Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht lotnaidicídí ar mhargadh AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht lotnaidicídí ar mhargadh AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar mhargadh AE

ACHOIMRE

Cuireann AE tábhacht mhór le sláinte an duine agus sláinte ainmhithe a chosaint agus an comhshaol a chosaint. Tá caighdeánú na rialacha ar dhíol táirgí cosanta plandaí ina chúnamh ina leith sin, áirithítear leis feidhmiú réidh an mhargaidh aonair agus feabhsaítear táirgeacht talmhaíochta.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos ann rialacha maidir le húdarú a dhéanamh ar dhíol, úsáid agus rialú táirgí cosanta plandaí in AE. Tugtar aitheantas ann do phrionsabal an réamhchúraim is féidir le tíortha AE a chur i bhfeidhm más ann do neamhchinnteacht eolaíoch faoi na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith le táirge cosanta plandaí i dtaobh shláinte an duine nó sláinte ainmhithe nó i dtaobh an chomhshaoil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an reachtaíocht maidir le táirgí arna n-úsáid chun plandaí a chosaint nó a shlánchoimeád, chun tionchar a imirt ar a bhfás nó chun plandaí míchuibhiúla a scriosadh agus moill a chur ar a bhfás.

Chun údarú a fháil, ní mór nach n-imreodh substaint ghníomhach (aon cheimiceán, úsc plandaí nó miocrorgánach a ghníomhaíonn i gcoinne lotnaidí nó ar phlandaí) aon iarmhairtí díobhálacha ar shláinte an duine, lena n-áirítear grúpaí leochaileacha, ná aon iarmhairt dho-ghlactha ar an gcomhshaol.

Ní mór táirgí cosanta plandaí a bheith éifeachtach, gan aon iarmhairt dhíobhálach láithreach ná iarmhairt dhíobhálach mhoillithe a bheith acu ar shláinte an duine, gan aon iarmhairt dho-ghlactha a bheith acu ar phlandaí ná ar an gcomhshaol, agus gan a bheith ina gcúis le hangar agus pian gan ghá do veirteabraigh.

Féadfaidh an t-údarás náisiúnta inniúil i ngach tír AE critéir agus srianta a chur le húdarú lotnaidicíde, amhail an leibhéal íosta íonachta, cineál na hullmhóide agus an modh úsáidte agus na dálaí úsáidte*.

Tréimhse nach faide ná 10 mbliana a bheidh i ré an chéad údaraithe ón údarás. Féadfar athnuachan a dhéanamh ar údarú ar feadh tréimhse nach faide ná 15 bliana.

Ní mór iarratais ar údarú substainte gníomhaí, agus an fhaisnéis eolaíoch is gá ag gabháil leo, a chur faoi bhráid údaráis náisiúnta. Tá tréimhse uasta 12 mhí ag na húdaráis náisiúnta chun an t-iarratas a scrúdú.

Féadfaidh siad siúd a bhfuil údarú acu i dtír AE amháin leas a bhaint as an nós imeachta um aitheantas frithpháirteach chun a úsáid i dtír AE eile a iarraidh.

PRÍOMHTHÉARMA

* Lotnaidicíd: rud a dhéanann orgánach díobhálach (lotnaid) nó galar a chosc, a scriosadh nó a rialú, nó a chosnaíonn plandaí nó táirgí planda agus iad á dtáirgeadh, á stóráil agus á n-iompar. Téarma níos leithne is ea lotnaidicíd ná táirge cosanta plandaí toisc go gcumhdaítear leis úsáidí neamhphlanda/neamhbharr amhail táirgí bithicíde.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

Lotnaidicídí ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lgh. 1-50)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 a ionchorprú sa bhuntéacs. Is fiúntas faisnéiseach amháin atá ag an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 283/2013 ón gCoimisiún an 1 Márta 2013 ina leagtar amach na ceanglais i dtaca le sonraí maidir le substaintí gníomhacha, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh (IO L 93, 3.4.2013, lgh. 1-84). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 284/2013 ón gCoimisiún an 1 Márta 2013 ina leagtar amach na ceanglais i dtaca le sonraí a bhaineann le táirgí cosanta plandaí, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh (IO L 93, 3.4.2013, lgh. 85-152). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 26.11.2015

Top