Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht othar agus ionfhabhtaithe bainteach leis an gcúram sláinte a chosc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht othar agus ionfhabhtaithe bainteach leis an gcúram sláinte a chosc

 

ACHOIMRE AR:

Moladh – sábháilteacht othar, lena n-áirítear ionfhabhtaithe bainteach leis an gcúram sláinte a chosc agus a rialú

CAD IS AIDHM LEIS AN MOLADH?

 • Dúshlán mór don tsláinte phoiblí is ea sábháilteacht othar i rith na cóireála agus cruthaíonn sé costas suntasach. Gach bliain, bíonn idir 8 % go 12 % d’othair a thugtar isteach san ospidéal ag fulaingt le haimhréidheanna a bhaineann leis an gcúram a fuair siad in ospidéil san Aontas Eorpach (AE).
 • Iarrtar leis an moladh seo creat a thabhairt isteach d’fhonn sábháilteacht othar a fheabhsú* agus éifeachtaí díobhálacha a chosc*, go háirithe ionfhabhtaithe bainteach leis an gcúram sláinte* a fhéadfar a tholgadh in institiúidí cúram sláinte.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sábháilteacht othar

Beartais agus cláir náisiúnta ar shábháilteacht othar a bhunú agus a fhorbairt

 • Ba cheart do thíortha AE údarás inniúil a ainmniú a bheadh freagrach as sábháilteacht othar ar a gcríoch. Rannchuideodh an beart seo, inter alia, le béim a leagan ar shábháilteacht othar mar shaincheist tosaíochta i mbeartais sláinte agus i gcláir ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil chomh maith.
 • D’fhonn sábháilteacht othar a fheabhsú, ba cheart córais, próisis agus uirlisí níos éifeachtúla i réimse na sábháilteachta um chúram sláinte a fhorbairt. Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn níos rialta ar chleachtais agus ar chaighdeáin shábháilteachta a bhaineann le cúram sláinte.
 • Ba cheart eagraíochtaí um ghairm na sláinte a spreagadh le ról níos gníomhaí a ghlacadh maidir le sábháilteacht othar.
 • Ba cheart cur chuige a thabhairt isteach chun cleachtais shábháilte a chur chun cinn d’fhonn na teagmhais dhíobhálacha is minice a bhíonn ann a chosc amhail ionfhabhtaithe bainteach leis angcúram sláinte agus aimhréidh a bhaineann le hidirghabháil máinliachta.

Othair mar chuid den phróiseas

Ba cheart go mbeadh othair bainteach le beartais um shábháilteacht othar a shainmhíniú trí na chumainn a dhéanann ionadaíocht orthu. Ba cheart, mar sin, go bhfaigheadh siad faisnéis maidir le caighdeáin shábháilteachta atá i bhfeidhm chomh maith le nósanna imeachta gearán agus leigheasanna nó sásamh atá ar fáil. Ba cheart go gcuirfidh ar chumas othar teacht ar eolas bunúsach maidir le sábháilteacht othar.

Córais tuairiscithe a thabhairt isteach agus faisnéis a fheabhsú

 • Ba cheart go gcumasófaí soláthar faisnéise maidir le méid, cineálacha agus cúiseanna na dteagmhas a bhaineann le cúram othar le córais tuairiscithe a thabhairt isteach nó córais reatha a fheabhsú. Ba cheart córais den sórt sin a dhearadh chun oibrithe cúraim sláinte a spreagadh le haon teagmhas díobhálach a thuairisciú. Chuirfeadh siad ar chumas na n-othar agus a dteaghlach a dtaithí a roinnt.
 • Bheifí in ann chomh maith, leis na córais seo, cur le córais eile um riosca bainistíochta i réimse an chúraim sláinte amhail iad siúd a bhaineann le faireachas cógas.

Oideachas agus oiliúint oibrithe cúram sláinte

 • Tá ról tábhachtach le déanamh ag oibrithe cúram sláinte maidir le sábháilteacht othar a fheabhsú. Tá sé ríthábhachtach mar sin go bhfaigheann siad oiliúint agus oideachas ildisciplíneach sa réimse seo. Ba cheart go n-áireofaí saincheist na sábháilteachta othar le cláir fhochéime agus iarchéime, forbairt ghairmiúil leantach agus oiliúint ar an láthair oibre d’oibrithe cúram sláinte.
 • Ba cheart gach oibrí cúraim sláinte a chur ar an eolas faoi rioscaí reatha agus bearta sábháilteachta.

Eolas, taithí agus dea-chleachtas a roinnt ar leibhéal AE

 • Bheadh sé iomchuí córas a fhorbairt chun sábháilteacht othar a rangú agus a mheas ar leibhéal AE. Éilíonn an cur chuige seo sainmhínithe agus téarmeolaíocht chomónta a ullmhú chomh maith le táscairí inchomparáide a cheadódh do thíortha AE comhúsáid a bhaint as faisnéis agus taithí a fhaightear ar an leibhéal náisiúnta.
 • Bheifí in ann, chomh maith, leis an malartú faisnéise agus dea-chleachtais seo beartais um shábháilteacht othar a fheabhsú agus díriú níos fearr ar thaighde sa réimse seo.

Ionfhabhtaithe bainteach leis an gcúram sláinte a chosc

Ba cheart straitéis a bhunú chun ionfhabhtaithe bainteach le cúram sláinte a chosc agus a rialú d’fhonn:

 • bearta rialaithe agus coisctheacha a chur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach;
 • cosc agus rialú ionfhabhtaithe in institiúidí cúram sláinte a fheabhsú;
 • córais faireachais ghníomhacha a bhunú;
 • oideachas agus oiliúint oibrithe cúram sláinte a chothú;
 • rochtain ar fhaisnéis d’othair a éascú.

CÚLRA

 • Ar an meán, tarlaíonn ionfhabhtaithe bainteach leis an gcúram sláinte in othar amháin as 20 atá san ospidéal, is é sin le rá 4.1 milliún othar san Aontas Eorpach, faigheann 37,000 duine bás mar gheall orthu. D’fhéadfaí cuid mhaith de na básanna sin a sheachaint. Cuirtear le hobair na hEagraíochta Domhanda Sláinte leis an moladh seo d’fhonn creat maidir le sábháilteacht othar a mholadh.
 • Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Sábháilteacht othar: saoirse, d’othar, ó dhíobháil nach bhfuil gá léi nó ó dhíobháil bainteach le cúram sláinte.

Teagmhas díobhálach: teagmhas a mbíonn díobháil d’othar mar thoradh air.

Ionfhabhtaithe bainteach le cúram sláinte: galair nó paiteolaíochtaí bainteach le gníomhaire ionfhabhtaíoch nó a chuid táirgí in éineacht le nochtadh ar shaoráidí cúram sláinte nó gnáthaimh nó cóireálacha cúram sláinte.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Moladh ón gComhairle an 9 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht othar, lena n-áirítear ionfhabhtaithe bainteach leis an gcúram sláinte a chosc agus a rialú (2009/C 151/01) (IO C 151, 3.7.2009, lgh. 1-6)

Nuashonraithe 30.11.2016

Top