Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rochtain ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rochtain ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus

Tá an tsaoirse seirbhísí a sholáthar ina phrionsabal bunúsach den chomhbheartas iompair agus ceanglaítear ann go bhfuil rochtain ag iompróirí ó gach tír AE ar mhargaí idirnáisiúnta iompair gan idirdhealú ar fhorais náisiúntachta nó áit bhunaithe. Bunaítear sa rialachán seo na coinníollacha maidir le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí de chóiste nó de bhus laistigh de AE ag iompróirí ar fruiliú nó ar airgead.

ACHOIMRE

Sa rialachán seo déantar Rialachán Uimh. 684/92 agus Rialachán Uimh. 12/98 a chumasc isteach i rialachán aonair chun na rialacha a shoiléiriú agus a shimpliú maidir le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí de bhóthar laistigh de AE agus na coinníollacha faoinar féidir le hiompróirí neamhchónaitheacha seirbhísí náisiúnta iompair a oibriú laistigh de thír AE.

An tsaoirse seirbhísí a sholáthar

Tá cead ag iompróir seirbhísí idirnáisiúnta iompair rialta a chur i gcrích, lena n-áirítear seirbhísí speisialta rialta agus seirbhísí ócáideacha de chóiste agus de bhus, gan idirdhealú bunaithe ar náisiúntacht nó áit bhunaithe má:

  • tá sé údaraithe sa tír AE bhunaíochta iompar a chur i gcrích trí sheirbhísí rialta de réir na coinníollacha maidir le rochtain ar an margadh faoin dlí náisiúnta;
  • má chomhlíonann sé na coinníollacha laistigh de rialacha AE maidir le duine do ghlacadh slí bheatha air féin mar oibritheoir ag iompar paisinéirí de bhóthar in oibríochtaí iompair náisiúnta agus idirnáisiúnta.
  • má chomhlíonann sé na ceanglais dhlíthiúla maidir le caighdeáin AE um thiománaithe agus um fheithiclí.

Ceadúnas Comhphobail

Tá iompar idirnáisiúnta paisinéirí de chóiste agus de bhus faoi réir ceadúnas Comhphobail a eisíonn údaráis inniúla na tíre AE bunaíochta. Eisítear an ceadúnas in ainm an iompróra le haghaidh tréimhse in-athnuaite suas le 10 mbliana agus níl sé inaistrithe. Ina theannta sin féadfaidh tíortha AE a chinneadh an bhfuil an ceadúnas Comhphobail bailí d’oibríochtaí náisiúnta iompair.

Seirbhísí rialta faoi réir údarú

Eisítear na húdaruithe in ainm an iompróra le haghaidh tréimhse in-athnuaite suas le cúig bliana agus níl siad inaistrithe. Mar sin féin, féadfaidh iompróir údaraithe, le toiliú ó údarás inniúil na tíre AE ina bhfuil an pointe imeachta lonnaithe, seirbhís a oibriú trí fhochonraitheoir. Eisítear na húdaruithe i gcomhaontú le húdaráis inniúla na dtíortha AE eile a mbailítear nó a scaoiltear amach paisinéirí ar a gcríocha. Ní mór dóibh an cineál seirbhíse, an bealach, na stopanna, agus an t-amchlár, agus tréimhse na bailíochta a shonrú, agus tabharfaidh siad cead dá sealbhóir seirbhísí rialta a oibriú i gcríocha na dtíortha AE uile a rachaidh bealaí na seirbhíse tríothu.

Tabharfar údarú, lena n-áirítear d’athnuachan agus athrú ar údarú, ach amháin más rud é:

  • nach féidir leis an t-iarratasóir na seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil leis an trealamh atá ar fáil go díreach dó;
  • nár chloígh an t-iarratasóir leis an reachtaíocht náisiúnta nó idirnáisiúnta um iompar de bóthar;
  • nár cloíodh le coinníollacha an údaraithe i gcás iarratais ar athnuachan;
  • go gcinneann tír AE go mbeadh tionchar tromchúiseach ag an tseirbhís lena mbaineann ar bhailíocht seirbhíse inchomparáide arna cumhdach le conradh seirbhíse poiblí amháin nó níos mó;
  • go gccinneann tír AE nach é iompar paisinéirí idir tíortha AE éagsúla príomhchuspóir na seirbhíse.

Ach amháin i gcás force majeure, déanfaidh an t-oibritheoir seirbhíse rialta na bearta uile is gá lena ráthú go mbeidh seirbhís iompair ann a chomhlíonfaidh na caighdeáin a bhaineann le leanúnachas, le tráthrialtacht agus le hacmhainn agus a chomhlíonann na coinníollacha arna leagan síos ag an údarás inniúil.

Cabatáiste

Tá oibríochtaí cabatáiste údaraithe do na seirbhísí seo a leanas:

  • seirbhísí náisiúnta paisinéirí de bhóthar a chuirtear i gcrích ar bhonn sealadach ag iompróir i dtír aíochta AE;
  • paisinéirí a bhailiú agus a scaoileadh amach laistigh den tír AE chéanna le linn seirbhíse tráthrialta idirnáisiúnta ar choinníoll nach é príomhchuspóir na seirbhíse sin é.

Rialuithe agus pionóis

Ní mór d’iompróirí a oibríonn seirbhís rialta ticéid iompair aonair nó comhthicéid iompair a eisiúint, ar a léirítear na pointí imeachta agus cinn scríbe, tréimhse bhailíochta an ticéid, agus táille an iompair.

I gcás sárú tromchúiseach ar reachtaíocht AE maidir le hiompar ar bhóthar, ní mór d’údaráis inniúla thír AE bhunaíochta an iompróra lena mbaineann an gníomh iomchuí a dhéanamh, ina bhféadfaí rabhadh nó forchur pionóis riaracháin a bheith ann. Má dhéanann iompróir neamhchónaitheach sárú tromchúiseach ar reachtaíocht AE maidir le hiompar ar bhóthar, cuirfidh an tír AE ina ndearbhaítear an sárú cur síos ar an sárú, an chatagóir, an cineál agus tromchúise an tsáraithe, mar aon leis na pionóis a forchuireadh, chuig údaráis inniúla thír AE bhunaíochta an iompróra. Ní mór gach sárú tromchúiseach a thaifeadadh sa chlár náisiúnta leictreonach um ghnóthais iompair ar bóthair.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 4 Nollaig 2009.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 (IO L 300, 14.11.2009, lgh. 88–105)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

Nuashonraithe 13.12.2015

Top