Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An córas Eorpach um chaighdeánú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An córas Eorpach um chaighdeánú

ACHOIMRE AR:

COM(2011) 311 deiridh – Fís straitéiseach do chaighdeáin Eorpacha

Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012

ACHOIMRE

RÉAMHRÁ

Leagtar béim sa teachtaireacht ar an tábhacht a bhaineann le caighdeáin* do gheilleagar agus do shochaí na hEorpa.

Cuirtear straitéis i láthair inti maidir leis na próisis Eorpacha um chaighdeánú a luathú, a shimpliú agus a nuachóiriú ionas gur féidir iad a chur in oiriúint don tírdhreach domhanda agus don timpeallacht eacnamaíoch atá ag athrú go gasta.

I Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 rialaítear an dóigh a n-oibríonn próiseas socraithe caighdeán AE agus an dóigh a n-oibríonn na heagraíochtaí éagsúla atá bainteach sa phróiseas (ar leibhéal AE agus ar leibhéal náisiúnta araon) le chéile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ba chóir do chaighdeáin Eorpacha:

tacaíocht a thabhairt do bheartas agus nuálaíocht tionsclaíoch, go háirithe táirgí agus seirbhísí úra;

dul i ngleic le príomhdhúshláin shochaíocha, amhail an t-athrú aeráide agus margadh AE a chruthú do tháirgí slándála;

tabhairt ar na páirtithe leasmhara féideartha uile, go háirithe FBManna agus ionadaithe an phobail, a bheith páirteach sa phróiseas socraithe;

ról níos ceannasaí a ghlacadh i bhforbairt an mhargaidh aonair do sheirbhísí;

idir-inoibritheacht a chinntiú idir gléasanna teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, feidhmchláir, stóir sonraí, seirbhísí agus líonraí éagsúla;

iomaíochas domhanda AE a mhéadú trí bheith mar bhonn na norm idirnáisiúnta.

Tá 29 mbealach reachtach agus neamhreachtach san fhís straitéiseach chun na haidhmeanna sin a bhaint amach.

Baintear leas as an bhfís straitéiseach i Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012, arna ghlacadh i nDeireadh Fómhair 2012. Tugtar isteach nósanna imeachta ann chun dlús a chur faoi ghlacadh caighdeán Eorpach agus oibleagáid ar an gCoimisiún Eorpach chun tosaíochtaí caighdeánaithe straitéiseacha a shainaithint do na blianta amach romhainn.

Ag a gcruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí i mí an Mhárta 2014, d’admhaigh ceannairí AE ina gconclúidí an ról tábhachtach is féidir a bheith le caighdeáin maidir le hiomaíochas domhanda thionscal na hEorpa a neartú. D’iarr siad go ndéanfaí bearta chun caighdeáin agus rialacháin Eorpacha agus idirnáisiúnta a chur chun cinn.

I mí na Bealtaine 2015, d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil deiridh ar athbhreithniú neamhspleách maidir le córas Eorpach um chaighdeánú.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Caighdeán: doiciméad deonach ina sainítear ceanglais theicniúla nó cháilíochta do tháirgí, do phróisis agus do sheirbhísí.

CÚLRA

Den chuid is mó, is le táirgí amháin a bhíodh caighdeáin ag plé. Tá siad á n-úsáid níos mó agus níos mó do phróisis agus do mhodhanna táirgthe a chumhdaíonn raon leathan ábhar. Imríonn siad ról ríthábhachtach i réimsí ó thacaíocht a thabhairt d’iomaíochas Eorpach go tomhaltóirí a chosaint agus feabhas a chur ar inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine scothaosta.

GNÍOMH

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún — Fís straitéiseach do chaighdeáin Eorpach: Ag bogadh ar aghaidh chun fás inbhuanaithe an gheilleagair Eorpaigh a fheabhsú agus a luathú faoi 2020 (COM(2011) 311 deiridh an 1.6.2011)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoir 94/9/CE, Treoir 94/25/CE, Treoir 95/16/CE, Treoir 97/23/CE, Treoir 98/34/CE, Treoir 2004/22/CE, Treoir 2007/23/CE, Treoir 2009/23/CE agus Treoir 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 316, 14.11.2012, lgh. 12-33). Rinneadh na leasuithe agus an ceartúcháin leantacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 20/21 Márta 2014

Athbhreithniú Neamhspleách ar an gCóras Eorpach um Chaighdeánú - Tuarascáil Deiridh, an Coimisiún Eorpach, 20 Bealtaine 2015.

Nuashonraithe 02.12.2015

Top