Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht mhuirí AE: eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht mhuirí AE: eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

Bhunaigh an tAontas Eorpach (AE) creatlach dhlíthiúil lena rialaítear na caidrimh idir tíortha AE agus na heagraíochtaí aitheanta* atá ainmnithe chun cigireachtaí agus suirbhéanna a dhéanamh ar longa, agus iad a dheimhniú ar a son.

GNÍOMH

Treoir 2009/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin le haghaidh eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge agus le haghaidh gníomhaíochtaí ábhartha lucht riaracháin muirí

ACHOIMRE

Bhunaigh an tAontas Eorpach (AE) creatlach dhlíthiúil lena rialaítear na caidrimh idir tíortha AE agus na heagraíochtaí aitheanta* atá ainmnithe chun cigireachtaí agus suirbhéanna a dhéanamh ar longa, agus iad a dheimhniú ar a son.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar síos na rialacha agus na coinníollacha ann faoinar féidir le tír AE, mar bhratstát, eagraíocht aitheanta a údarú chun cigireachtaí reachtúla agus deimhniúcháin a dhéanamh ar a son.

PRÍOMHPHOINTÍ

Údarú na n-eagraíochtaí aitheanta

Ní mór do thíortha AE a áirithiú go gcuireann a lucht riaracháin na coinbhinsiúin* idirnáisiúnta ábhartha i bhfeidhm maidir le cigireacht agus deimhniú long a bhfuil a mbratach ar foluain acu.

Féadfaidh tír AE údarú a thabhairt d’eagraíochtaí gabháil go hiomlán nó i bpáirt do na cigireachtaí agus suirbhéanna a bhaineann le deimhniúcháin* reachtúla long a eisiúint nó a athnuachan. Ní féidir léi na dualgais sin a bhronnadh ach amháin ar eagraíochtaí aitheanta.

Is féidir dualgais maidir le heisiúint deimhniúchán raidió sábháilteachta long lastais a shannadh, áfach, ar chomhlachtaí príobháideacha ceadaithe a bhfuil an saineolas dóthanach agus an pearsanra cáilithe acu.

Ní féidir le tír AE diúltú aon eagraíochtaí aitheanta a údarú. Féadfaidh sé cinneadh a dhéanamh mar sin féin teorainn a chur le líon na n-eagraíochtaí a gheobhaidh údarú ar bhonn critéar oibiachtúil agus neamh-idirdhealaitheach.

Is féidir eagraíochtaí atá lonnaithe i dtíortha neamh-AE a aithint ar leibhéal AE agus féadfaidh rialtais na dtíortha AE iad a údarú ina dhiaidh sin. Sna cásanna sin, féadfar socruithe údaraithe cómhalartacha a iarraidh.

Caidrimh oibre

Nuair a thugann tír AE údarú d’eagraíocht aitheanta, bunaíonn sé “caidreamh oibre” léi. Rialaítear é sin trí chomhaontú, ina bhfuil clásail a bhaineann le dliteanas airgeadais, iniúchadh tréimhsiúil dualgas, cigireachtaí randamacha agus mionsonraithe ar longa agus tuairisciú éigeantach faisnéise a bhaineann le haicme (is grúpa long é “aicme” loinge a bhfuil an dearadh céanna acu). D’fhéadfaí iarraidh ar eagraíochtaí údaraithe ionadaíocht áitiúil a bheith acu sa tír atá i gceist.

Ní mór do thíortha AE an Coimisiún Eorpach a chur ar an eolas maidir leis na caidrimh oibre atá bunaithe acu.

Féadfaidh tír AE údarú eagraíochta aitheanta a chur ar fionraí nó a tharraingt siar má mheasann sí nach gcomhlíonann an eagraíocht na coinníollacha maidir lena cuid dualgas a chomhlíonadh níos mó.

Monatóireacht

Ní mór do thíortha AE a áirithiú go gcomhlíonann eagraíochtaí aitheanta atá ag gníomhú ar a son a gcuid dualgais go héifeachtach. Ba cheart dóibh monatóireacht a dhéanamh orthu gach 2 bhliain agus ba cheart dóibh tíortha AE agus an Coimisiún a chur ar an eolas maidir leis na gníomhaíochtaí monatóireachta sin.

Nuair atá monatóireacht á déanamh ar longa mar stát calafoirt, ní mór do thír AE an Coimisiún agus tíortha AE eile a chur ar an eolas:

  • mura gcomhlíonann long a bhfuil an deimhniú reachtúil bailí aici ceanglais ábhartha na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta;
  • má fhaightear amach go bhfuil long a bhfuil deimhniú* aicme bailí aici easnamhach maidir le míreanna atá cumhdaithe faoin deimhniú sin.

Níor cheart do thír AE tuairisc a thabhairt faoi longa atá ag bagairt go tromchúiseach ar shábháilteacht agus don tsábháilteacht agus don chomhshaol ach amháin nuair atá fianaise ann go raibh iompar neamartach ar bun ag an eagraíocht aitheanta. Ní mór eagraíochtaí a choinneáil ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta ceartaitheacha is gá a dhéanamh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Ón 17 Meitheamh 2009.

CÚLRA

Glacadh leis an treoir seo ag an am céanna le Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna le haghaidh eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge. Aisghairtear Treoir 94/57/CE leis an dá ionstraim. Cruthaítear córas ceadúnaithe ar leibhéal AE leis an rialachán ar réamhriachtanas é d’aon eagraíocht a bheith údaraithe ag tír AE i gcomhthéacs Threoir 2009/15/CE.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

*Eagraíocht aitheanta: eagraíocht atá aitheanta de réir Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna le haghaidh eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge (féach cúlra).

*Coinbhinsiúin idirnáisiúnta: an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir an 1 Samhain 1974 (SOLAS 74) cé is moite de Chaibidil XI-2 den Iarscríbhinn léi sin; an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte an 5 Aibreán 1966; an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc an 2 Samhain 1973 (MARPOL); mar aon leis na prótacail agus na leasuithe leis sin, agus cóid ghaolmhara an stádais éigeantaigh i ngach tír AE, cé is moite de mhíreanna 16.1, 18.1 agus 19 de chuid 2 de Chód Cur chun Feidhme Ionstraimí IMO, agus d’ailt 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 agus 3.9.3.3 de chuid 2 de Chód IMO le haghaidh Eagraíochtaí Aitheanta, ina leagan cothrom le dáta.

*Deimhniú reachtúil: deimhniú arna eisiúint ag bratstát nó thar ceann bratstáit de réir na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta.

*Deimhniú aicme: deimhniú maidir le hoiriúnacht loinge le haghaidh úsáide áirithe nó seirbhíse arna eisiúint de réir rialacha agus nósanna imeachta na heagraíochtaí aitheanta.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2009/15/CE

17.6.2009

17.6.2011

IO L 131 an 28.5.2009, lgh 47-56

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2014/111/AE

21.12.2014

31.12.2015

IO L 366 an 20.12.2014, lgh 83-87

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin le haghaidh eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge (Iris Oifigiúil L 131 an 28.5.2009, lgh 11-23). Leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 06.08.2015

Top