Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

Bunaíodh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) i bPáras in 2010 chun cobhsaíocht na margaí airgeadais Eorpacha a chosaint agus dul i ngleic le heasnaimh i maoirseacht airgeadais na hEorpa.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún.

Bunaíodh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) i bPáras in 2010 chun cobhsaíocht na margaí airgeadais Eorpacha a chosaint agus dul i ngleic le heasnaimh i maoirseacht airgeadais na hEorpa.

CAD A DHÉANTAR LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Cruthaítear ESMA leis, arb é sin an túdarás Eorpach a neartaíonn an comhordú idir rialtóirí náisiúnta margaí airgeadais agus cinntítear cur i bhfeidhm comhsheasmhach reachtaíocht airgeadais AE i dtíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cur i bhfeidhm comhsheasmhach an dlí

Dréachtaíonn ESMA caighdeáin rialála agus theicniúla bunaithe ar reachtaíocht airgeadais AE. Tá an chumhacht aige fosta treoirlínte agus moltaí a eisiúint maidir le cur i bhfeidhm dhlí na hEorpa.

Cosaint tomhaltóirí agus gníomhaíochtaí airgeadais

Cuireann ESMA trédhearcacht, simplíocht agus cothroime sna margaí chun cinn chun tomhaltóirí táirgí airgeadais a chosaint. I measc a thascanna, déanann sé monatóireacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais agus déanann sé anailís ar threochtaí tomhaltóirí. Faoi dhianchoinníollacha áirithe, féadfaidh sé gníomhaíochtaí airgeadais atá ina mbagairt ar chobhsaíocht na margaí a thoirmeasc nó a shrianadh ar bhonn sealadach.

Sárú dlí

Is féidir le ESMA imscrúdú a dhéanamh ar shárú dlí a dhéanann údarás náisiúnta. Eascraíonn sé seo nuair a theipeann ar an údarás náisiúnta a chinntiú go gcloíonn rannpháirtí an mhargaidh airgeadais le dlí na hEorpa.

Laistigh de 2 mhí, féadfaidh ESMA moladh a eisiúint ina gceanglaítear ar údarás náisiúnta an beart cuí a dhéanamh chun cloí le dlí na hEorpa. Ansin, féadfaidh an Coimisiún Eorpach tuairim fhoirmiúil a eisiúint. Má leanann an t-údarás náisiúnta leis an neamhchomhlíontacht, féadfaidh ESMA cinneadh a chur go díreach chuig rannpháirtí an mhargaidh airgeadais faoi dhianchoinníollacha áirithe. Tugtar tús áite don chinneadh seo thar chinntí a rinne an t-údarás náisiúnta roimhe sin.

Maoirseacht airgeadais na hEorpa

Tá ESMA ina chuid den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a cruthaíodh in 2010, agus ina gcuimsítear trí eagraíocht mhaoirseachta eile:

an tÚdarás Baincéireachta Eorpach atá bunaithe i Londain;

an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach atá bunaithe in Frankfurt.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010

16.12.2010

-

IO L 331 an 15.12.2010, lgh 84-119

Gníomh(artha) leasúcháin

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2011/61/AE

21.7.2011

22.7.2013

IO L 174 an 1.7.2011, lgh. 1-73

Treoir 2014/51/AE

23.5.2014

31.3.2015

IO L 153 an 22.5.2014, lgh. 1-61

Rialachán (AE) Uimh. 258/2014

9.4.2014

-

IO L 105 an 8.4.2014, lgh. 1-8

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar tascanna sainiúla don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (IO L 331 an 15.12.2010, lgh. 162-164).

Treoir 2010/78/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Treoracha 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE agus 2009/65/CE maidir le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Baincéireacht Eorpach), an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde ) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 331 an 15.12.2010 lgh. 120-161).

Rialachán (CE) Uimh. 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoracha 2003/41/CE agus 2009/65/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1060/2009 agus (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174 an 1.7.2011, lgh. 1-73).

Treoir 2014/51/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoracha 2003/71/CE agus 2009/138/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 maidir le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 153 an 22.5.2014, lgh. 1-61).

Nuashonrú is déanaí: 16.04.2015

Top