Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muca a shainaithint agus a chlárú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muca a shainaithint agus a chlárú

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2008/71/CE maidir le muca a shainaithint agus a chlárú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Tá sé d’aidhm léi inrianaitheacht* muc a áirithiú trí iarraidh ar thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) córas uilíoch aitheantais agus cláraithe a chur i bhfeidhm.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do thíortha AE córas a chur i bhfeidhm chun grúpaí muc a shainaithint ionas gur féidir a mbunús agus a gcuid gluaiseachtaí idir gabháltais a rianú.
 • Níl feidhm leis an treoir i gcás muc fiáin, agus féadfar maolú a dheonú ar ghabháltais a choinníonn muc aonair dá n-úsáid féin, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an t-ainmhí forálacha tréidliachta, fisiceacha agus riaracháin Threoir 90/425/CEE.
 • Éilítear na nithe seo a leanas leis an gcóras sainaitheanta agus cláraithe:
  • clib chluaise nó tatú ina sainaithnítear an grúpa muc chun an gabháltas inar rugadh iad agus aon ghabháltais ina dhiaidh sin a dhearbhú, curtha i bhfeidhm chomh luath agus is féidir, agus sula bhfágann ainmhithe an gabháltas inar rugadh iad;
  • clárag gach gabháltas de mhuca agus a gcuid gluaiseachtaí, a bheidh le coinneáil ar feadh 3 bliana ar a laghad;
  • bunachar sonraí láraithe náisiúnta ar ríomhaire ina mbeidh sonraí faoi ghabháltais muc, sainaithint na ngrúpaí muc agus a gcuid gluaiseachtaí.
 • Ní mór aon fhaisnéis maidir le gluaiseachtaí muc nach bhfuil teastas nó doiciméad ag gabháil leis a éilítear i reachtaíocht tréidliachta nó zóiteicniúil a chur ar fáil do na húdaráis ar iarraidh, ar feadh íostréimhse atá le cinneadh.
 • Ní gá ainmhithe a sheolann tír neamh-AE le marú in AE a bheith sainaitheanta faoin treoir seo má éiríonn leo i seiceálacha tréidliachta AE maidir le hallmhairí beo agus go maraítear iad ansin laistigh de 30 lá.
 • Ní mór do thíortha AE pionóis a chur i bhfeidhm i gcás ina sáraítear an treoir.
 • Déanfar an treoir a aisghairm agus tiocfaidh Rialachán (AE) 2016/429 ina hionad le héifeacht ón 20 Aibreán 2021.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Is gníomh nua é an leagan códaithe seo (Treoir 2008/71/CE) ina bhfuil an gníomh tosaigh (Treoir 92/102/CEE) agus a leasuithe comhleanúnacha. Tá sí i bhfeidhm ón 28 Lúnasa 2008. B’éigean do thíortha AE Treoir 92/102/CEE a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1993.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Inrianaitheacht: an cumas aon bhia, aon bheatha, aon ainmhí nó aon substaint bia-ainmhithe a úsáidfear i gcomhair tomhaltais a rianú, trí gach céim den táirgeadh, den phróiseáil agus den leithdháileadh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2008/71/CE ón gComhairle an 15 Iúil 2008 maidir le muca a shainaithint agus a chlárú (Leagan códaithe) (IO L 213, 8.8.2008, lgh. 31-36)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair ainmhithe in-tarchurtha agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh 1-208)

Treoir 90/425/CEE ón gComhairle an 26 Meitheamh 1990 maidir le seiceálacha tréidliachta agus zóiteicniúla atá infheidhme maidir le roinnt ainmhithe beo agus táirgí a thrádáil laistigh den Chomhphobal d’fhonn an margadh inmheánach a chomhlánú (IO L 224, 18.8.1990, lgh. 29-41)

Ionchorpraíodh leasuithe comhleanúnacha a rinneadh ar Threoir 90/425/CEE sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 05.10.2016

Top