Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhchóras cánach is infheidhme i gcás máthairchuideachtaí agus fochuideachtaí thíortha éagsúla an Aontais Eorpaigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhchóras cánach is infheidhme i gcás máthairchuideachtaí agus fochuideachtaí thíortha éagsúla an Aontais Eorpaigh

Sa treoir seo, soláthraítear rialacha cánach atá neodrach ó thaobh iomaíochta de maidir le díbhinní agus brabúis arna ndáileadh ag fochuideachtaí chuig a máthairchuideachta. Is comhchóras é arna cheapadh chun grúpáil le chéile cuideachtaí trasna an Aontais Eorpaigh (AE) a éascú, d'fhonn feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.

GNÍOMH

Treoir 2011/96/AE ón gComhairle an 30 Samhain 2011 maidir leis an gcomhchóras cánach is infheidhme i gcás máthairchuideachtaí is fochuideachtaí Bhallstáit éagsúla an Aontais Eorpaigh.

Treoir 2014/86/AE ón gComhairle an 8 Iúil 2014 lena leasaítear Treoir 2011/96/AE maidir leis an gcomhchóras cánach is infheidhme i gcás máthairchuideachtaí is fochuideachtaí Bhallstáit éagsúla an Aontais Eorpaigh.

ACHOIMRE

Tá sé mar aidhm leis an treoir seo, dá dtagraítear de ghnáth mar an Treoir Máthairchuideachtaí-Fochuideachtaí, ná díbhinní agus dáileadh brabús eile arna íoc ag fochuideachtaí lena máthairchuideachta a dhíolmhú ó chánacha siarchoinneálacha, agus cánachas dúbailte ar an ioncam sin ar leibhéal na máthairchuideachta a sheachaint.

Cineálacha cuideachtaí lena mbaineann

Is iad na cineálacha cuideachtaí lena mbaineann cuideachtaí poiblí teoranta, cuideachtaí príobháideacha teoranta, comharchumainn áirithe, cuideachtaí frithpháirteacha, bainc taisce, cistí, cuideachtaí Eorpacha agus comharchumainn Eorpacha.

Ní fhéadfaidh sainchónaí cánach na gcuideachtaí sin bheith lonnaithe lasmuigh den Aontas Eorpach agus ní mór dóibh bheith faoi réir cáin chorparáide gan deis ar rogha agus gan a bheith díolmhaithe.

Bíonn stádas máthairchuideachta ag cuideachta ó thír AE a bhfuil sealúchas íosta 10 % aici i gcaipiteal cuideachta ó thír AE eile.

Brabúis a ghlacadh

Bíonn deis ag máthairchuideachta nó bunaíocht bhuan brabúis a ghlacadh, fiú lasmuigh den tréimhse leachtaithe. Sa chás seo staonfaidh an tír AE ina bhfuil an mháthairchuideachta nó an bhunaíocht bhuan ó cháin a ghearradh ar na brabúis sin nó gearrfaidh sí cáin orthu agus údaróidh sí don mháthairchuideachta agus don bhuanaíocht bhuan an céatadán sin den cháin chorparáideach a bhaineann leis na brabúis arna n-íoc ag an bhfochuideachta agus ag aon fhochuideachta leibhéil íochtair a asbhaint ón méid cánach atá dlite.

Ar mhaithe le stop a chur le cuideachtaí trasteorann a gcuid íocaíochtaí laistigh den ghrúpa a sceidealú chun leas a bhaint as neamhchánachas dúbailte, ní mór do thír AE na máthairchuideachta nó na bunaíochta buaine cáin a ghearradh ar bhrabúis arna nglacadh, sa mhéid go bhfuil na brabúis sin in-asbhainte ag an bhfochuideachta.

Coimeádann tíortha AE an rogha foráil a dhéanamh nach féidir aon mhuirir a bhaineann leis an sealúchas agus aon chaillteanais i gcaipiteal atá mar thoradh ar dháileadh brabús na fochuideachta a asbhaint ó bhrabúis incháinithe na máthairchuideachta.

Tá brabúis arna ndáileadh ag fochuideachta chuig a máthairchuideachta díolmhaithe ó cháin shiarchoinneálach. Ar an ábhar céanna, ní féidir le tír AE na máthairchuideachta cáin shiarchoinneálach a ghearradh ar na brabúis arna bhfáil ag an gcuideachta sin óna fochuideachta. Ní bhaineann an fhoráil seo le réamhíocaíocht ná le réamhíocaíocht cánach corparáide chuig an tír AE ina bhfuil an fhochuideachta lonnaithe áfach, arna déanamh i dtaca le dáileadh brabús chuig an máthairchuideachta.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2011/96/AE

18.1.2012

18.1.2012

IO L 345, 29.12.2011

Treoir 2014/86/AE

14.8.2014

31.12.2015

IO L 219, 25.7.2014

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2013/13/AE an 13 Bealtaine 2013 lena n-oiriúnaítear treoracha áirithe i réimse an chánachais de thoradh aontachas Phoblacht na Cróite (IO L 141, 28.5.2013).

Nuashonrú is déanaí: 25.11.2014

Top