Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Creat Dlíthiúil maidir le Cuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Creat Dlíthiúil maidir le Cuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (ERIC)

Leagtar amach struchtúr nua dlíthiúil sa rialachán seo maidir le saoráidí comhthaighde a bhfuil leas Eorpach iontu. Cuireann sé ar chumas thíortha an AE agus tíortha a bhaineann le creatchlár taighde an AE (Fís 2020) na saoráidí sin a chruthú agus a fheidhmiú. Dá bhrí sin líonann an struchtúr sin folús dlíthiúil a bhí ann roimhe seo agus bítear in ann tabhairt faoi thionscadail chasta, a bhíonn costasach go minic, go comhpháirteach.

ACHOIMRE

Bunaítear leis an Rialachán seo bunús dlí aonair a bhfuil sé mar aidhm leis cruthú agus feidhmiú Cuibhreannais don Bhonneagar Taighde Eorpach (ERIC) ag tíortha an AE a éascú, agus d’fhéadfadh tíortha a bhaineann le creatchláir taighde an AE, tíortha eile agus sainghníomhaireachtaí idir-rialtasacha a bheith rannpháirteach. Tá tíortha an AE agus tíortha comhlachaithe freagrach as tionscadail bonneagair a dhearadh agus as na príomhghnéithe a shainiú amhail reachtanna, suíomh reachtúil, etc.

Contrártha do Chomhghnóthais an Chomhthionscnaimh Teicneolaíochta (JTI JUnna) ina bhfuil an AE rannpháirteach go córasach mar bhall, is aonán dlíthiúil é ERIC agus ní gá go mbeadh an AE ina bhall de in aon chor.

Baineann an creat dlíthiúil seo le bonneagair a bhfuil leas uile-Eorpach ag baint leo.

Ní mór do bhonneagair thaighde arna gcruthú mar Chuibhreannais ERIC faoin rialachán seo na coinníollacha seo a leanas a urramú:

gníomhaíochtaí taighde Eorpacha a dhéanamh;

breisluach a léiriú sna réimsí eolaíochta agus teicneolaíochta ar leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta;

a bheith inrochtana do thaighdeoirí ó thíortha an AE agus ó thíortha atá bainteach le Creatchlár an AE le haghaidh Taighde agus Forbartha (Fís 2020);

soghluaisteacht taighdeoirí agus malartú eolais laistigh den Limistéar Taighde Eorpach (ERA) a chur chun cinn;

a bheith rannpháirteach i scaipeadh agus in optamú thorthaí na ngníomhaíochtaí taighde.

Is gníomhaíochtaí neamhbhrabúsacha iad gníomhaíochtaí ERIC, i bprionsabal. Mar sin féin, féadfaidh ERIC roinnt gníomhaíochtaí eacnamaíocha teoranta a chomhlíonadh chomh fada is go bhfuil dlúthbhaint acu lena phríomhchúram agus nach gcuirtear bac leo ar phríomhaidhm an bhonneagair taighde.

Ní mór iarratais maidir le bunú ERIC a chur isteach chuig an gCoimisiún i gcomhair measúnaithe.

Ní mór go n-áireofaí iad leo a leanas sa phacáiste iarratais:

iarratas chuig an gCoimisiún chun ERIC a bhunú;

na Reachtanna beartaithe (liosta de bhaill, suíomh reachtúil, ainm an ERIC, cearta agus oibleagáidí na mball, comhlachtaí an ERIC lena n-inniúlachtaí agus an comhdhéanamh atá orthu agus mar a chinneann siad, fad an ERIC, bunphrionsabail, aithint na teanga oibre, tagairtí do rialacha lena bhfeidhmítear na Reachtanna);

tuairisc theicniúil agus eolaíochta (féach na coinníollacha thuas);

dearbhú ag tír aíochta an AE ina n-aithnítear an ERIC mar chomhlacht idirnáisiúnta de réir bhrí na dTreoracha maidir le CBL agus dleachtanna máil.

Agus torthaí an mheasúnaithe agus tuairimí thíortha an AE á gcur san áireamh, ní mór don Choimisiún a chinneadh a ghlacadh agus an cinneadh sin a chur in iúl don iarratasóir. Má cheadaítear cruthú ERIC, foilsítear an cinneadh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Le linn thréimhse an mheasúnaithe is féidir cuireadh a thabhairt d’iarratasóirí a n-iarratas a chomhlánú nó a leasú.

pearsantacht dhlítheanach ag an ERIC agus ní mór dó a shuíomh reachtúil féin a bheith aige i gceann dá bhallstáit (tír de chuid an AE nó tír a bhaineann le Creatchlár an AE le haghaidh Taighde). Ní mór an giorrúchán ’ERIC’ a bheith ina ainm.

