Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Allmhairiú sábháilte bainne agus táirgí déiríochta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Allmhairiú sábháilte bainne agus táirgí déiríochta

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 605/2010 ón gCoimisiún lena leagtar síos coinníollacha um shláinte ainmhithe agus shláinte an phobail agus coinníollacha deimhniúcháin tréidliachta i ndáil le hallmhairiú isteach in AE bainne amh agus táirgí déiríochta atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN SEO?

Tugtar cosaint ann do shláinte ainmhithe in AE trína n-áirithiú go gcomhlíonann bainne agus táirgí bainne arna n-allmhairiú bunchritéir áirithe um shláinte ainmhithe.

Leagtar síos ann na coinníollacha agus na ceanglais deimhniúcháin um shláinte ainmhithe agus shláinte an phobail i dtaobh bainne amh agus táirgí déiríochta a allmhairiú isteach in AE, lena n-áirítear aon teaschóireáil a cheanglaítear a dhéanamh.

Liostaítear ann na tíortha óna bhfuil allmhairí údaraithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá allmhairí táirgí déiríochta ó bhainne amh ó thíortha neamh-AE ceadaithe ó thíortha údaraithe, ach tá feidhm ag cineálacha éagsúla teaschóireála ag brath ar an staid um shláinte ainmhithe sa tír thionscnaimh.

Tá catagóirí difriúla na dtíortha údaraithe liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an rialachán.

Tá allmhairí bainne amh agus táirgí déiríochta údaraithe ó thíortha atá sa liosta i gColún A den Iarscríbhinn gan aon ghá dul faoi theaschóireáil.

Allmhairí a dhíorthaítear ó bhainne amh bó, caorach, gabhar nó buabhall ó thíortha atá liostaithe i gColún B agus Colún C den Iarscríbhinn, ní mór cóireáil a bheith curtha orthu trí phaistéaradh, trí phaistéaradh ardteochta gearrthréimhse (ATGT) nó trí chóireáil teochta ultra-ard, ag brath ar an gColún (B nó C) ina bhfuil an tír liostaithe.

Ní mór paistéaradh a dhéanamh nó cóireáil teochta ultra-ard a chur ar bhainne nó ar tháirgí déiríochta ó ainmhithe seachas ba, caoirigh, gabhair nó buabhaill.

Níor chóir bainne nó táirgí déiríochta a bheith de thionscnamh limistéar ina bhfuil baol galair crúb is béil.

Níl feidhm ag an gceanglas sin maidir le tíortha atá liostaithe i gcolún A den Iarscríbhinn. Ní mór teaschóireáil a chur ar bhainne nó ar tháirgí déiríochta, áfach, más rud é go bhfuil siad de thionscnamh tíre ina raibh ráig den ghalar crúb agus béil, nó ina ndearnadh vacsaíniú le 12 mhí anuas.

Ní mór deimhniú sláinte arna shíniú ag tréidlia a bheith ag gabháil le gach allmhaire. Tá coinníollacha sláinte ainmhithe maidir le hallmhairí bainne agus táirgí déiríochta leagtha síos i dTreoir 2002/99/CE.

Ní dhéanfar coinsíneachtaí bainne amh agus táirgí déiríochta atá ag gabháil trí AE chuig tír neamh-AE a údarú faoin rialachán seo ach amháin má tá an méid seo a leanas amhlaidh:

tagann siad ó thír údaraithe agus tá teaschóireáil curtha orthu mar is cuí, de réir chatagóir (Colún A nó Colún B) na tíre tionscnaimh;

comhlíonann siad na coinníollacha sonracha um shláinte ainmnithe sna rialacha deimhnithe agus is ann do dheimhniú sláinte ina leith;

tá siad údaraithe i ndáil le bheith ar idirthuras, lena n-áirítear i gcomhair stórála mar is cuí, tar éis scrúdú tréidliachta ag trasphointe teorann.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN SEO?

Tháinig sé i bhfeidhm an 30 Iúil 2010.

CÚLRA

Allmhairiú Bainne agus Táirgí Bainne lena gCaitheamh ag an Duine ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 605/2010 ón gCoimisiún an 2 Iúil 2010 lena leagtar síos coinníollacha um shláinte ainmhithe agus shláinte an phobail agus coinníollacha deimhniúcháin tréidliachta i ndáil le hallmhairiú isteach in AE bainne amh agus táirgí déiríochta atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine (IO L 175, 10.7.2010, lgh. 1-24)

Rinneadh leasuithe agus ceartuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 605/2010 a ionchorprú sa bhuntéacs. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh tagartha amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2002/99/CE ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 lena leagtar síos na rialacha sláinte ainmhithe a rialaíonn táirgeadh, próiseáil, dáileadh agus tabhairt isteach táirgí de bhunadh ainmhíoch lena gcaitheamh ag an duine (IO L 18, 23.1.2003, lgh. 11-20). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 25.11.2015

Top