Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An córas AE um rialú ar iascach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An córas AE um rialú ar iascach

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 — an córas AE um rialú ar iascach

ACHOIMRE

Braitheann éifeachtúlacht chomhbheartas iascaigh an Aontais Eorpaigh (AE) ar chomhlíonadh rialacha an chomhbheartais ag na tíortha AE.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Cuirtear córas ar bun faoin rialachán chun go ndéanfaidh údaráis náisiúnta rialú, imscrúdú agus forfheidhmiú ar rialacha an chomhbheartais iascaigh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an chórais um rialú:

a chinntiú nach ndéantar ach na cainníochtaí ceadaithe éisc a ghabháil;

na sonraí riachtanacha a bhailiú chun deiseanna iascaireachta a bhainistiú;

róil na dtíortha AE agus an Choimisiúin Eorpaigh a shoiléiriú;

a chinntiú go gcuirtear na rialacha i bhfeidhm sa chaoi chéanna ar na hiascaigh uile, agus go gcuirtear na smachtbhannaí céanna i bhfeidhm ar fud AE;

a chinntiú gur féidir táirgí iascaigh a rianú agus scrúdú a dhéanamh orthu i rith slabhra an tsoláthair, ón eangach go dtí an pláta.

Cuirtear an córas i bhfeidhm maidir le:

gníomhaíochtaí iascaireachta in uiscí AE;

gníomhaíochtaí iascaireachta ag báid agus saoránaigh AE in uiscí AE agus in uiscí neamh-AE;

próiseáil agus margú táirgí iascaigh;

iascaireacht áineasa a dhéanamh ar stoic leochaileacha;

agus le hinrianaitheacht táirgí dobharshaothraithe.

Rialú agus monatóireacht

Ní mór do thíortha AE iniúchtaí a dhéanamh i rith slabhra na táirgeachta, go háirithe le linn:

cuir i dtír;

próiseála;

iompair; agus

margaíochta.

Úsáidtear teicneolaíochtaí nua chun sonraí a bhailiú, teicneolaíochtaí amhail:

logleabhair leictreonacha;

córas sistéamach chun gabhálacha a mheá;

córas chun táirgí iascaigh a rianú, ó bhád go dtí an miondíoltóir.

Cumhachtaí imscrúdaithe

Is iad na tíortha AE amháin atá freagrach as rialú agus forfheidhmiú an chombheartais iascaigh. Is féidir leis an gCoimisiún a chuid imscrúduithe neamhspleácha féin a dhéanamh, áfach, lena n-áirítear páirt a ghlacadh in imscrúduithe náisiúnta chun a fháil amach an bhfuil na rialacha á gcur i bhfeidhm i gceart ag údaráis náisiúnta.

Smachtbhannaí

Is féidir smachtbhannaí a fhorchur, bunaithe ar luach na gabhála, i gcás cion thromchúisigh. Tá córas pointí pionóis ann do shealbhóirí ceadanna iascaireachta: cuirtear na ceadanna sin ar fionraí ar dtús agus cuirtear ar ceal iad ar deireadh i gcás cionta éagsúla tromchúiseacha.

Is féidir smachtbhannaí a chur ar thíortha AE freisin má theipeann orthu rialacha an chomhbheartais iascaigh a chur i bhfeidhm i gceart, lena n-áirítear:

cúnamh ón gCiste AE Muirí agus Iascaigh a stopadh;

iascach a dhúnadh go dtí go ndéanfar an fhadhb a réiteach;

cuótaí a laghdú (i gcás ró-iascaireachta).

Má theipeann ar thír AE beart leordhóthanach a dhéanamh chun an fhadhb a réiteach, féadfaidh an Coimisiún an tír sin a thabhairt os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Bailiú sonraí

Ní mór do thíortha AE bunachar sonraí slán a bheith acu ina stóráiltear an fhaisnéis go léir a bhailítear agus a bhfreagrachtaí faoin rialachán seo á gcur i gcrích acu. Ní mór rochtain dhíreach a bheith ag an gCoimisiún ó áit ar bith ar an mbunachar sonraí sin. Ina theannta sin, ní mór do thíortha AE láithreán Gréasáin oifigiúil a chruthú de na sonraí a bhailíonn siad, láithreán gréasáin a bhfuil codanna slána agus codanna atá inrochtana go poiblí ann.

Cuirtear córas um chúnamh agus malartú faisnéise frithpháirteach idir na tíortha AE ar bun faoin rialachán freisin.

Comhordú

Déanann an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach feachtais chomhrialaithe a eagrú, ina nglacann cigirí ó thíortha éagsúla AE páirt. Eagraítear na feachtais sin chun comhoibriú níos dlúithe a spreagadh, mar aon le malartú dea-chleachtais.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a chinntiú, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008 agus (CE) Uimh. 1342/2008 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009

1.1.2010

IO L 343, 22.12.2009, lgh. 1–50

Ceartúchán

IO L 149, 16.6.2015, lgh. 23

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1385/2013

1.1.2014

IO L 354, 28.12.2013, lgh. 86–89

Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

1.1.2014

IO L 149, 20.5.2014, lgh. 1–66

Rialachán (AE) 2015/812

1.6.2015

IO L 133, 29.5.2015, lgh. 1–20

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus athruithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 08.10.2015

Top