Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slándáil na heitlíochta sibhialta: rialacha ar fud an AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Slándáil na heitlíochta sibhialta: rialacha ar fud an AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR LEIS AN RIALACHÁN SEO?

 • Leagtar síos rialacha comhchoiteanna agus comhchaighdeáin bhunúsacha ann maidir le slándáil na heitlíochta agus maidir leis na agus nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar a gcur chun feidhme.
 • Tá feidhme aige maidir le gach aerfort sibhialta in AE, chomh maith le haeriompróirí agus eintitis a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí chuig na haerfoirt sin nó trí na haerfoirt sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhchaighdeáin bhunúsacha maidir leis an eitlíocht shibhialta a chosaint

Is iad seo a leanas samplaí de na gnéithe atá cumhdaithe faoi na caighdeáin seo:

 • scagadh paisinéirí agus bagáiste cábáin ionas nach n-iompraítear earraí toirmiscthe amhail airm agus pléascáin ar bord aerárthaí;
 • tá an bagáiste seiceáilte isteach (bagáiste a sheiceálann paisinéirí isteach) faoi réir scagtha roimh lódáil chomh maith;
 • slándáil aerfoirt (m.sh. rochtain rialaithe ar limistéir éagsúla aerfort, scagadh na foirne, seiceáil feithiclí chomh maith le faireachán agus patróil chun cosc a chur ar dhaoine neamhúdaraithe dul isteach sna limistéir sin);
 • cosaint an aerárthaigh agus seiceálacha nó cuardach slándála aerárthaigh roimh imeacht lena chinntiú nach bhfuil earraí toirmiscthe ar bith ar bord;
 • rialuithe slándála do lasta agus poist sula ndéantar é a lódáil ar an aerárthach;
 • rialuithe slándála do sholáthairtí aerfoirt (.i. soláthairtí atá beartaithe lena ndíol i siopaí saor ó dhleacht agus bialanna; soláthairtí eitilte (m.sh. bia agus deoch do phaisinéirí);
 • earcaíocht agus oiliúint foirne;
 • feidhmíocht trealamh slándála (e.g go gcloíonn an trealamh a úsáidtear do scagadh agus rialuithe rochtana le sonraíochtaí sainithe agus go bhfuiltear ábalta na rialuithe slándála lena mbaineann a fheidhmiú leis).

I mí na Samhna 2015, ghlac an Coimisiún Eorpach Rialachán (AE) Uimh. 2015/1998 ina leagtar síos bearta mionsonraithe maidir leis na caighdeáin slándála sin a chur chun feidhme. Aisghairtear rialachán roimhe sin (Rialachán (AE) Uimh. 185/2010) leis, rialachán a leasaíodh os cionn 20 uair.

Oibleagáidí ar thíortha AE agus ar aerfoirt agus oibreoirí

Ní mór do thíortha:

 • údarás inniúil aonair a ainmniú le haghaidh slándáil eitlíochta;
 • clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta a bhunú chun freagrachtaí maidir le cur i bhfeidhm na gcomhchaighdeán bunúsach a shainiú;
 • clár náisiúnta um rialú cáilíochta a bhunú chun cáilíocht shlándáil na heitlíochta sibhialta a sheiceáil;

Ní mór d’aerfoirt, aerárthaigh agus eintitis;

 • clár slándála a shainiú agus a chur i bhfeidhm;
 • rialú cáilíochta inmheánaí a chinntiú.

Cigireacht an Choimisiúin

Déanann an Coimisiún cigireacht ar údaráis náisiúnta lena n-áirítear cigireachtaí ar aerfoirt, aeriompróirí agus eintitis (gan fhógra). Ní mór don údarás náisiúnta easnaimh ar bith a cheartú. Tá údaráis náisiúnta freagrach as rialú agus forfheidhmiú de cháilíocht phríomhúil agus ní mór dóibh iniúchtaí agus cigireacht, faoina gcumhdaítear gach aerfort, aeriompróir agus eintiteas, a dhéanamh dá réir sin chomh maith.

Aitheantas ar chaighdeáin choibhéiseacha um shlándáil eitlíochta le tíortha nach tíortha AE iad

D’fhéadfadh AE caighdeáin shlándála eitlíochta tíortha nach tíortha AE iad a aithint mar a bheith coibhéiseach le caighdeáin AE d’fhonn córas “slándála ilfhreastail” a cheadú. Ciallaíonn sé sin, mar shampla, nach gcaithfeadh paisinéirí ag teacht isteach go haerfoirt AE agus ag aistriú go ceann scríbe eile dul faoi scagadh arís a thuilleadh. Bheadh amanna naisc níos gaiste, costais níos ísle agus áisiúlacht fheabhsaithe do thaistealaithe mar thoradh air sin. Tá “slándáil ilfhreastail” ar cheann de chuspóirí reachtaíocht um shládáil eitlíochta AE.

Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm

Cinntear i dtuarascáil an Choimisiúin 2014 maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 “go leantar le hardleibhéal slándála a chinntiú in AE chun an eitlíocht shibhialta a chosaint i gcoinne gníomhartha de chur isteach neamhdhleathach” agus “go léiríonn cigireacht an Choimisiúin leibhéal seasta comhlíontachta”. Léirítear ann gur bhain easnaimh a sainaithíodh le fachtóirí daonna den chuid ba mhó. Sonraítear chomh maith, gur leanadh go sásúil de mholtaí an Choimisiúin maidir le gníomh ceartaitheach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN SEO?

Tá sé i bhfeidhm ón 29 Aibreán 2008 i leith.

CÚLRA

I ndiaidh imeachtaí an 11 Meán Fómhair 2001 sna Stáit Aontaithe, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Rialachán (CE) 2320/2002 lena mbunaítear na rialacha comhchoiteanna i réimse na slándála eitlíochta sibhialta. Cuirtear Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 in ionad Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach suíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an mbeartas um shlándáil eitlíochta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna sa réimse um shlándáil eitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 (IO L 97, 9.4.2008, lgh. 72-84)

Rinneadh leasuithe leantacha ar Rialachán (CE) 300/2008 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 72/2010 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2010 lena leagtar síos nósanna imeachta chun cigireacht an Choimisiúin a dhéanamh sa réimse um shlándáil eitlíochta (IO L 23, 27.1.2010, lgh. 1-5). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1254/2009 an 18 Nollaig 2009 ón gCoimisiún lena leagtar amach critéir chun cead a thabhairt do thíortha AE maolú ó na comhchaighdeáin bhunúsacha maidir le slándáil eitlíochta agus bearta slándála malartacha a ghlacadh (IO L 338, 19.12.2009, lch. 17)

Rialachán (AE) Uimh. 272/2009 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2009 lena leagtar síos na bearta mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm na gcomhchaighdeán bunúsach um shlándáil eitlíochta atá leagtha síos san Iarscríbhinn le Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 91, 3.4.2009, lgh. 7-13). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2015/1998 ón gCoimisiún an 5 Samhain 2015 ina leagtar síos bearta mionsonraithe maidir leis na caighdeáin slándála sin a chur chun feidhme (IO L 299, 14.11.2015, lgh. 1-142). Féach an leagan comhdhlúite.

Tuarascáil

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle —tuarascáil bhliantúil 2014 maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna sa réimse um shlándáil eitlíochta sibhialta (COM(2015) 360 final, an 23.7.2015)

Nuashonraithe 02.05.2016

Top