sonraíochtaí ábhartha a ghlacann an Coimisiún i bhfeidhm. Coinníonn tíortha aonair AE an ceart le cinneadh a dhéanamh ar úsáid na bhfeidhmchlár agus seirbhísí ina gcríoch féin.

Seirbhís eCall le timpistí tráchta bóthair a thuairisciú

Sampla de 1 de na 6 ghníomh tosaíochta is ea seirbhís eCall ar fud AE. Tá obair ar bun le seirbhís eCall a thabhairt isteach do thimpistí trácht bóthair ar fud AE. Is é an príomhsmaoineamh ná go gcuireann an glaoch eCall 112 glaoch go huathoibríoch ar uimhir aonair éigeandála 112 na hEorpa má tharlaíonn timpiste bóthair thromchúiseach agus cuirtear suíomh na feithicle in iúl do na seirbhísí éigeandála. Ansin bunaítear nasc teileafóin leis an lárionad glaonna éigeandála cuí (ar a dtugtar pointí freagartha glaonna éigeandála - PSAPanna) agus seoltar sonraí faoin timpiste chuig na seirbhísí tarrthála, lena n-áirítear am na timpiste, an suíomh cruinn ag a bhfuil an fheithicil agus treo an taistil. Tá sé aontaithe ag tíortha AE an t-infreastruchtúr eCall PSAP atá de dhíth d’fháil agus láimhseáil cheart na nglaonna eCall uile a úsáid ina gcríoch faoin 1 Deireadh Fómhair 2017 ar a dhéanaí.

Obair ar bun ar ghníomhartha tosaíochta

I dtuarascáil a glacadh sa bhliain 2014 maidir le cur chun feidhme na treorach CCI luaitear go bhfuil trí chnuasach de shonraíochtaí glactha (eCall, íosfhaisnéis uilechoiteann tráchta maidir le sábháilteacht ar bhóithre agus seirbhísí faisnéise d’áiteanna páirceála slán sábháilte).

Glacadh le sonraíochtaí do sheirbhísí faisnéise trácht fíor-ama ar fud AE i mí na Nollag 2014 agus tá obair ar shonraíochtaí do sheirbhísí faisnéise taistil ilmhódaigh ar fud AE ar bun i 2015. Maidir leis an ngníomh tosaíochta deiridh - seirbhísí áirithinte d’áiteanna páirceála slán sábháilte do thrucailí agus feithiclí tráchtála - níl gníomh ar bith eile beartaithe go luath amach anseo.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Ón 26 Lúnasa 2010.

CÚLRA

Meastar go dtiocfaidh méadú ar líon an iompair ar bóthar in AE. Is dócha go mbeidh sé seo ina chúis le brú tráchta méadaithe ar na bóithre, méadú ar ídiú fuinnimh agus fadhbanna comhshaoil agus sóisialta. Tá gá le nuálaíochtaí ar nós CCIanna chun teacht ar réiteach ar fhadhbanna dá leithéid. Is feidhmchláir fhorbartha iad a fhéachann le seirbhísí nuálaíocha a chur ar fáil do mhodhanna éagsúla iompair agus bainistíocht tráchta. Cuireann siad ar chumas na n-úsáideoirí níos mó eolais a bheith acu faoi choinníollacha iompair agus úsáid níos sábháilte agus níos fearr a bhaint as líonraí iompair.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach córais chliste iompair ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

PRÍOMHTHÉARMA

* Comh-inoibritheacht: an cumas atá ag córais agus na próisis ghnó atá mar bhonn leo sonraí a mhalartú agus faisnéis agus eolas a chomhroinnt.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2010/40/AE

26.8.2010

27.2.2012

I O L 207, 6.8.2010, lgh. 1-13

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 305/2013

23.4.2013 - ach amháin d’infreastruchtúir atá in úsáid cheana (23.4.2014)

-

IO L 91, 3.4.2013, lgh. 1-4

Rialachán (AE) Uimh. 885/2013

1.10.2013 - ach amháin do sheirbhísí atá in úsáid cheana (1.10.2015)

-

IO L 247, 18.9.2013, lgh. 1-5

Rialachán (AE) Uimh. 886/2013

1.10.2013 - ach amháin do sheirbhísí atá in úsáid cheana (1.10.2015)

-

IO L 247, 18.9.2013, lgh. 6-10

Rialachán (AE) 2015/962

13.7.2017

-

IO L 157, 23.6.2015, lgh. 21-31

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh Uimh. 585/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 ar an tseirbhís chomh-inoibritheach ar fud AE eCall a chur in úsáid (I O L 164, 3.6.2014, lgh. 6-9).

Rialachán (AE) 2015/758 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le riachtanais um chineálcheadú chun an córas infheithicle eCall bunaithe ar an tseirbhís 112 a úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE (IO L 123, 19.5.2015, lgh. 77-89)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig ó Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Cur Chun Feidhme na Treorach 2010/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 ar an gcreat le Córais Chliste Iompair a úsáid i réimse an iompair ar bóthar agus do chomhéadain le bealaí iompair eile (COM(2014) 642 final an 21.10.2014).

Nuashonraithe 02.04.2015

Top