Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cosaint sonraí pearsanta a neartú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cosaint sonraí pearsanta a neartú

Is í an aidhm fhoriomlán anseo ná reachtaíocht um chosaint sonraí reatha an Aontais Eorpaigh (AE) a nuachóiriú trína hoiriúnú do dhúshláin an domhandaithe agus d’úsáid teicneolaíochtaí nua (m.sh. meáin shóisialta) agus cosaint níos fearr á soláthar do chearta daoine aonair.

ACHT

Togra i gcomhair Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta agus le saorghluaiseacht sonraí dá leithéid (Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí) [COM(2012)11 críochnaitheach - Gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil].

ACHOIMRE

Chuir an Coimisiún Eorpach tograí dlíthiúla chun cinn chun cosaint sonraí pearsanta a neartú ar fud an AE. Is í an aidhm ná dlí nua ginearálta a chur in ionad an dlí ghinearálta reatha (Treoir 95/46/CE) maidir le cosaint sonraí agus dlí nua ina leagtar amach rialacha um chosaint sonraí, sa chás go n-úsáidtear sonraí chun dul i ngleic le coireacht, a chur in ionad dlí eile (Cinneadh réime 2008/977/JHA).

Is é atá i gceist le sonraí pearsanta ná an t-eolas ar fad a bhaineanngo díreach nó go hindíreachle duine aitheanta nó inaitheanta .

Tá dhá phríomhdhlí i gceist le tograí athchóirithe um chosaint sonraí an AE. Déanfaidh ceann de na dlíthe atá molta (Rialachán) cosaint sonraí pearsanta daoine aonair a spreagadh agus a leibhéal iontaoibhe sa timpeallacht dhigiteach a mhéadú.

Is í aidhm an dlí eile atá molta (Treoir) ná an leibhéal cosanta a sholáthraítear do shonraí pearsanta daoine aonair a mhéadú nuair a úsáidtear na sonraí sin chun dul i ngleic le coireacht. Tá sé mar chuspóir ag an dlí chomh maith iontaoibh i measc na n-údarás um fheidhmiú an dlí a spreagadh ionas go mbeidh siad in ann sonraí pearsanta a roinnt chun dul i ngleic le coireacht.

SAMPLAÍ DE PHRÍOMHEILIMINTÍ AN RIALACHÁIN

An ceart chun sonraí pearsanta a scriosadh agus a bhogadh agus chun tuiscint a fháil ar an chaoi a úsáidtear sonraí pearsanta

Leis an Rialachán cuirfear feabhas ar chumas daoine aonair a gcuid sonraí pearsanta a rialú trí, i measc nithe eile

  • cheart a thabhairt d'úsáideoirí Idirlín a gcuid sonraí pearsanta a scriosadh m.sh. má tharraingíonn siad siar a dtoiliú agus mura bhfuil cúiseanna eile dlisteanacha ann chun na sonraí a choimeád (an ceart go ligfí i ndearmad);
  • chead a bheith acu a gcuid sonraí a bhogadh ó sholáthraí seirbhíse amháin go dtí soláthraí seirbhíse eile gan bac a chur orthu;
  • thacaíocht a chur leis an cheart chun faisnéise ionas go mbeadh tuiscint níos fearr ag daoine aonair ar an chaoi a láimhseáiltear a gcuid sonraí pearsanta, go háirithe nuair a bhaineann gníomhaíochtaí próiseála le páistí.

Cabhair a thabhairt do dhaoine aonair chun a gcuid ceart a fheidhmiú

Leis an Rialachán beidh sé níos éasca do dhaoine aonair chomh maith a gcuid ceart a fheidhmiú trí

  • chabhair a thabhairt d’údaráis náisiúnta um chosaint sonraí ionas go mbeadh siad in ann déileáil go héifeachtach le gearáin, agus go mbeadh an chumhacht acu chun fiosrúcháin éifeachtacha a dhéanamh, chun cinntí ceangailteacha a dhéanamh agus chun bearta sriantacha éifeachtacha agus athchomhairleacha a fhorfheidhmiú;
  • é a dhéanamh níos éasca do dhaoine aonair beart a dhéanamh (m.sh. caingean dlí sa chúirt) nuair a sháraítear cearta um chosaint sonraí.

An baol go sárófaí slándáil sonraí a laghdú

Leis an Rialachán spreagfar slándáil sonraí trí:

  • úsáid teicneolaíochtaí a spreagadh a chosnaíonn príobháideacht eolais trí stóráil sonraí pearsanta a laghdú an oiread agus is féidir;
  • oibleagáid ghinearálta a thabhairt isteach do rialtóirí sonraí (eagraíochtaí príobháideacha nó earnála poiblí a phróiseálann sonraí daoine aonair) chun sáruithe ar shonraí a chur in iúl gan mhoill mhíchuí (laistigh de 24 uair an chloig más indéanta) do na húdaráis um chosaint sonraí agus do na daoine aonair lena mbaineann.

Éileofar leis an Rialachán chomh maith go ndéanfadh rialtóirí sonraí Oifigeach um Chosaint Sonraí a ainmniú i gcuideachtaí le breis is 250 fostaí agus i ngnólachtaí a mbíonn próiseáil sonraí ar siúl acu más rud é go bhfuil cearta agus saoirsí daoine aonair i mbaol. Beidh ar na heagraíochtaí seo Measúnachtaí Tionchair ar Chosaint Sonraí a dhéanamh chomh maith.

ACHTANNA GAOLMHARA

Togra i gcomhair Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a iniúchadh, a aimsiú nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus le saorghluaiseacht sonraí dá leithéid. [COM(2012)10 críochnaitheach - Gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil]

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún: Príobháideacht i nDomhan Cónasctha a Chosaint - Creat um Chosaint Sonraí Eorpach don 21ú Aois. [COM(2012)9 críochnaitheach - Gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil]

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún - Cur chuige uileghabhálach maidir le cosaint sonraí pearsanta san Aontas Eorpach [COM(2010) 609 críochnaitheach - Gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil]

Nuashonrú is déanaí: 17.03.2014

Top