Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trádáil laistigh den Aontas Eorpach in éanlaithe clóis agus uibheacha goir

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trádáil laistigh den Aontas Eorpach in éanlaithe clóis agus uibheacha goir

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/158/CE maidir le coinníollacha sláinte ainmhithe a rialaíonn trádáil in éanlaithe agus uibheacha goir laistigh den Chomhphobal agus allmhairiú díobh ó thíortha neamh-AE

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar amach inti na ceanglais sláinte ainmhithe d’éanlaithe clóis beo agus a n-uibheacha goir nuair a dhéantar iad sin a thrádáil idir tíortha an Aontais Eorpaigh nó nuair a dhéantar iad a allmhairiú ó thír neamh-AE isteach in AE chun teacht isteach agus leathadh ionfhabhtaithe éanlaithe clóis a chosc.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Tá feidhm ag an treoir maidir le:
  • éanlaithe clóis atá níos sine ná 72 uair an chloig (lena n-áirítear cearca, turcaithe, guine, lachain, géanna, gearga, colúir, piasúin, patraiscí agus ostraisí) a choinnítear lena bpórú nó do tháirgeadh feola agus uibheacha chun soláthairtí géime a athstocáil chun críche sealgaireachta;
  • sicíní atá lá d’aois, arna sainiú mar éanlaithe clóis atá faoi bhun 72 uair an chloig d’aois agus nár beathaíodh go fóill; cé gur féidir musclachain a bheathú mar eisceacht;
  • uibheacha goir lena ngor.
 • Ní chumhdaítear faoin treoir éin atá beartaithe lena gcur i dtaispeántas, lena gcur ar taispeáint nó lena gcur i gcomórtas.
 • Ní féidir éanlaithe clóis beo agus uibheacha goir a thrádáil ach laistigh de AE, nuair a thagann siad as bunaíochtaí:
  • a shásaíonn na coinníollacha sláinteachais dochta arna leagan amach sa treoir;
  • a chuireann clár ceadaithe um fhaireachas galair i bhfeidhm, lena n-áirítear cigireachtaí tréidliachta agus tuairisciú a dhéanamh ar ghalair amhrasta;
  • a choinníonn taifead ealtaí ar feadh suas le 2 bhliain.
 • Ní mór go gcloífí an tógáil a mhéid is féidir leis an bprionsabal AIAO, agus glanadh agus díghalrú a dhéanamh i ndiaidh dhídhaonrú gach ealta agus athstocáil a dhéanamh le héanlaithe clóis.
 • Ní mór uibheacha a bhailiú uair amháin sa lá ar a laghad chomh luath agus is féidir i ndiaidh na huibheacha a bheith gortha, glanta agus díghalraithe, agus iad a chur in ábhar pacáistithe úr nó glan agus díghalraithe. Ní mór na gorlanna a bheith ar leith ó na saoráidí tógála.
 • Ní mór go dtagann na huibheacha goir ó ealtaí a coinníodh ar feadh tréimhse níos mó ná 6 seachtaine i mbunaíochtaí faofa agus ní mór iad a dhíghalrú.
 • Ní mó go dtagann sicíní atá lá d’aois as uibheacha goir a shásaíonn na coinníollacha thuas, agus nach mbaineann amhras faoi ghalar leo.
 • Ní mór gur coinníodh éanlaithe clóis póraithe ó goradh iad nó ar feadh 6 seachtaine ar a laghad i mbunaíochtaí faofa, ní mór go sásaíonn siad coinníollacha vacsaínithe agus ní mór scrúdú tréidliachta a dhéanamh orthu le linn an 48 n-uaire an chloig roimh an gcoinsíneacht (i.e. sula roghnaítear iad lena seachadadh).
 • Ní mór go dtagann éanlaithe clóis a mharaítear agus éanlaithe clóis atá beartaithe chun soláthairtí géime fiáine a athstocáil as gabháltas inar coinníodh iad ó goradh iad nó ar feadh níos mó ná 21 lá agus nach bhfuil faoi réir srianta sláinte. Ní mór scrúdú tréidliachta a dhéanamh ar an ealta le linn na 5 lá (48 n-uaire do ghéim) sula seachadtar í.
 • Baineann ceanglais nach bhfuil chomh docht le coinsíneachtaí éanlaithe clóis agus uibheacha goir a bhfuil níos lú ná 20 aonad iontu.
 • Ní mór d’iompar na n-éanlaithe clóis agus na n-uibheacha goir cloí le coinníollacha sonracha a bhaineann leis na gabhdáin agus na feithiclí a úsáidtear. Ní mór deimhniú tréidliachta arna shíniú ag tréidlia oifigiúil a bheith leis na coinsíneachtaí.
 • Níl cead éanlaithe clóis agus uibheacha goir a allmhairiú isteach in AE ach amháin ó thíortha ceadaithe ag a bhfuil coinníollacha sláinte comhionann ar a laghad leis na cinn in AE, amhail fógra éigeantach maidir le fliú na n-éan agus galar Newcastle.
 • Lena chinntiú go bhfuil an treoir á cur i bhfeidhm mar is ceart, déanann saineolaithe tréidliachta ó thíortha AE agus ón gCoimisiún Eorpach iniúchtaí ar an láthair.
 • Agus bainistiú á dhéanamh ar na ceanglais is infheidhme do thrádáil agus allmhairiú éanlaithe clóis agus uibheacha goir arna leagan síos sa treoir seo cuidíonn an Buanchoiste um Plandaí, um Ainmhithe, um Bia agus um Beatha leis an gCoimisiún.
 • Déanfar an treoir a aisghairm le Rialachán (AE) 2016/429 agus cuirfear ina hionad é le héifeacht ón 20 Aibreán 2021.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2010. Rinneadh códú léi ar Threoir 90/539/CEE ón gComhairle maidir le coinníollacha sláinte ainmhithe a rialaíonn trádáil in éanlaithe agus uibheacha goir laistigh den Aontas Eorpach agus allmhairiú díobh ó thíortha neamh-AE.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2009/158/CE ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le coinníollacha sláinte ainmhithe a rialaíonn trádáil in éanlaithe agus uibheacha goir laistigh den Chomhphobal agus allmhairiú díobh ó thíortha neamh-AE (IO L 343, 22.12.2009, lgh. 74-113)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2009/158/CE ón gComhairle a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 ón gCoimisiún an 8 Lúnasa 2008 lena leagtar síos liosta na dtríú tíortha, na gcríoch, na gcriosanna nó na ndeighleog óna bhféadfaidh éanlaithe clóis agus táirgí éanlaithe clóis a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a thabhairt tríd an gComhphobal agus na ceanglais um dheimhniú tréidliachta (IO L 226, 23.8.2008, lgh. 1-94)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe sa réimse sláinte ainmhithe (“Dlí Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1-208)

Nuashonraithe 18.12.2016

Top