Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rialacha sábháilteachta agus caighdeáin sábháilteachta le haghaidh long paisinéirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rialacha sábháilteachta agus caighdeáin sábháilteachta le haghaidh long paisinéirí

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/45/CE: rialacha sábháilteachta agus caighdeáin sábháilteachta le haghaidh long paisinéirí

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Tugtar isteach caighdeáin aonfhoirmeacha sábháilteachta inti maidir le beathaí agus maoin daoine ar longa paisinéirí ach ar árthaí mórluais chomh maith, amhail duillárthaigh, a úsáidtear i dturais intíre in uiscí AE, i.e. idir calafoirt na tíre AE céanna.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an reachtaíocht seo maidir le soithí paisinéirí atá déanta as cruach nó as ábhar coibhéiseach agus maidir le hárthaí mórluais.

Déantar soithí paisinéirí a roinnt ina 4 aicme (A, B, C, D) de réir na limistéar mara ina bhféadfaí iad a oibriú.

Foilsíonn tíortha AE liosta de na limistéir mhara agus de na haicmí soithigh lena mbaineann, lena n-áirítear tréimhsí teoranta ar bith, i mbunachar sonraí atá ar fáil go poiblí.

Leagtar amach ceanglais theicniúla mhionsonraithe sa reachtaíocht maidir leis na bearta sábháilteachta nach mór do shoithí iad a urramú amhail

tógáil,

cobhsaíocht,

innealra,

earraí leictreacha,

cosaint ar dhóiteáin agus tarrtháil.

Féadfaidh údaráis náisiúnta ceanglais sábháilteachta bhreise a iarraidh má cheapann siad go dteastaíonn sin de réir sainchúinsí áitiúla.

Déantar cigireacht ar gach soitheach paisinéirí atá cláraithe i dtír AE sula gcuirtear í seirbhís é agus uair amháin sa bhliain ar a laghad ina dhiaidh sin.

Tugtar Deimhniú bliantúil um Shábháilteacht Long Paisinéirí i leith gach soithigh phaisinéirí a chomhlíonann na caighdeáin sábháilteachta.

Ní mór d’údaráis náisiúnta pionóis a chur i bhfeidhm atá “éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach” maidir le sárú ar bith ar na caighdeáin sábháilteachta.

Níl feidhm ag an reachtaíocht maidir le cineálacha éagsúla soithí amhail

longa cogaidh,

longa adhmaid bunúsacha,

longa paisinéirí stairiúla bunaidh nó macasamhlacha,

luaimh ina gcoinnítear 12 phaisinéir nó níos lú nó

soithí nach n-úsáidtear ach i gcalafoirt amháin.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 15 Iúil 2009.

CÚLRA

Ní mór do shoithí a úsáidtear le haghaidh turas intí in uiscí AE na bunchaighdeáin sábháilteachta a chomhlíonadh chun beatha a bpaisinéirí agus a gcriúnna a chosaint. Rinneadh iad sin a neartú go mór ón am a ndeachaigh an bád farantóireachta Estonia go tóin poill sa Mhuir Bhailt i 1994.

Is é Treoir 2009/45/CE an ionstraim reachtaíochta AE is fairsinge sa réimse um shábháilteacht soithí paisinéirí. Tá sé forlíonta le rialacha sonracha AE maidir le longa paisinéirí róró (rolladh ann/rolladh as) agus árthaí mórluais, agus clárú na ndaoine ar bord.

GNÍOMH

Treoir 2009/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le rialacha sábháilteachta agus caighdeáin sábháilteachta le haghaidh long paisinéirí (Athmhúnlú)

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir Uimh. 2009/45/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 98/41/CE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1998 maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d’iompar paisinéirí ag oibriú le dul isteach agus amach as calafoirt Bhallstáit an Chomhphobail (IO L 188, 2.7.1998, lgh. 35-39). Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 1999/35/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 1999 maidir le córas suirbhéanna sainordaitheacha maidir le hoibríocht shábháilte seirbhísí rialta farantóireachta róró agus árthaí paisinéirí mórluais (IO L 138, 1.6.1999, lgh. 1-19). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 16.11.2015

Top