Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cistí fálaithe agus cistí cothromais phríobháidigh — rialacha do bhainisteoirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cistí fálaithe agus cistí cothromais phríobháidigh — rialacha do bhainisteoirí

ACHOIMRE AR:

Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha — Treoir 2011/61/AE

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Bunaítear creat dlíthiúil inti maidir le húdarú, maoirseacht agus maoirsiú ar bhainisteoirí raon cistí infheistíochta malartacha (BCIM) lena n-áirítear cistí fálaithe agus cothromas príobháideach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Eisiaimh ón raon feidhme: tá liosta líon aonán sa treoir nach bhfuil feidhm aici maidir leo, lena n-áirítear:

cuideachtaí sealbhaíochta (arna sainiú sa treoir);

bainistíocht cistí pinsean;

rannpháirtíocht fostaithe nó scéimeanna coigilte;

institiúidí fornáisiúnta;

bainc cheannais náisiúnta; agus

conarthaí árachais.

Pas: Féadfaidh BCIManna “pas” a thabhairt i gcomhair a seirbhísí i dtíortha AE éagsúla ar bhonn údaraithe aonair. Fad agus a údaraítear BCIM i dtír AE amháin agus a chloíonn sé/sí le rialacha na treorach, tá BCIM i dteideal cistí a bhainistiú nó a chur ar an margadh chuig infheisteoirí gairmiúla ar fud AE.

Údaraithe: Chun oibriú in AE, ceanglaítear ar bhainisteoirí cistí údarú a fháil ón údarás inniúil ina dtír dhúchais AE. Chun údarú a fháil, ní mór do BCIManna íosleibhéal caipitil a bheith acu i bhfoirm sócmhainní leachtacha nó gearrthéarmacha.

Taisce: Ceanglaítear ar BCIManna a chinntiú go gceaptar taisce neamhspleách do na cistí a bhainistíonn siad e.g. banc nó gnólacht infheistíochta atá freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an chiste agus a chinntiú go bhfuil sócmhainní an chiste á gcosaint mar is cuí.

Bainistíocht riosca agus maoirseacht stuamachta: Ceanglaítear ar BCIManna údarás inniúil stóinseacht a socruithe inmheánacha maidir le bainistíocht riosca a shásamh. Áirítear air sin ceanglas go nochtann siad na príomh-mhargaí agus na príomhionstraimí ina ndéanann siad trádáil, a bpríomh-neamhchosaintí agus a bpríomh-chomhchruinnithe riosca.

Caitheamh le hinfheisteoirí: Chun dúthracht i measc a n-infheisteoirí a spreagadh, ceanglaítear ar BCIManna cur síos soiléir a chur ar fáil maidir lena mbeartas infheistíochta, lena n-áirítear cur síos ar na cineálacha sócmhainní agus úsáid na giarála caipitiúla. Ní mór tuarascáil bhliantúil do gach bliain airgeadais a chur ar fáil d’infheisteoirí ar iarratas.

Cistí giaráilte: Tugtar ceanglais shainiúla isteach sa treoir maidir le giaráil, i.e. úsáid fiachais chun infheistíocht a mhaoiniú. Tá an ceart ag údaráis inniúla teorainneacha a shocrú ar ghiaráil chun cobhsaíocht an chórais airgeadais a chinntiú.

Cistí cothromais phríobháidigh: Sa chás go bhfaigheann BCI smacht ar chuideachta neamhliostaithe nó ar eisitheoir, tá BCIM faoi réir na bhforálacha um scamhadh frithshócmhainní. Ar feadh tréimhse 2 bhliain, ní mór do BCIM gníomhú i gcoinne dáileadh, laghdú caipitil, fuascailt scaireanna nó gnóthú scaireanna dílse ag an gcuideachta.

Cistí agus bainisteoirí atá lonnaithe i dtíortha nach tíortha AE iad: Faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach sa treoir féadfaidh an “pas” a shíneadh chuig BCIManna i dtíortha nach tíortha AE iad agus chuig margú cistí nach cistí AE iad, arna mbainistiú ag AE nó ag BCIM nach bhfuil in AE.

Scar-roghanna do chistí níos lú: Féadfaidh tíortha AE a chinneadh gan an treoir a chur i bhfeidhm ar BCIManna níos lú i.e. cistí ina bhfuil sócmhainní bainistithe faoi bhun EUR 100 milliún má úsáideann siad giaráil, agus ina bhfuil sócmhainní faoi bhí EUR 500 milliún mura n-úsáideann. Tá cistí níos lú faoi réir íoscheanglais chláraithe agus tuairiscithe, áfach.

Tugtar treoir theicniúil maidir le cur i bhfeidhm na treorach i roinnt bearta tarmligthe agus cur chun feidhme, arna nglacadh ina dhiaidh sin ag an gCoimisiún Eorpach.

CÉN UAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 21 Iúil 2011.

Ní mór í a thrasuí i ndlíthe náisiúnta na dtíortha AE faoin 22 Iúil 2013.

CÚLRA

GNÍOMH

Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE agus Treoir 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174, 1.7.2011, lgh. 1-73)

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2011/61/AE a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 231/2013 gCoimisiún an 19 Nollaig 2012 lena bhforlíontar Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le díolúintí, coinníollacha ginearálta oibriúcháin, taiscí, giaráil, trédhearcacht agus maoirseacht (IO L 83, 22.3.2013, lgh. 1-95)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le feidhmiú tarmligean cumhachtaí don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh de bhun Airteagal 56 de Threoir 2011/61/AE an 8 Meitheamh 2011 (COM(2015) 383 final an 3.8.2015)

Nuashonraithe 28.10.2015

Top