Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cúram sláinte i dtíortha AE eile — cearta othar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cúram sláinte i dtíortha AE eile — cearta othar

ACHOIMRE AR:

Treoir 2011/24/AE maidir le cearta othar i gcúram sláinte trasteorann a chur i bhfeidhm

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

 • Leagtar amach inti na coinníollacha faoinar féidir le hothar taisteal chuig tír AE eile chun cúram leighis sábháilte ar ardcháilíocht a fháil agus go n-aisíocfaí na costais leo óna scéim árachais sláinte féin.
 • Spreagtar comhoibriú inti chomh maith idir córais náisiúnta cúram sláinte.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór don tír AE a sholáthraíonn an chóireáil a chinntiú:
  • go bhfuil an fhaisnéis ar fad ar fáil a theastaíonn d’othair chun rogha eolasach a dhéanamh;
  • go bhfuil nósanna imeachta trédhearcacha um ghearáin ann;
  • go bhfuil árachas dliteanais ghairmiúil nó ráthaíochtaí comhchosúla i bhfeidhm;
  • go bhfuil meas ar shonraí pearsanta;
  • go bhfuil rochtain ag othair ar thaifead scríofa nó leictreonach faoin gcóireáil a chuirtear orthu;
  • go ngearrtar na táillí cúram sláinte céanna is a ghearrtar ar othair bhaile.
 • Ní mór don tír AE ina bhfuil an t-othar faoi árachas a chinntiú:
  • go n-aisíocfar costas an chúraim shláinte a sholáthraítear;
  • go bhfuil faisnéis maidir le cearta agus teidlíochtaí othar ar fáil;
  • go bhfuil rochtain ag othair ar iarchóireáil leighis ar bith a d’fhéadfadh a bheith riachtanach;
  • go bhfuil rochtain ag othair ar a thaifid leighis.
 • Tá pointí teagmhála náisiúnta ann chun faisnéis a chur ar fáil agus chun dul i gcomhairle le heagraíochtaí othar agus soláthraithe cúram sláinte agus árachóirí.
 • Tugann soláthraithe cúram sláinte faisnéis d’othair lena n-áirítear an méid seo a leanas:
  • roghanna cóireála,
  • infhaighteacht,
  • cáilíocht agus sábháilteacht an chúraim shláinte a sholáthraíonn siad,
  • praghsanna,
  • stádas um údarú nó um chlárú.
 • Ní mór do thír an othair féin costas na cóireála a aisíoc de réir na scálaí atá curtha i bhfeidhm inti sa bhaile. Féadfaidh sí a chinneadh chomh maith na costais taistil agus chóiríochta a aisíoc.
 • D’fhéadfadh sé go mbeadh údarú roimh ré de dhíth ar an othar óna dtír féin sula dtéann sé nó sí thar lear le haghaidh cóireála. D’fhéadfadh sé go mbeadh gá leis sin má bhíonn oíche amháin ar a laghad san ospidéal agus/nó úsáid as trealamh leighis speisialaithe nó an-chostasach i gceist, nó má chuireann sé an t-othar nó an daonra i mbaol faoi leith.
 • Féadfaidh údarás náisiúnta diúltú an t-údarú roimh ré a thabhairt má mheasann sé go bhféadfadh sé an cúram sláinte is gá a sholáthar laistigh de theorainn ama atá inchosanta ó thaobh leighis de.
 • Ní mór déileáil le hiarratais ar chóireáil leighis i dtír AE eile laistigh de thréimhse ama réasúnta.
 • Tá oidis a eisítear i dtír AE amháin bailí i dtír AE eile.
 • Ní mór d’údaráis sláinte comhoibriú le chéile maidir leis an reachtaíocht a chur chun feidhme agus maidir le líonraí tagartha Eorpacha a fhorbairt idir soláthraithe cúram sláinte agus ionaid saineolais.
 • Leathnaítear an comhoibriú go dtí dul i ngleic le galair neamhchoitianta, r-shláintea fhorbairt a fhorbairt agus measúnú a dhéanamh ar theicneolaíocht sláinte úr.
 • Ní chumhdaítear cúram fadtéarmach, leithdháileadh ball nó vacsaínithe nó rochtain ar orgáin nó vacsaínithe faoin reachtaíocht.
 • Ní théann an treoir i gcion ar an dóigh a n-eagraíonn agus a maoiníonn tíortha AE a gcórais náisiúnta sláinte dá saoránaigh féin.
 • Táirgeann an Coimisiún Eorpach tuarascáil gach 3 bliana maidir leis an dóigh a n-oibríonn an córas agus an dóigh a bhfeidhmíonn an treoir. Glacadh an chéad tuarascáil i Meán Fómhair 2015.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 24 Aibreán 2011. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 25 Deireadh Fómhair 2013.

