Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Seachtháirgí ainmhithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Seachtháirgí ainmhithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 – rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos ann rialacha maidir le sláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe le haghaidh seachtháirgí ainmhithe* agus táirgí díorthaithe*. Tá siad seo deartha chun rioscaí do shláinte an duine agus ainmhithe a chosc agus a íoslaghdú agus lena áirithiú go bhfuil an slabhra bia agus beatha slán.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Tá feidhm ag an reachtaíocht maidir le:
  • seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach féidir, de réir dlí, a úsáid mar bhia don duine;
  • táirgí de bhunadh ainmhíoch is féidir a úsáid mar bhia don duine ach a úsáidtear in ionad sin chun críocha eile;
  • amhábhair chun táirgí de bhunadh ainmhíoch a tháirgeadh.
 • Ní mór do tháirgeoirí an dá chineál táirge a áirithiú go gcloíonn siad leis an reachtaíocht ó thús go deireadh an tslabhra déantúsaíochta.
 • Ní mór dóibh taifead a choimeád de na táirgí a sheolann, a iompraíonn nó a fhaigheann siad, mar aon leis na doiciméid riachtanacha.
 • Ní mór dóibh údaráis náisiúnta a chur ar an eolas maidir leis na táirgí agus an t-áitreabh a bhíonn in úsáid acu i rith an tslabhra déantúsaíochta. Ní mór dó sin caighdeáin sláinteachais áirithe a chomhlíonadh agus teastaíonn cead foirmiúil uaidh.
 • Feidhmíonn tíortha AE seiceálacha oifigiúla lena áirithiú go mbailíonn, go sainaithníonn agus go n-iompraíonn táirgeoirí seachtháirgí ainmhithe gan mhoill agus go ndéanann siad iad a láimhseáil, a úsáid nó a dhiúscairt de réir na rialacha.
 • Féadfar táirgí díorthaithe, amhail cosmaidí, fearais leighis agus cógais tréidliachta, a chomhlíonann píosaí eile reachtaíocht AE, a thairiscint i gcomhair díolacháin nuair a shroicheann siad deireadh an tslabhra déantúsaíochta.
 • Déantar grádú ar sheachtháirgí ainmhithe i trí chatagóir ag brath ar an leibhéal riosca a bhaineann leo do shláinte an phobail nó d’ainmhithe. Cinntear leo sin conas ba cheart iad a dhiúscairt nó a aisghabháil.
 • Tá srianta i bhfeidhm ar úsáid an dá chineál táirge. Mar shampla, ní fhéadfar iad a úsáid chun ainmhithe nó iasc saothraithe den speicis chéanna a bheathú.
 • Ní mór d’allmhairí an dá tháirge caighdeáin AE a chomhlíonadh.
 • Tá cosc ar onnmhairiú an dá tháirge i gcomhair loiscthe nó líonadh talún, nó chuig tíortha nach baill den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta iad le húsáid i ngléasraí bithgháis nó múirínithe.

In 2013, leasaíodh an reachtaíocht chun deis a thabhairt do Mayotte, mar réigiún forimeallach nua den AE, go dtí an 1 Eanáir 2021 cloí lena rialacha.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Beidh sé i bhfeidhm ón 4 Márta 2011.

CÚLRA

Rialacha AE maidir le seachtháirgí ainmhithe (ABPanna) ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Seachtháirgí ainmhithe: coirp iomlán nó codanna d’ainmhithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine.

* Táirgí díorthaithe: míreanna a fhaightear ó phróiseáil seachtháirgí ainmhithe.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le Seachtháirgí Ainmhithe) (IO L 300, 14.11.2009, lgh. 1-33)

Ionchorpraíodh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 sa bhuntéacs. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh doiciméadúcháin amháin.

Nuashonraithe 26.01.2016

Top