Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bearta frith-fhóirdheontais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bearta frith-fhóirdheontais

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán 2016/1037 – bearta frith-fhóirdheontais

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar amach rialacha an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le cosaint ar allmhairithe fóirdheontais ó thíortha neamh-AE, mar aon leis na coinníollacha chun bearta frithchúitimh a chur i bhfeidhm.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cuirtear dleacht frithchúitimh i bhfeidhm chun gníomhú in aghaidh éifeachtaí díobhálacha na n-allmhairí fóirdheontais ar mhargadh AE agus chun iomaíocht chóir a athbhunú. Íocann an t-allmhaireoir as an dleacht agus déanann na húdaráis chustaim sa tír AE lena mbaineann an dleacht a bhailiú.
 • Má mheastar i dtionscal AE go bhfuil fóirdheonú á dhéanamh ar allmhairí táirge ó thír neamh-AE agus go ndéanann sé sin dochar do thionscal AE a dhéanann an táirge céanna, féadfar gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach.
 • Má thaispeántar fianaise thosaigh sa ghearán go bhfuil fóirdheontas á íoc nó go bhfuil dochar á dhéanamh do thionscal AE, agus go bhfuil nasc cúise ann idir an fóirdheontas agus an dochar a dhéantar, osclóidh an Coimisiún iniúchadh frith-fhóirdheontais.
 • Má thaispeántar san iniúchadh frith-fhóirdheontais go gcomhlíontar coinníollacha áirithe, féadfaidh an Coimisiún dleachtanna sealadacha frithchúitimha chur i bhfeidhm, agus iniúchadh breise ar feitheamh. Áirítear leis na coinníollacha sin:
  • go mbaineann sochar le fóirdheontas ar leith i gcás na n-allmhairí;
  • go ndéantar dochar do thionscal AE;
  • go bhfuil nasc cúise ann idir an fóirdheontas agus an dochar a dhéantar; agus
  • gur cheart idirghabháil a dhéanamh chun dochar a chosaint, ar mhaithe le hAE.
 • I ndiaidh iniúchta bhreise, féadfaidh an Coimisiún bearta críochnúla a chur i bhfeidhm laistigh de 13 mhí. Bíonn na bearta sin infheidhme ar feadh 5 bliana de ghnáth.
 • Le linn na tréimhse 5 bliana, féadfar athbhreithniú eatramhacha iarraidh nuair a bheidh athrú mór tagtha ar na cúinsí maidir le fóirdheonú agus dochar, athrú de nádúr marthanach.
 • Sa bhliain dheireanach ina gcuirtear na bearta i bhfeidhm, féadfaidh tionscal AE a iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú maidir le dul in éaga dhéanamh. Socraítear san athbhreithniú sin cibé an dócha go mbeadh dul in éag na mbeart ina chúis le leanúint nó le hatarlú fóirdheonaithe agus dochair. Sa chás sin, féadfar leanúint leis na bearta ar feadh 5 bliana eile.
 • Má mheasann allmhaireoirí go ndearnadh méid an fhóirdheontais a laghdú nó a dhíothú, féadfaidh siad aisíocaíocht a iarraidh ar na dleachtanna atá íoctha acu.
 • Tá na rialacha frith-fhóirdheontais AE bunaithe ar na caighdeáin dhomhanda atá leagtha síos ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Is é Rialachán (AE) 2016/1037 an leagan códaithe de ghníomh bunaidh (Rialachán (CE), Uimh. 597/2009), agus dá leasuithe comhleanúnacha. Tá sé i bhfeidhm ón 20 Iúil 2016.

CÚLRA

 • Is éard is fóirdheontas ann ná ranníocaíocht airgeadais, amhail deontas nó iasacht, a íoctar de ghnáth ag rialtas de thír neamh-AE, lena mbaineann tairbhe do ghnólacht nó do thionscal a allmhairíonn táirgí isteach san Aontas Eorpach, rud a shaobhann iomaíocht in AE. D’fhéadfadh AE bearta frithchúitimh, mar a dtugtar orthu, a chur i bhfeidhm ar allmhairí dá leithéid chun gníomhú in aghaidh an tsaofa sin agus chun iomaíocht chóir a athbhunú.
 • Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (códú) (IO L 176, 30.6.2016, lgh. 55–91)

Nuashonraithe 27.02.2017

Top