Ní mór go gcuimseofaí i mballraíocht ERIC tír de chuid an AE agus 2 thír eile ar tíortha de chuid an AE nó tíortha comhlachaithe iad. Is féidir le tíortha eile as an AE nó tíortha comhlachaithe, tíortha eile nó saineagraíochtaí idir-rialtasacha dul isteach sa chuibhreannas leo níos déanaí.

Meastar gur comhlacht nó eagraíocht idirnáisiúnta é ERIC sa mhéid is a bhaineann sé leis na treoracha maidir le cáin bhreisluacha, dleachtanna máil agus soláthar poiblí. Tá díolúine aige dá réir sin ó CBL agus dleachtanna máil agus tá a nósanna imeachta soláthair lasmuigh de raon na treorach maidir le soláthar poiblí.

Tá dliteanas na mball maidir le fiacha an ERIC teoranta, i bprionsabal, dá ranníocaíochtaí faoi seach.

Is é an dlí infheidhme dlí AE ar dtús báire, ansin dlí thír an tsuímh reachtúil nó na tíre feidhme maidir le cúrsaí sábháilteachta agus teicniúla áirithe.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an gcreat dlíthiúil 5 bliana tar éis a ghlactha agus chuir sé tuarascáil isteach chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

Cúlra

Tá an rialachán seo ar cheann de na tionscnaimh straitéiseacha a tháinig i bhfeidhm bunaithe ar an bPáipéar Uaine maidir leis an ERA) an 4 Aibreán 2007. Cuireann an tionscnamh sin le cur i bhfeidhm na rannóige ar ’Bhonneagair thaighde’ den 7ú Creatchlár (2007-2013) agus Fís 2020 – an Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020).

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: Ard-Stiúrthóireacht Taighde an Choimisiúin Eorpaigh Cuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 723/2009 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2009 maidir le Creat dlíthiúil an Chomhphobail maidir le Cuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (ERIC).

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 723/2009

28.8.2009

IO L 206, 8.8.2009, lgh 1–8

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1261/2013

26.12.2013

IO L 326, 6.12.2013, lgh 1–2

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/923/AE ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2014 maidir le bunú Institiúide Comhpháirtí um Thrasnamhéadracht Bonnlíne An-Fhada mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (JIV-ERIC) (Iris Oifigiúil L 363, 18.12.2014, lgh 156–169).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/526/AE ón gCoimisiún an 6 Lúnasa 2014 maidir le bunú an Bhonneagair Taighde Dhigitigh le haghaidh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (DARIAH ERIC) (Iris Oifigiúil L 239, 12.8.2014, lgh 64–80).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/261/AE ón gCoimisiún an 5 Bealtaine 2014 maidir le bunú Bonneagair Taighde Euro-Argo le haghaidh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (Euro-Argo ERIC) (Iris Oifigiúil L 136, 9.5.2014, lgh 35–50).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/713/AE ón gCoimisiún an 29 Samhain 2013 maidir le bunú an Ghréasáin Bonneagair um Thaighde Cliniciúil Eorpach (ECRIN) mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (ECRIN-ERIC) (Iris Oifigiúil L 324, 5.12.2013, lgh 8–20).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/700/AE ón gCoimisiún an 22 Samhain 2013 maidir le bunú Suirbhé Shóisialta Eorpaigh mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (ESS ERIC) (Iris Oifigiúil L 320, 30.11.2013, lgh 44–62).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/701/AE ón gCoimisiún an 22 Samhain 2013 maidir le bunú an Chuibhreannais Bonneagair Taighde um Acmhainní Bithmhóilínigh agus Bithbhanc (BBMRI-ERIC) mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (Iris Oifigiúil L 320, 30.11.2013, lgh 63–80).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/640/AE ón gCoimisiún an 7 Samhain 2013 maidir le bunú Bonneagair Eorpaigh um Ard-Thaighde Aistritheach sa Mhíochaine mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (EATRIS ERIC) (Iris Oifigiúil L 298, 8.11.2013, lgh 38–47).

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2012/136/AE ón gCoimisiún an 29 Feabhra 2012 maidir le bunú Comhbhonneagair le haghaidh Acmhainní agus Teicneolaíocht Teanga mar Chuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach (CLARIN ERIC) (Iris Oifigiúil L 64, 3.3.2012, lgh 13–28).

Cinneadh 2011/166/AE ón gCoimisiún an 17 Márta 2011 lena mbunaítear an SHARE-ERIC (Iris Oifigiúil L 71,18.3.2011, lgh 20–31), arna leasú le Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/302/AE ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2014 (Iris Oifigiúil L 159,28.5.2014, lgh 52–53).

Nuashonraithe 10.09.2015

Top