Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht ar muir: eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta longa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht ar muir: eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta longa

Tá creat dlíthiúil curtha ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) a bhaineann le gníomhaíochtaí a aithint agus le monatóireacht a dhéanamh orthu a bhíonn ar siúl ag eagraíochtaí atá freagrach as cigireachtaí agus suirbhéanna a dhéanamh ar longa ar son thíortha AE, ina gcáil mar bhratstáit.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d’eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

ACHOIMRE

Tá creat dlíthiúil curtha ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) a bhaineann le gníomhaíochtaí a aithint agus le monatóireacht a dhéanamh orthu a bhíonn ar siúl ag eagraíochtaí atá freagrach as cigireachtaí agus suirbhéanna a dhéanamh ar longa ar son thíortha AE, ina gcáil mar bhratstáit.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Cruthaítear córas ceadúnaithe (aitheantais) faoin rialachán seo, córas atá faoi réir ag roinnt critéar agus oibleagáidí a chinntíonn go mbíonn ar eagraíocht aitheanta an déine chéanna a chur i bhfeidhm maidir leis na longa go léir atá ar chlár na heagraíochta, gan bacadh leis an mbratach atá curtha ar foluain acu.

PRÍOMHPHOINTÍ

Scéim aitheantais AE

Ní mór do thíortha AE iarratas a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh chun aitheantas a fháil le haghaidh eagraíochta.

Déanann an Coimisiún Eorpaigh aitheantas a dheonú agus a bhainistiú go lárnach. Más mian le heagraíocht aitheantas a fháil ó thír AE, ní mór don eagraíocht sin cigireachtaí agus suirbhéanna reachtúla a dhéanamh ar na longa a bhfuil bratach na tíortha sin curtha ar foluain acu (Treoir 2009/15/CE).

Chun aitheantas a fháil, ní mór don eagraíocht cloí leis na híoschritéir seo:

  • ní mór pearsantacht dhlíthiúil a bheith aici;
  • sármhaitheas gairmiúil a bheith aici;
  • taithí a bheith aici;
  • neamhspleáchas a bheith aici;
  • ní mór don eagraíocht a bheith á rialú ag cód eitice; agus
  • ní mór córas deimhnithe bainistíochta cáilíochta a bheith á úsáid aici.

Féadfaidh an Coimisiún Eorpach a éileamh ar an eagraíocht beart coisctheach agus feabhais a dhéanamh má theipeann uirthi cloí leis na riachtanais nó más rud é go bhfuil feidhmíocht na heagraíochta imithe go mór in olcas sa réimse um chosc ar thruailliú agus sa réimse sábháilteachta.

Fíneálacha, íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis agus aistarraingt an aitheantais

Féadfaidh an Coimisiún Eorpach fíneálacha a ghearradh ar eagraíocht aitheanta más rud é go bhfuil feidhmíocht na heagraíochta ag dul in olcas nó nach bhfuil íoschritéir nó íos-oibleagáidí an rialacháin á comhlíonadh aici nó nach ndéanann an eagraíocht é sin arís is arís eile, rudaí a nochtann easnaimh thromchúiseacha i struchtúr na heagraíochta nó ina córais, nósanna imeachta nó rialuithe inmheánacha. Má chuireann an eagraíocht faisnéis mhícheart nó neamhiomlán ar fáil d’aon ghnó i gcomhthéacs measúnaithe, féadfar fíneáil a ghearradh uirthi freisin.

Má theipeann ar an eagraíocht na bearta riachtanacha feabhais agus coisctheacha a chur i bhfeidhm, féadfaidh an Coimisiún Eorpach cinneadh a dhéanamh freisin chun íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a eisiúint i gcoinne na heagraíochta aitheanta.

Féadfaidh an Coimisiún Eorpach cinneadh a dhéanamh, ar iarratas ó thír AE nó ar a thionscnamh féin, chun aitheantas a aistarraingt in imthosca sonracha. Féadfaidh na himthosca sin teacht chun cinn go háirithe nuair a theipeann ar eagraíocht cloí le híoschritéir nó le híos-riachtanais an rialacháin nó nuair a dhéanann an eagraíocht é sin arís is arís eile, nó más rud é go gcuirtear sábháilteacht nó an comhshaol i mbaol de bharr droch-fheidhmíochta.

Leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 788/2014 ón gCoimisiún rialacha mionsonraithe maidir le fíneálacha agus le híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a ghearradh agus le haitheantas a aistarraingt.

Measúnú a dhéanamh ar eagraíochtaí

Ní mór don Choimisiún Eorpach, agus don tír AE a chuir an t-iarratas ar aitheantas isteach, measúnú a dhéanamh ar na heagraíochtaí aitheanta gach dhá bhliain ar a laghad. Ní mór do mheasúnóirí scrúdú a dhéanamh le féachaint an bhfuil na hoibleagáidí agus na híoschritéir á gcomhlíonadh agus ní mór dóibh aire ar leith a thabhairt ar shábháilteacht, ar chosc ar thruailliú agus ar thaifid timpiste.

Rialacha agus nósanna imeachta

Iarrtar ar eagraíochtaí aitheanta dul i gcomhairle lena chéile chun a rialacha agus nósanna imeachta a chomhchuibhiú agus chun na coinníollacha a shainmhíniú atá riachtanach chun na deimhnithe aicme a aithint go frithpháirteach, deimhnithe a eisítear le haghaidh ábhar, trealaimh agus comhpháirteanna. Ní mór d’eagraíochtaí aitheanta glacadh le deimhnithe um threalamh muirí a chloíonn le Treoir 96/98/CE (nó, tar éis an 18 Meán Fómhair 2016, le Treoir 2014/90/AE) chun críocha aicmiúcháin.

Eintiteas neamhspleách um measúnú cáilíochta agus um dheimhniú

Ní mór d’eagraíochtaí aitheanta eintiteas neamhspleách um measúnú cáilíochta agus um dheimhniú a chur ar bun chun a gcórais bainistíochta cáilíochta a mheasúnú agus a dheimhniú. Ní mór don Choimisiún Eorpach measúnú a dhéanamh go tréimhsiúil ar obair an eintitis.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

Rialacha agus nósanna imeachta: na caighdeáin theicniúla a chuirtear le chéile ag eagraíocht aitheanta maidir le dearadh, le tógáil, le trealamh, le cothabháil agus le suirbhéireacht long.

Eagraíocht aitheanta: eagraíocht a aithnítear i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 391/2009.

Deimhniú aicme: doiciméid a eisítear ag eagraíocht aitheanta a dheimhníonn go bhfuil long oiriúnach d’úsáid nó seirbhís áirithe i gcomhréir leis na rialacha agus na nósanna imeachta atá leagtha síos ag an eagraíocht sin.

CÚLRA

Faoin Treoir 2009/15/CE, a glacadh léi ag an am céanna is a glacadh le Rialachán (CE) Uimh. 391/2009, cuirtear creat dlíthiúil ar bun lena rialaítear caidreamh idir na Ballstáit agus na heagraíochtaí aitheanta.

Féach láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le gníomhartha AE ar mhaithe le sábháilteacht mhuirí agus le cosaint an chomhshaoil chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 391/2009

17.6.2009

-

IO L 131, 28.5.2009, lgh. 11-23.

Nuashonraithe 23.04.2015

Top