Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bearta frithdhumpála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bearta frithdhumpála

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar amach ann an nós imeachta maidir le bearta frithdhumpála a forchur san Aontas Eorpach (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Is éard is dumpáil ann nuair a dhíolann cuideachta táirge ar an margadh onnmhairithe ar phraghas níos ísle ná an praghas atá an táirge sa mhargadh intíre. Féadfaidh an tAontas Eorpach (AE) bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí dá leithéid chun iomaíocht chóir a chinntiú maidir leis an táirge céanna a dhíoltar ar an margadh AE ag táirgeoirí AE.
 • Má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas, féadfar bearta frithdhumpála a fhorchur:
  • más gá na hallmhairí a dhumpáil,
  • má tá díobháil ábhartha* déanta don tionscal AE a dhéanann an táirge chomhchosúil*,
  • má tá nasc cúisíoch idir na hallmhairí dumpáilte agus an díobháil ábhartha,
  • níor cheart don bheart frithdhumpála a bheith in aghaidh an leas AE.
 • Má chomhlíontar na coinníollacha sin, féadfar bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí táirge isteach in AE. De ghnáth, is éard a bhíonn i gceist leis na bearta sin ná dleacht ad valorem, .i. céatadán de luach allmhairithe an táirge, dleachtanna sonracha, i. luach seasta ar mhéid áirithe earraí, m.sh. EUR 100 an tonna le haghaidh táirge áirithe, nó gealltanas praghais. Is éard is gealltanas praghais ann ná gealltanas onnmhaireora chun cloí le híosphraghsanna allmhairithe.
 • Íocann an t-allmhaireoir sin AE as na dleachtanna agus déantar iad a bhailiú ag údaráis náisiúnta custaim na dtíortha AE lena mbaineann.
 • Forchuirtear bearta ar feadh tréimhse 5 bliana de ghnáth. Féadfar athbhreithniú (athbhreithniú eatramhach) a dhéanamh ar na bearta atá curtha i bhfeidhm faoi choinníollacha áirithe. Déantar athbhreithniú de ghnáth ar eilimint amháin nó ar eilimintí éagsúla na mbeart tosaigh, m.sh. an leibhéal dumpála agus/nó díobhála, raon an táirge agus cineál na mbeart.
 • Rachaidh na bearta i léig tar éis 5 bliana mura socraítear in athbhreithniú maidir le dul in éag, go bhfuil seans maith ann, sa chás go rachaidh na bearta in éag, go mairfidh an dumpáil agus an díobháil ábhartha.
 • Féadfaidh allmhaireoirí iarraidh ar aisíocaíocht iomlánpháirteach nó ar aisíocaíochtpháirteach de na dleachtanna íoctha más féidir leo a thaispeáint go bhfuil an corrlach dumpála*, ar a raibh na híocaíochtaí dleachtanna bunaithe, díothaithe nó laghdaithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Is é Rialachán (AE) 2016/1036 an leagan códaithe de ghníomh bunaidh (Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009), agus dá leasuithe comhleanúnacha. Tá sé i bhfeidhm ón 20 Iúil 2016 i leith.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

 • “Frithdhumpáil” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Díobháil ábhartha: díobháil mhór do thionscal AE, e.g. sciar den mhargadh a chailleadh, leibhéil phraghsanna agus/nó brabúsacht laghdaithe, a bhfuil allmhairí dumpáilte ina gcúis leo.

Táirge comhchosúil: táirge atá díreach mar an gcéanna leis an táirge atá á mheas nó atá an-chosúil leis.

Corrlach dumpála: an difríocht idir an praghas a chuireann onnmhaireoir ar tháirge sa mhargadh intíre (an luach margaidh oscailte), agus an praghas a chuireann an t-onnmhaireoir céanna ar an táirge sin sa mhargadh AE (praghas onnmhairithe).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint in aghaidh allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad ( códú) (IO L 176, 30.6.2016, lgh. 21-54)

Nuashonraithe 27.02.2017

Top