Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht mhuirí: Rialú Stáit ar Chalafoirt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht mhuirí: Rialú Stáit ar Chalafoirt

ACHOIMRE

Is contúirteach iad longa atá faoi bhun caighdeáin, bíonn siad ina gcúis truaillithe agus bíonn dálaí neamhshláintiúla maireachtála agus oibre ar a mbord. Áirithítear le rialuithe diana go gcomhlíonann gach soitheach in uiscí AE, na hÍoslainne agus na hIorua na caighdeáin sábháilteachta reatha.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Tugtar cúnamh laghdú mór a dhéanamh ar loingseoireacht faoi bhun caighdeáin in uiscí AE. Déantar an méid sin ann trína áirithiú go gcloínn longa le rialacha idirnáisiúnta sábháilteachta muirí agus comhshaoil agus trí chritéir choiteanna a leagan síos le haghaidh cigireachtaí loinge.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an reachtaíocht maidir le haon long incháilithe agus a criú atá ag tabhairt cuairte ar chalafort Eorpach ar bith nó ar ancaire ann.

Ní mór do rialtais AE a áirithiú go bhfuil líon leordhóthanach cigirí cáilithe acu ag a bhfuil na hacmhainní is gá chun na rialuithe a chur i bhfeidhm.

Tugtar próifíl riosca sa bhunachar sonraí cigireachta do gach long incháilithe a bhaineann leas as calafort AE. Tá an méid sin bunaithe ar chritéir amhail cineál agus aois soithigh, agus cinntear leis críochnúlacht agus minicíocht na gcigireachtaí.

Is éigeantach iad na cigireachtaí bliantúla i gcás long a bhfuil próifíl ardriosca acu agus is roghnach é i gcás long eile.

Tugtar tús áite do chigireacht a dhéanamh ar shoithí nach dtagann i dtír go minic i gcalafoirt in AE.

Le linn cigireachtaí tosaigh, seiceáiltear go bhfuil deimhnithe agus doiciméid in ord agus déantar measúnú ar riocht foriomlán loinge.

Má thagann easnaimh chun solais, cuirtear an long faoi réir cigireachta níos mionsonraí.

Bíonn cigireachtaí breisithe teoranta do shoithí a bhfuil próifíl ardriosca acu, longa paisinéirí, agus iompróirí ola, iompróirí gáis agus olliompróirí atá breis is 12 bhliain d'aois.

Ní mór aon easnaimh a thagann chun solais a chur ina gceart. Más léir go gcuirtear an tsábháilteacht, an tsláinte nó an comhshaol i mbaol dá mbarr, cuirtear an soitheach faoi choinneáil go dtí go mbeidh siad ceartaithe.

D'fhéadfadh údaráis náisiúnta rochtain ar chalafort a dhiúltú do longa ar cuireadh faoi choinneáil iad níos mó ná dhá uair le 2 bhliain nó 3 bliana anuas.

Féadfaidh úinéirí nó oibreoirí loinge achomharc a dhéanamh i gcoinne cur faoi choinneáil nó diúltú rochtana ar bith.

Déanann an Coimisiún Eorpach an bunachar sonraí cigireachta a chothabháil agus a nuashonrú. Foilsíonn sé, ar bhonn rialta, sonraí cuideachtaí a bhfuil rátaí ísle nó an-íseal acu, ar shuíomh gréasáin poiblí.

Ní chlúdaítear sa reachtaíocht soithí tacaíochta iascaireachta nó cabhlaigh, longa cogaidh, cineálacha áirithe long adhmad ná luaimh phríobháideacha.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm aici ón 17 Meitheamh 2009, cé go raibh go dtí an 1 Eanáir 2011 ag tíortha AE chun a gcuid córais reachtaíochta agus riaracháin a chur in oiriúint.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

GNÍOMH

Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialú Stáit ar chalafoirt a chur chun feidhme

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/16/CE

17.6.2009

31.12.2010

IO L 131, 28.5.2009, lgh. 57-100.

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2013/38/AE

20.8.2013

21.11.2014

IO L 218, 14.8.2013, lgh. 1-7.

Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013

30.12.2013

-

IO L 330, 10.12.2013, lgh. 1-20

Rialachán (AE) Uimh. 2015/757

1.7.2015

-

IO L 123, 19.5.2015, lgh. 55-76

Rinneadh leasuithe agus athruithe comhleanúnacha ar Threoir 2009/16/CE a ionchorprú sa téacs bunaidh. Is fiúntas faisnéiseach amháin atá leis an leagan comhdhlúite seo

Nuashonraithe 30.09.2015

Top