CÚLRA

Is í an chúis go raibh gá na rialacha um chúram sláinte trasteorann a shoiléiriú gur bunaíodh iad ar bhonn bhreithiúnais aonair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh thar thréimhse níos faide ná 10 mbliana. Tugadh an treoir ar aghaidh go sonrach chun soiléiriú a dhéanamh ar na cearta chun cúram sláinte a thagann as rialú na Cúirte ar bhonn Airteagal 56 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus chun go mbeifí ábalta na cearta sin a úsáid i ngníomh. Tá sé d’aidhm leis an treoir soiléiriú a dhéanamh ar an gcaidreamh idir a rialacha ar chúram sláinte trasteorann agus an creat reatha arna sholáthar le Rialachán (CE) 883/2004 maidir le comhordú na slándála sóisialta.

Cúram trasteorann: creat reachtach

GNÍOMH.

Treoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 maidir le cearta othar i gcúram sláinte trasteorann a chur i bhfeidhm (IO L 88, 4.4.2011, lgh. 45-65)

Rinneadh na leasuithe leantacha ar Threoir 2011/24/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir Cur chun Feidhme 2012/52/AEón gCoimisiún an 20 Nollaig 2012 lena leagtar síos bearta chun aitheantas oidis leighis a eisíodh i mBallstát eile a éascú (IO L 356, 22.12.2012, lgh. 68-70)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le feidhmiú Threoir 2011/24/AE maidir le cearta othar i gcúram sláinte trasteorann a chur i bhfeidhm (COM(2015) 421 final an 4.9.2015)

Cinneadh Tarmligthe 2014/286/AE ón gCoimisiún an 10 Márta 2014 lena leagtar síos na critéir agus na coinníollacha nach mór do Líonraí Tagartha Eorpacha agus soláthraithe cúram sláinte ar mian leo ballraíocht a ghlacadh i Líonra Tagartha Eorpacha a chomhlíonadh (IO L 147, 17.5.2014, lgh. 71-78)

Cinneadh Cur chun Feidhme 2014/287/AE ón gCoimisiún an 10 Márta 2014 lena leagtar síos na critéir chun Líonraí Tagartha Eorpacha agus a Bhaill a bhunú agus a mheasúnú agus chun malartú faisnéise agus saineolais a éascú maidir le Líonraí den sórt sin a bhunú agus a mheasúnú (IO L 147, 17.5.2014, lgh. 79-87)

Cinneadh Cur chun Feidhme 2011/890/AE ón gCoimisiún ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2011 lena soláthraítear na rialacha maidir le bunú, bainistíocht agus feidhmiú líonra na n-údarás náisiúnta freagracha ar r-Shláinte (IO L 344, 28.12.2011, lgh. 48-50)

Cinneadh Cur chun Feidhme 2013/329/AE ón gCoimisiún an 26 Meitheamh 2013 lena soláthraítear na rialacha maidir le bunú, bainistíocht agus feidhmiú trédhearcach na n-údarás náisiúnta nó na gcomhlachtaí atá freagrach as measúnú ar theicneolaíocht na sláinte (IO L 175, 27.6.2013, lgh. 71-72)

Nuashonraithe 18.01.2016

Top