Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)

Tháinig easnaimh i maoirseacht airgeadais na hEorpa chun cinn le linn na géarchéime airgeadais 2008. Cruthaíodh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), atá bunaithe i Londain, sa bhliain 2010 chun cobhsaíocht agus solúbthacht chóras baincéireachta na hEorpa a chosaint.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún.

ACHOIMRE

Tháinig easnaimh i maoirseacht airgeadais na hEorpa chun cinn le linn na géarchéime airgeadais 2008. Cruthaíodh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), atá bunaithe i Londain, sa bhliain 2010 chun cobhsaíocht agus solúbthacht chóras baincéireachta na hEorpa a chosaint.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Cuireadh ÚBE ar bun trí bhíthin rialacháin chun an comhordú i measc maoirseoirí náisiúnta baincéireachta a neartú agus chun a chinntiú go gcuirfí reachtaíocht baincéireachta an Aontais Eorpaigh (AE) i bhfeidhm go comhsheasmhach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cur i bhfeidhm comhsheasmhach an dlí

Dréachtaíonn ÚBE caighdeáin rialála agus theicniúla chun an reachtaíocht a ghlactar ag an gComhairle agus ag Parlaimint na hEorpa a shonrú. Tá cumhacht ag ÚBE freisin chun treoirlínte agus moltaí a eisiúint maidir le reachtaíocht Eorpach a chur i bhfeidhm.

Tástálacha struis

Tá ÚBE i gceannas ar “thástálacha struis” a chomhordú, i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta atá freagrach as bainc a mhaoirsiú, rud a dhéantar chun solúbthacht na mbanc, maidir le turraingí airgeadais, a mheas. Tá ÚBE freagrach ach go háirithe as modheolaíocht chomhsheasmhach a chur i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta maidir le forfheidhmiú na dtástálacha struis sin. Déanann sé monatóireacht agus measúnú freisin ar threochtaí margaidh agus ar threochtaí creidmheasa.

Dlíthe a shárú

Tá cumhacht ag ÚBE chun imscrúdú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm líomhnaithe mícheart na reachtaíochta Eorpaí um baincéireacht agus um airgeadas ag maoirseoir náisiúnta (go háirithe nuair a theipeann ar mhaoirseoir a chinntiú go gcloíonn banc le riachtanais na reachtaíochta).

Féadfaidh ÚBE moladh a thabhairt don mhaoirseoir náisiúnta. Más rud é nach gcloíonn an maoirseoir leis an moladh sin, féadfar cumhacht a thabhairt don Choimisiún ansin chun tuairim fhoirmiúil a eisiúint ina gcuirtear moladh ÚBE san áireamh.

Má theipeann ar an maoirseoir náisiúnta cloí leis an dlí go fóill, féadfaidh ÚBE glacadh le cinntí a dhírítear go díreach ar an mbanc. Ní féidir an chumhacht sin a fhorfheidhmiú ach i ndálaí eisceachtúla.

Maoirseacht airgeadais Eorpach

Tá ÚBE ina chuid den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais, arna chruthú sa bhliain 2010. Tá trí eagraíocht mhaoirseachta eile sa chóras sin freisin:

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Ón 16 Nollaig 2010.

Féach láithreán gréasáin ÚBE chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

16.12.2010

-

IO L 331, 15.12.2010, lgh. 12-47

Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013

30.10.2013

-

IO L 287, 29.10.2013, lgh. 5-14

Treoir 2014/17/AE

20.03.2014

-

IO L 60, 28.2.2014, lgh. 34-85

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (IO L 331, 15.12.2010, lgh. 162-164).

Treoir 2010/78/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Treoracha 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE agus 2009/65/CE maidir le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Mhaoirseachta (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), an Údaráis Eorpaigh Mhaoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Mhaoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 331, 15.12.2010, lgh. 120-161).

Nuashonraithe 20.03.2015

Top